Vana-Võromaa om kotus, midä tundas ummamuudu olõmise perrä – inemise kõnõlõsõ tan esimuudu kiilt, omma lihtsä, alalõhoitligu, pedävä ummist vannust kombist ja avitasõ ütstõist. Tan mõistõtas esi uma päägä ja kässiga kõiki tüüsid tetä, eletäs luudusega hään läbisaamisen, hinnatas umma kõrralikku söögikraami ja peetäs ütenkuun pidosid.

Vana-Võromaa värves või pitä hahka, verevät ja haljast:

lämmi hahk (hall) om nigu põlvõst põlvõ edesi püsüv edevanõmbide tarkus miä paistus lambahallist sukast, linatsõst hammõst vai päävä käen pleekünü sainapalgist;

haljas (rohiline) um võrokõsõ elo ja olõmise manu käüvä mõtsa ni elävä luudusõ värm;

verrev om kaitsva värm, tuu hoit är halva ja kura ligipäsemise.

Rohiline om Vana-Võromaa lipu värv. Hahk ja verrev omma võrokõisi pidorõiva – suursärgi – värvi. Võromaa rahvarõivide ilo- ja kaitsekirä omma läbi ao olnu kantligadsõ, vällä ummõldu verevä langaga.

Vana- Võromaa pärandkultuuri märk

Vana-Võromaa märgilidses kiräs passis häste  katõ liuhkakruudu kiri, mille süämen omma katsaharolidse ristikirä.

Seo märk köüt kirju ja värvega kokko võrokese alalõhoitligu meelelaadi, Vana-Võromaa katõsa kihlkunda ja võrokõisi lipu.

Märgi manu om hää panda sõnomit, millega saat selgele vällä tuvva nii Vana-Võromaad ku köüdüst mõnõ tüü, asja vai tegemisega.

Vana-Võromaa ütine märk avitas võrokõisil ummi asju ja tegemisiga tõisi hulgast vällä paistu.

 

KAE TÄPSÄMBALT: TIIJUHT VÕRO KIRJU JA MÄRKE MANU

MÄRGI FAILI PRUUKMISÕS

KAE VIIL: MÄRGI TUTVUSTUS

KAE VIIL: VÕROKÕISI LIPP

Vana-Võromaa märgi pruukmine

Märgiga näüdätäs vällä, et tegemist om Vana-Võromaa peritolu vai seo kandi kombide perrä olõva asja ni ettevõtmisega. Märki passis panda kaupu pääle (sildi, pakmiskoti-karbi jms), pruuki välläkitmise man – iks sändsen paigan, kon häste silmä jääs. Kae näütit allpuul pilte päält.

Vana-Võromaa tunnusmärke võit pruuki sõs, ku tegemist om ehtsä, ausa ja tõtõst võromaise kaubaga. Asi, mink man märki pruugitas, piäsi olõma Võromaa kombide perrä, köüdet seo kandi perimüse, eloviie vai luudusrikkuisiga. Märgiga ütenkuun soovitami pruuki võro kiilt. Ummamuudu keele perrä tundas võrokõisi tõisi siäst är.

Märki võiva pruuki äri, asotuse ja seldsi, kiä toimõndasõ Vanal Võromaal, a võiva pruuki ka mujjal äri ajava ettevõtja, kiä omma uma tegemisten köüdet võro värgiga. Vana-Võromaa märgi perrä om kujonenu Võru maakonna tunnusmärk, midä saat kaija Võrumaa Arenguagentuuri kodolehe päält: vaa.ee

Ku tahat märgi hään lahendusen kimmäs olla, soovitami ühendüst võtta Võro Instituudiga, et ütenkuun läbi märki, mille jaos ja kuimuudu märk tüüle panda. Nõvvu küsümine ja märgi pruukmine om massulda. A ku tiijuhin olõ-i su mõtte jaos tarvilikku näüdet olõman, tulõ tuud telli kunstnigu käest ja sõs tulõ rehkendä kunstnigule tüükulu masmisega.

Võro Instituudiga saat ühendüst:

wi@wi.ee

Külli Eichenbaum, tel 5661 1924

Kae, näütit, kuis om märki pruugitu:

 

lounapiim_silt_pudelil_v                   pyhajoe_kats_olut_vkaabsoo_kyynlakarp               

 

werrowool_antsla_keskliinan2016-suvi_v

         ruumi-om

vanaema-aed_ubinamahl_margiga_v    vorumaa bussikujundus     Märk bussikujunduses        tsentri_kraamitops_yksiktsentri_kraamitopsid_mitu

antsla kaitseliidu kodoleht            

kauplemise tiijuht märgiga    nõna mõtsa poole

veinisilt    

söögikarbil märk   savvusanna postkaardid

jevgenid   vorumaa maitsed

 

 

  

  

 

 

 

Jagamine