Tiedoston muoto. Artikkeli tulee lähettää yhtenä tiedostona (.doc tai .rtf -muodossa), jonka etusivulla on kirjoittajan henkilötiedot: etu- ja sukunimi, (oppi)laitos, postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero.

Tekstin muotoilu. Tekstissä käytetään Times New Roman -fonttia, kirjainkoko 12, riviväli 1,5. Myös otsikot kirjoitetaan samalla fontilla. Kielinäytteet yms. kursivoidaan ja sitaatit laitetaan lainausmerkkeihin. Muuhun korostamiseen sopii lihavointi, mutta vain, jos se on aivan välttämätöntä. Alleviivausta ei käytetä.

Kappaleita ei sisennetä vaan niiden väliin jätetään tyhjä rivi (kuten tässä on tehty). Käytetään standardimarginaaleja (alhaalla ja ylhäällä 2,54 cm, oikealla ja vasemmalla 3,17 cm). Piirrokset, kartat, kuvat yms. laitetaan paperiversioon erilliselle sivulle ja niiden paikka merkitään tekstiin omalle rivilleen tekstikappaleiden väliin. Jos mahdollista, kuvat voi lähettää myös erikseen JPG- tai TIFF-tiedostona. Muut taittoon ja muotoiluun liittyvät seikat jätetään kokoelman taittajan huoleksi.

Viitteiden muotoilu. Artikkeleissa käytetään tekstinsisäisiä viitteitä, joissa on suluissa viittauksen kohteena olevan artikkelin tai teoksen kirjoittajan sukunimi, teoksen ilmestymisvuosi ja kaksoispisteen jälkeen sivunumero, jos viitataan teoksen konkreettiseen osaan, esim. (Ariste 1981: 47–50). Artikkelin lopussa olevaan lähdeluetteloon lisätään mahdollisimman tarkat tiedot jokaisesta viitteestä: merkitään mahdollinen julkaisusarja, ilmestymispaikka, aikakauslehden numero, artikkelin sivunumerot aikakauslehdessä jne. Lähdeluettelossa esitetään ensin lähdeteoksen kirjoittajan suku- ja etunimi sekä teoksen ilmestymisvuosi lihavoituna, sitten kirjan tai aikakauslehden nimi kursiivilla. Jos lähteenä on käytetty artikkelia, merkitään myös teos tai aikakauslehti, jossa se on ilmestynyt ja sen eteen laitetaan ajatusviiva. Esimerkiksi:

Ariste, Paul 1981: Keelekontaktid. Eesti keele kontakte teiste keeltega. Emakeele Seltsi Toimetised 14. Tallinn: Valgus.

Ariste, Paul 1979: Keele kreolisatsioon. – Keel ja Kirjandus 7, 403–406.

Sähköisiin lähteisiin viitattaessa merkitään myös lähteen käyttämisen ajankohta, esimerkiksi:

Kõivupuu, Marju 2003: The transformation of the death cult over time: the example of the burial customs in historic Võrumaa county. – Folklore, Vol. 22. http://www.folklore.ee/folklore/vol22/burial.pdf (15.10.2007).

Alaviitteeksi voi laittaa artikkelia koskevat kommentit (esim. kirjoittajan huomio).

Tiivistelmä ja avainsanat. Artikkelin loppuun lisätään 200–300 sanan mittainen tiivistelmä artikkelin alkuperäiskielellä (viro, suomi tai muu itämerensuomalainen kieli) ja englanniksi sekä korkeintaan kymmenen avainsanaa (vain englanniksi). Englanninkielisessä tiivistelmässä tulisi ehdottomasti olla myös artikkelin otsikko englanniksi.

Jagamine