• et
  • en
  • vo

Aolugu

1988. aastagal, vahtsõl heränemisaol, luudi võro keele ja kultuuri tugõmisõs Võro Keele ja Kultuuri Fond (VKKF), kõrraldõdi kuuholõkit, seltskundliidsi ettevõtmiisi ja ilmutõdi aokirändüsen kirätükke paiklidsõ keele ja kultuuri kotsilõ.
Inne taad, 1987. aastagal, alost Võromaa hariduskuundis iinotsan Leoski Arviga koolilatsi võrokiilside kirätöie võistlust.
Edimädse võro keele tsõõritunni olli oppaja Karendi Aino ja võrokiilse aabidsa kokkopandja Jüvä Sulõvi iistvidämisel 1994. aastal Võro I põhikoolin. Tsõõritunnin kullõldi muinasjuttõ, laulõti ja tsehkendädi. Tuulsamal aol alustõdi võro keele vabaainõtundõ ka Antsla keskkoolin: oppaja Silmä Anu ja VKKFi tuuaignõ edemiis Pulga Jaan opassi võro kiilt kõrra nädälin 10. klassilõ.
Aasta ildampa tetti valla Võro Instituut, minka ütes tsihis saigi võro keele ja kultuuri oppamisõ kõrraldaminõ: oppajidõ löüdmine, näide tävvendüsoppusõ kõrraldamine, võrokiilside opimatõrjaalõ välläandminõ.

Parhillanõ sais

2017/2018. opiaastagal om Vanal Võromaal 35 üldhariduskuuli. Võro keele ja kultuuri tunni ni mõnõ muu opiainõ võrokiilse tunni omma 15 koolin, võro keele ja kultuuri oppamisõga om köüdet üle 22 oppaja. Võro keele ja kultuuri ni tõisin võrokiilsiden tunnõn käü üle 400 latsõ.

Inämbüste opitas võro kiilt tsõõritunnin, a mõnõn koolin om taa ka opikavva köüdet valikainõ. Võro keele ja kultuuri oppusõ saa lajalt võttõn jaka kolmõs: aabidsaoppus, kodolugu ni võro kiil ja kirändüs. Suurõmb jago kuule poim tunnõn nii kiilt, kirändüst ku ka kodoluku, nisamatõ võrokiilsit laulumänge ja tiatrit. Paarin koolin om võrokiilne perimüstsõõr, kos pandas kõgõ inämb rõhku umakiilsele muusikalõ.

Perämädsil aastil om kolm Vana Võromaa kuuli naanu ka mõnd muud opiainõt võro keelen oppama. Nii om näütes Mõnistõ Koolin 2013. aastaga sügüsäst pääle võrokiilne tütrike ja poiskõisi tüüoppus, muusigaoppus ja kunstioppus. Varstu Keskkoolin om kuuõ klassi tehnoloogia (tüüoppus) võrokiilne.

Võrokiilne võro kirändüse oppus 12. klassilõ om valikainõna Vahtsõliina Gümnaasiumin jo 2013/14. opiaastast pääle.

  1. aastaga sügüsäst saava võro keele ja kultuuri oppust kõik Orava kooli opilasõ 1.–9. klassini.
  2. aastaga sügüsäst om Põlva Koolin tunniplaanisisetse ainõna võro kiil kolmanda klassi latsilõ (90 opilast).

2017/2018. opiaastal opatas ütsen Vana Võromaa koolin (Vahtsõliina, Orava, Põlva, Haani, Osola, Kuldri, Misso, Mõnistõ, Pikäkannu, Harglõ) umakultuuri mitmalõ klassilõ, opirühmäle.