Võro keel iistkõnõlõja Säinasti Ene sõnnu tundmisõ mäng

7 september, 2022

Süküskuu võro keele iistkõnõlõja Säinasti Ene kuts võrokõisi võro keele sõnnu tundmisõ “Kuldvillakut” mängmä: https://jeopardylabs.com/play/vro-keele-sna Mängujuhis oppajilõ (pilti näüdätäs klassin ekraani päält): Kõgõpäält tege oppaja opilaisist kats vai kolm rühmä. Ku lingi päält om mäng vallalõ võet, piät valima rühmi arvo. Rühmile saa ka nime anda, kirotadõn sõna team asõmalõ rühmä nime. Vastada saa tuu rühm, kiä kõgõ kipõmbalõ […]


Konverents „Kauksi Ülle 60“ kuts Obinitsa

7 september, 2022

Võro Instituut ja Kauksi Ülle kõrraldasõq 23.–24. süküskuul  kiräniku tsõõriku tähtpäävä puhul katõpäävätse konvõrendsi, kon pääle ettekandide kullõmise saa kaia kattõ tiätretükkü, vahtsõt luulõkoko, tekstiilinäütüst ni nauti iloõdakut. Konvõrendsile tulõjil pallõmi hinnäst kimmäle kirja pandaq siin. Väega vajalik om teedäq, kes taht sõita tellitü bussiga. Ettekandõ (kava) nakkasõ edimädsel pääväl Obinitsa küläkeskusõn pääle kell 14. […]


Kaika suvõülikooli matkapäiv 30.07.2022 Rõugõn

19 juuli, 2022

Timahavanõ matkapäiv peetäs 30.07.2022 Rõugõn. Peetäs kolm loengut, matkatas Rõugõ alõvi pääl ja perän matka om väiku iloõdak. Alostus om kell 10 Rõugõ kunstikuurin. Matkapäävä rektri om kiränik Kauksi Ülle. Ligemb teedüs ja kava: https://voroselts.ee/kaika-suvoulikooli-matkapaiv-peetas-30-07-2022-rougon/


Edimäne kirändüsuulits Võro liinan

19 juuli, 2022

Võro edimäne kirändüsuulits saa teos 19. põimukuul kell 10.00 -17.00. Kõik põnnõv ni latsilõ ku täüskasunuilõ sünnüs Katariina kuju mant nikagu Kreutzwaldi avvusambani.   Kirändüsuulitsal „Katariinast Kreutzwaldini“ saa o   KAIA – nt välläpanekit „Jaan Vahtra 140“ Vana-Võromaa kultuurikuan, raamatukogu aoluunäütüst ja ülesvõttit Kreutzwaldi man tettüist pildest läbi aigõ, nisamatõ raamadulette; o   KULLÕLDA – nt nuuri […]


Konvõrents ” Kauksi Ülle 60″

21 juuni, 2022

Võro Instituut ja Kauksi Ülle kõrraldasõq tähtpäävä puhul tiidüskonvõrendsi, miä toimus 23.–24. süküskuul 2022 Obinitsan Setomaal. Juubilarist kiräniku ja ütiskunnategeläsega kokko sobividõ teemadõ päält ommaq lubanu kõnõldaq Mart Velsker, Ave Mattheus, Ene Paaver, Andreas Kalkun, Taive Viiding, Marju Kõivupuu, Renate ja Karl Pajusalu, Heie Treier, Jaak Prozes, Nele Reimann, Urmas Kalla jt. Tiime hulgan ommaq […]


“Mino Võromaa 35” parõmba kirotaja

21 aprill, 2022

1.–3. klassi vannusõrühmän I kotus – Kustas Kübar, „Vaimu mu koolih“ (Nõo põhikuul, 3. klass, oppaja Helju Sarapuu) II kotus – Karl Hainsoo, „Armsa Miisu“ (Mõnistõ kuul, 3. klass, oppaja Asta Pazuhanitš) III kotus – Brigitta Pertmann, „Vaimu ja haldja mu koolih“ (Nõo põhikuul, 3. klass, oppaja Helju Sarapuu) Eripreemiä: Katarina Mõttus, „Hiire-Tips“ (Mõnistõ kuul, […]


Võro keele iistkõnõlõja Jansonsi Silvi nalavõistlus

6 aprill, 2022

Võro keele iistkõnõlõja Jansonsi Silvi hõigas inne 1. mahlakuud vällä hää võrokiilse nala võistlusõ. Tähtaos saadõti võistlusõlõ 18 nalja/nalaluku. Parõmbiid naljo saa lukõ siit


Adsoni-nimeline XX luulõpäiv kuts ilolugõma

25 märts, 2022

Timahavvanõ Artur Adsoni nimeline latsi võrokiilne ilolugõmispäiv om 12. lehekuul (12.05)  päälenakkamisega kell 12 Sännä mõisan. Luuõpäivä täpsemp teedüs om siin (klõpsa uudissõ päälkiräl). Olti oodõt!


Imäkeelepääväl kiteti võro keele ja meele hoitjit

16 märts, 2022

Võro Instituut üten Põlva ja Võro umavalitsuisiga kitsõ imäkeelepääväl 14. urbõkuul kuvvõndat kõrda Vana-Võromaa latsiaidu, kuule ni asutuisi-ettevõtjit, kiä omma süämest saisnu uma põlitsõ keele ja meele hoitmisõ iist. Võrokõisi hindätiidmise avvuhinna saiva: Võro latsiaid Sõleke,  Põlva Jakobi Kuul,  folklooriandsambli Käokirjas,  Jana Orion, Talina võro seldsi liigõ, võrokõisi kohvitarõ kõrraldaja pääliinan. Avvuhinna saaja sõglusi vällä […]


Rahvuseepos tull vällä võro keeli

16 märts, 2022

Kreutzwaldi „Kalõvipoig“ oll seeni otsast otsani ümbre pant kolmõtõistkümnehe kiilde; õkva nosama om noilõ mano tulnu võro kiil, nigu kinnitäs Võro Instituudi vällä ant „Kalõvipoig“. Eeposõ mano käävä Võromaa kunstnigu Toomas Kuusingu pildi. Raamadu ettenäütämine om 17. urbõkuul kell 14 Dr Fr. R. Kreutzwaldi Memoriaalmuusõumin. Raamadu välläandmist omma tugõnu Eesti Rahvakultuuri Keskus ja Eesti Kultuurkapital. […]