Suomeksi
In English

Toimõndusnõvvokogo: Renāte Blumberga (Läti Aoluu Instituut, Läti Ülikuul), Martin Ehala (Tarto Ülikuul), Riho Grünthal (Helsingi Ülikuul), Hasso Krull (Eesti Humanitaarinstituut, Talliina Ülikuul), Karl Pajusalu (Tarto Ülikuul), Péter Pomozi (Eötvös Lorándi Ülikuul), Tiit Rosenberg (Tarto Ülikuul), Janne Saarikivi (Helsingi Ülikuul), Anneli Saro (Tarto Ülikuul), Helena Sulkala (Oulu Ülikuul), Taive Särg (Eesti Kirändüsmuusõum), Heiki Valk (Tarto Ülikuul), Eberhard Winkler (Göttingeni Ülikuul)

Toimõndaja: Jüvä Sullõv
Toimõndusõ aadrõs: Võro Instituut, Tarto huulits 48, 65609 Võro liin, Eesti
tel +372 78 28750, kodoleht: https://wi.ee
e-post:juvasul@ut.ee,wi@wi.ee

Võro Instituudi toimõnduisi sari ilmus 1997. aastagast pääle. 2007. aastagast om toimõnduisi välläandmist muudõt. Välläannõ om saanu alalidsõ toimõndaja ni toimõndamisõ mano om haarõt riikevaihõlinõ nõvvokogo. Sarja om naat inne välläandmist retsensiirmä ja taa pandas kirjä riikevaihõliidsihe raamadunimistüihe.

Välläandmissagõhus. Edespitengi om plaanit vällä anda egä aastaga üts toimõnduisi põhinummõr, miä tulõ vällä rehekuun. Ku kirotuisi kogonõs inämb, võidas mano tetä eräle numbriid.

Oodami välläandmisõs kirotuisi, mil om kõrralik ja kimmäs nii teoreetiline ku empiiriline puul. Tuujaos, et umma kirätüüd saata, piä-i olõma üles astnu Võro Instituudi konvõrendsel. Oodõdu omma kõik keele ja kultuuri uurmisõga köüdedü tüü ni uurmisallo vaihõlidsõ ja võrdõlõja teema.

Põhinumbridõ põhijaon andas vällä õdagumeresoomõ ni tõisi Õuruupa väikeisi kiili ja kultuurõ uurjidõ – keele-, kirändüs- ja rahvaluulõtiidläisi, muistitsidõ välläkaibjidõ, rahva-, aoluu- ni ütiskunnatiidläisi kirotuisi.

Esseistiga jaon annami vällä populaartiidüslikke kirotuisi, arvostuisi ja ülekaehuisi. Erälde numbriin ilmusõ teemakogomigu, suurõmba umaette uurmistüü jms.

Toimõnduisi kiil. Võro Instituudi toimõndusõ om algusõst pääle olnu mitmõkeeline välläannõ. Lisas võro ja eesti keelele oodami kirotuisi kõigin õdagumeresoomõ keelin, erändkõrran ka ka muin keelin. Egä toimõnduisi põhinummõr om vähämbält kolmkeeline – kirotusõ originaalkiil üten võro- ja inglüskeelidse kokkovõttõga.

Artikli retsenseeritäse. Egä kirotusõ kotsilõ and uma vaŕadu nimega arvamisõ kats, suurõmbidõ lahkominekide kõrral kolm arvamisandjat. Toimõndaja saat arvamisõ artikli kirotajalõ edesi.

Kirotuisi saatmisõ tähtaig om egä aastaga 15. urbõkuu päiv. Õigõ ao pääle peräle joudnud kirotusõ ilmutõdasõ päält retsensiirimist ja toimõndamist välläandõ sama aastaga numbrin, miä tulõ vällä rehekuun.

Jagamine