Vana-Võromaa rahvarõividõ nõvvokoda

Võrokõisi rahvarõivatarõ om Võro liinan Vana-Võromaa Kultuurikuan (Katariina allee 11).

Rahvarõivatarõ om valla kolmapääväst pühäpääväni kell 10 – 18 (riigipühhi päivil om uss kinni).

Nõvvo küsümises pallõmi ao ette kokko leppü:

Oja Vilve, nõvvoandja,  tel 554 1999,  e-post: vilve.oja@gmail.com

 

Rahvarõivatarõ

Rahvarõivatarõn saat kokko tegeläisiga 19. aastagasaa tõsõt poolõst – sinno uutva Katri ja Jakap Rõugõ kihelkunna pidoliidsin rahvarõivin.

Ülekaehust paikkunna rahvarõivist saat uuri saina päält ni Vana-Võromaa kihelkundõ kaardi päält. Klaase all om nätä ehtit, hüüsid ni kirjuga rusikkindit.

 

Kuis Katri ja Jakap rõivit sälgä pandva ni midä säälman teedä tulnu, saa kaija 20 minodit pikä vilmi päält.

Vilm võro keelen: https://youtu.be/i5tKKPevSB0

Vilm eesti keelen: https://youtu.be/Z9egxgPnn_k

Vilm inglüse keelen: https://youtu.be/m7RBfSuZTt4

 

Rahvarõivamäng „Otsi ja lövvä!“

Rahvarõivide tarõn om mäng, midä mängen saat tutvas rõividega, näide tegemise ja kandmise kombidega. Mängun om viiskümmend kats kaarti küsümiste ja vastustega. Küsümise-kaardi pääl om rõivas vai osakõnõ timäst, mis tulõ pildi vai võrokeelitse nimetüse perrä tarõst üles otsi. Üles lövvet asja lugu om kirän vastusse-kaardi pääl. Õigõ vastusse-kaardi lövvät üles väiku pildi vai asja eestikeelitse nimetüse perrä.

Mängi võiva kõik, kinkal om huvvi rahvarõivist inämb teedä saija. Mäng om hää alostus, ku tahat arrvu saija, kuis aastagasata puultõist tagasi mi maarahvas rõivil oll ja kuis rõiva saadi.

Kae ka lühküt vilmi mängust: https://www.youtube.com/watch?v=GoCOVUTbl9Y

Vilm eesti keelen: https://www.youtube.com/watch?v=I-e87_JuKs0

RAHVARÕIVIDE VIKTORIIN

 

 

Nõvvo saamine

Edimäst tiidmist rahvarõivide kotsilõ lövvät veebilehe „Eesti rahvarõivad“ päält:

https://rahvaroivad.ee/

Nõvvokuast saat küssü teedüst rahvarõivide tegemisest, kandmisest ni kokkopassitamisest kõiki katsa Vana-Võromaa kihelkunna ˗ Hargla, Kanepi, Karula, Põlva, Rõuge, Räpina, Urvaste ja Vastseliina ˗ asjan.

Nõvvo saamise aig tulõ ette kokko leppü:

Vilve Oja, nõvvokuan kamandaja, tel 554 1999 ja e-mail: vilve.oja@gmail.com

 

Kae ka Piiri Reeda kirotet ülekaehust Vana-Võromaa rahvarõivist.

 

Jagamine