Masvaq 25.05.2018 pääle

Eräteedüse tingimüseq kõrraldasõq inemiisi eräteedüse tüütlemist ja prännikide pruukmist Võro Instituudi kodolehe wi.ee (edespiten kodoleht) pääl. Eräteedüse tingimüseq ommaq kuunkõlan andmõkaitsõ põhikõrraldusõga (GDPR – General Data Protection Regulation) ja naaq kaitsvaq klientie eräteedüst üten Eesti Vabariigi säädüisi ni Euruupa Liidu õigusaktõga.

Võro Instituudi kodolehe pruukmisõga annat uma nõunolõgi prännikide tarvitamisõs ja olõt nõun tingimuisiga, midä om seletet seon kodolehe eräteedüse tingimüisi jaon.

Mõistõq

Pruukjaq ommaq kõik inemiseq, kiä käüväq kodolehe pääl vai andvaq Võro Instituudilõ umalt puult teedüst (nt ku liitüseq uudiskiräga).

Eräteedüse tüütlemine

Võro Instituut korjas kodolehe kaudu säänest pruukjidõ eräteedüst:

pruukja e-postiaadrõs – ku pruukja liitüs uudiskiräga;
kodolehel käümise statistiga – Google Analyticsiga.

Eräteedüse pruukminõ

Võro Instituut tarvitas eräteedüst:

pruukjilõ teenüse pakmisõs;
pruukjilõ uudissidõ ja teedüse edesiandmisõs;
pruukjidõga läbi käümises;

Võro Instituut pruuk kodolehe kaemisõ statistikat lehe arõndamisõs ja parõmbas müügikõrraldusõs.

Pruukjal om egäl aol õigus keeldäq uma eräteedüse tüütlemine, vällä arvat sis, ku tuud om vaia lepingust tulõva nõudõ täütmises, sh teenüse pakmisõs.

Eräteedüse edesiandminõ kolmandilõ kihile

Kolmas kihä om Võro Instituudi kuuntüüpartner, kiä tüütles eräteedüst ja kink toodusõ vai teenüse abiga pakk Võro Instituut pruukjilõ teenüssit.

Võro Instituut pruuk uma egäpäävätüü jaos kolmandit kihhi, kiä pakvaq uudiskirjo edesiandmisõ ja valitsõmisõ süstiimi.

Võro Instituut and edesi õnnõ säänest eräteedüst, midä om vajja pruukjalõ teenüse pakmisõs.

Eräteedüse hoitminõ ja kimmüs

Võro Instituut hoit eräteedüst niikavva, kooniq tuud om tüüs vai säädüse täütmise jaos vaia.

Võro Instituut pruuk kõiki mõistlikkõ võimaluisi töödeldävä eräteedüse kaitsõs.

Manopäsemine eräteedüse muutmisõs ja tüütlemises om õnnõ tuus volitõduil inemiisil ni kõiki pruukjidõ eräteedüssega käüdäs ümbre ku salahadsõ teedüssega.

Pruukja õigusõq

Pruukjal om õigus egäl aol:

küssüq manopäsemist umalõ teedüssele;
nõudaq eräteedüse parandamist, tävvendämist vai säädüsen ettenättüide tingimüisi perrä ärqkistutamist;
nõudaq, et eräteedüst veidemb töödeldäsiq;
nõudaq eräteedüse ülekandmist.

Ummi õiguisi pruukmisõs tulõ pruukjal saataq e-posti aadrõsi wi@wi.ee pääle avaldus uma sooviga.

Ku pruukja om Võro Instituudi e-kirätsõõrin, või tä hinnäst kiätsõõri nimekiräst ärq kistutaq ja edespiten kirjo saamisõst ärq üteldäq e-kirä lõpun oläva lingi kaudu.

Prännikide veidemb pruukmisõs saa pruukja tetäq tarvilidsõq valiguq uma võrgokaeja säädide alt.

Kui pruukja arvas, et timä õiguisi om eräteedüse tüütlemise man rikut, om täl õigus püürdüdäq Teedüsekaitsõ Inspektsiooni poolõ.

Pränniguq

Võro Instituudi lehe pääl pruugitas prännikit, et leht parõmbahe tüütäsiq ja et koŕadaq pruukmisstatistikat.

Võro Insituudi lehe kaemisõga annat uma nõunolõgi prännikide pruukmisõs nii nigu allpuul seletet.

Prännik om väiku tekstifail, miä võrgukaemisprogramm pand automaatsõhe pruukja massinahe. Pränniguq võivaq ollaq mitmõsugutsidõ teenüsepakjidõ, näütüses Google'i vai Facebooki luuduq. Prännigufailiq olõ-õi puutrilõ ohtliguq.

Prännikit om kattõ tüüpi:

Püsüväq pränniguq jääseq pruukja puutrin olõvahe prännikide faili püsümä. Naid võidas pruukiq näütüses pruukja ku sakõstõ lehe pääl käüjä ärqtundmisõs ja lehe sisu säädmises pruukja tarviduisi perrä vai statistiliidsi andmidõ korjamisõs.
Seansipränniguq ommaq aotlidsõq ja kaosõq ärq, ku pruukja lehe päält ärq lätt vai uma võrgukaeja kinniq pand. Seansiprännikit võidas pruukiq näütüses tuujaos, et olõsiq võimalik võrgolehe kaudu teenüst, kaupa vms telliq.
Prännikit pruugitas teedüse korjamisõs tuu kotsilõ, kuis lehte pruugitas, et taad pruukjilõ mugavambas ja pruukjasõbraligumbas muuta. Lisas avitasõq pränniguq koŕadaq pruukjastatistikat, miä lupa mõõtaq ja parandaq lehe tüütämist ni and alosandmit parõmba müügitüü jaos.

Ku pruukja võrgokaemisprogrammi säädmiisin ommaq pränniguq lubaduq, sis loetas, et pruukja om prännikidõga nõun. Sagõhõhe lupasõq võrgokaemisprogrammiq vaikimiisi tuud, et massinahe jääseq prännigufailiq. Pruukja või uman massinan prännikide tarvitamisõ ärq keeldäq vai naaq säält ärq kistutaq. Tuujaos tulõ muutaq uma võrgokaeja säädmiisi. Mõni leht ei pruugiq siski ilma prännikildä kõrraligult tüütäq. Oppust võrgokaejast prännikide ärqkistutamisõs ja säädmises löüd näütüses tast: Chrome, Internet Explorer.

Pruukmisstatistiga korjamisõs tarvitas Savvusanna leht Google Analytics'i teenüst. Taaga koŕatas andmit alllehti kaemisõ, kaemisao, kaemiisi arvo, pruugituisi massinidõ, sisseminemisviise ja muu statistiga kotsilõ.

Google Analytics või siski koŕadaq andmit pruukjidõ tegemiisi kotsilõ ka ilma prännigufailõ pruukmalda. Tuujaos, et Google Analytics es saanuq andmit pruukiq, saa pruukja pandaq umma massinahe Google Analyticsist loobumise brauserilaiend.

Eräteedüse tingimüisi muutminõ

Võro Instituut jätt hindäle õigusõ muutaq eräteedüse tingimüisi ütepuuldsõlt ja ette teedäq andmalda, ku tuud om vaia naidõ säädüisile vastama saamisõs. Eräteedüse tingimüseq ommaq uman kõgõ vahtsõmban kujon kõgõ kodolehe päält kätte saiaq.

Kõiki eräteedüse tingimüisi ja teedüsetüütlüse kotsilõ tekküvide küsümiisi kõrral pallõmiq kirotaq aadrõsi pääle wi@wi.ee.

Jagamine