Võro keele iistkõnõlõja Padari Ivari salmivõistlus

21 detsember, 2021

Padari Ivari jõulusalmõ võistlusõlõ saadõti 64 salmi, ossa võtsõ 19 luujat. Tulõmi: 1. kotus: Ene Säinast, „Viil hämmär om päiv ja pümme om üü“ 2. kotus: Mariko Faster, „Jõuluhani“ 3. kotus: Kaja Kuslapuu, „Om mõtsa kotsil taivan kuu“ ja Viiu Kornel, „Sääne om jo vana tava“ Eripreemiä: Milvi Panga, „Tsirgukõsõ saava siimnit“. Hindaja olli Mari […]


“Mino Võromaa” 35. võistlus

19 november, 2021

Võro Instituut kuulutas vällä 35. latsi ja nuuri võrokiilside kirätöie võistlusõ MINO VÕROMAA Oodami võistlusõlõ kõiksugutsit kirätöid: juttõ, luulõtuisi, nalajuttõ, näütemängõ, katõkõnnit, märgotuisi, laulõ jne. Timahava saava latsõ ja noorõ valli kuvvõ teema hulgast. Kimmäle või kirota ka vabal teemal. Hinnatas vannusõrühmi perrä (I–III, IV–VI, VII–IX ja X–XII klass). „Mino Võromaa” 35. võistlusõ teema omma: […]


Võro keele nätäl 1.-7. märdikuul 2021

1 november, 2021

Võro keele nätäl paksõ võrokõisilõ hulga võimaluisi umma kiilt kuulda ja kõnõlda Egä aasta märdikuu edimädsel täüspikäl nädälil peetäs võro keele nädälit. Seo aastak oll joba 16. kõrd. „Hää om nätä, et võro keelega köüdetüide tegemiisi nimekiri om aigupiten mugu pikembäs lännü ja ka ütenlüüjit tulõ mano,“ tõi vällä Võro Instituudi direktri Kuuba Rainer. Minevaastak […]


Vana-Võromaa fotojahi kirriv pildisaak

28 oktoober, 2021

Simunapäävaäs, rehekuu 28. pääväs om üle kaetu Vana-Võromaa fotojahi „Püvvä pildi pääle!“ saak, selges omma saanu pildipüüdjä, kinkal oll kõgõ parõmb jahiõnn.  Piimäkuu alostusõst kooni rehekuu keskpaigani sai veebilehe https://fotojaht.visitvoru.ee/ pääl üles panda Vana-Võromaal tettüid fotosid, mille pääle om püütü herksäid hetki võrokõisi ummamuudu elost ja olõmisest. Kokko tull 295 pilti võrokõisi ku ka seo […]


Konvõrents “Kaeminõ Kreutzwaldi pääle ristimõtsu iist saismisõ aol” 29.10.2021

21 oktoober, 2021

Sündmüs toimus Võro instituudin (Tarto 48, Võro) ja  veebin https://fb.me/e/1By0m48dp Kuis oppasi meid süümä 44 aastakka Võrol tohtrõammõtit pidänü Friedrich Reinhold Kreutzwald, mille huvitiva tedä muinasao kalmatu ja liinamäe, kuis tä setokõisi ja tõisi rahvit eestläisile tutvust – naist ja mitmist tõisist põnõvist jutuainist kuuld 29. rehekuul Võro instituudi konvõrentsil „Kaeminõ Kreutzwaldi pääle ristimõtsu iist […]


Võro keele agente oodõtas hindäst teedä andma

6 oktoober, 2021

Võro Instituut kuts häid võro keele mõistjit hinnäst võro keele nädäli jaos, miä om timahava 1.–7. novvembril, võro keele agendis üles andma. Agent om iinkujos võro keele egäpäävädse pruukmisõga. Moloraamadu võro keele rühmän valiti võro keele nädäli sõnomis timahava „Kiildke vai är – ma iks kõnõlõ!“ (eesti keelen: „Keelake või ära – ma räägin ikka!“). […]


Võro kirändüse lugu sai e-välläandõs

9 september, 2021

E-välläandõ kujol ilmunu „Võru kirjanduse kujunemislugu“ and ülekaehusõ lõunõeestikiilse kirändüse võro haro kujunamisluust 17. aastasaast nikagu täämbätse pääväni ja om pruugitav nii opimaterjaali ku ka silmätsõõri laembas tegevä kultuuri- ja kirändüsluulidse tekstinä. Võro Instituudi välläandõna ilmunu tüü https://wi.ee/wp-content/uploads/2021/10/kirjanduslugu.pdf autor om kirändüstiidläne Velskri Mart, kiä om lõunõeestikiilse kirändüse uurmisega tegelnü aastit: 2014. aastagal ilmusi timä Tartu Ülikoolin […]


Kaika suvõülikooli matkapäävä kava 31.07.2021

15 juuli, 2021

Timavanõ matkapäävä rektri om kirämiis ja julgõolõgi-as’atundja Koorti Erkki.   Aokava NB! Aokavva või tulla muudatuisi! 10.00 Matkapäävä pidolinõ alostus Võro instituudi man.   Loengu 10.15 Valgu Heiki “Kiräpää vanõmbast aoluust”. 11.00 Saarõ Evar “Kost omma tulnu nime Kiräpää ja Võro”.   Matk 12.00 Alostami matka Võro instituudi mant, läämi õkvajoonõn Kirumpää linnussõ mano. Matka […]


Vana-Võromaa fotojaht

1 juuni, 2021

Piimäkuu edimesel pääväl läts vallalõ võigõlusmäng pildijaht nimega „Püvvä pildi pääle!“. Võigõlusõlõ om oodet Vanal Võromaal tettü pildi, mille pääle om püütü herksäid hetki võrokõisi ummamuudu elost ja olõmisest. Ossa võiva võtta nii võrokõsõ esi ku ka seo kandi külälise. „Mi kanti teedäs häste võro keele perrä, a meil omma ka uma kombõ, tegemise-tallitamise ja […]


Jaigi-võistlusõl jagusi kittüst kõigilõ videotöiele

25 mai, 2021

Jutukõnõlamisvõistlusõ võitsõ Rõugõ koolipoisi puugiteo-lugu Juhan Jaigi nimelidse III jutukõnõlamisvõistlusõ kõgõparõmbas tunnist hindamiskogo Rõugõ Põhikooli opilasõ Artur Trummi video, kon tä kõnõlas Henn-Hillar Kalkuni luu „Kuis ma puuki tei“. „Artur oll umma rolli õkva ku elokutsõlidselt sisse elänü – paigan olli nii kõnõlamise tempo, helikujundus, kostüümivalik – kõik,“ kitse hindamiskogo edemiis, Von Krahli teatri näütleja  Markus Truup. Timägä koon kai kõiki […]