Adsoni-nimeline XX luulõpäiv kuts ilolugõma

25 märts, 2022

Timahavvanõ Artur Adsoni nimeline latsi võrokiilne ilolugõmispäiv om 12. lehekuul (12.05)  päälenakkamisega kell 12 Sännä mõisan. Luuõpäivä täpsemp teedüs om siin (klõpsa uudissõ päälkiräl). Olti oodõt!


Imäkeelepääväl kiteti võro keele ja meele hoitjit

16 märts, 2022

Võro Instituut üten Põlva ja Võro umavalitsuisiga kitsõ imäkeelepääväl 14. urbõkuul kuvvõndat kõrda Vana-Võromaa latsiaidu, kuule ni asutuisi-ettevõtjit, kiä omma süämest saisnu uma põlitsõ keele ja meele hoitmisõ iist. Võrokõisi hindätiidmise avvuhinna saiva: Võro latsiaid Sõleke,  Põlva Jakobi Kuul,  folklooriandsambli Käokirjas,  Jana Orion, Talina võro seldsi liigõ, võrokõisi kohvitarõ kõrraldaja pääliinan. Avvuhinna saaja sõglusi vällä […]


Rahvuseepos tull vällä võro keeli

16 märts, 2022

Kreutzwaldi „Kalõvipoig“ oll seeni otsast otsani ümbre pant kolmõtõistkümnehe kiilde; õkva nosama om noilõ mano tulnu võro kiil, nigu kinnitäs Võro Instituudi vällä ant „Kalõvipoig“. Eeposõ mano käävä Võromaa kunstnigu Toomas Kuusingu pildi. Raamadu ettenäütämine om 17. urbõkuul kell 14 Dr Fr. R. Kreutzwaldi Memoriaalmuusõumin. Raamadu välläandmist omma tugõnu Eesti Rahvakultuuri Keskus ja Eesti Kultuurkapital. […]