sisemin_3lovi_est_vaiksemVana Võromaa kultuuriperändit ja luudusvara pruukva ettevõtluse uurmine 2013. aastagal

 

Vana-Võromaa ummamuudu kultuuriperändüst, kombestikku ja luudusvarra pruukva ettevõtluse edendämine om üts viis, kuimuudu paranda seo kandi inemiisi elojärge.

Peris hääd ja täpsät tiidmist sõski ei olõ, et ku pallo ja kuimuudu paigapäälse ettevõtte kultuuriperändüst oma tegemiisin vai ärin pruukva, kuis tuu äraelämist and ja mändsit võimaluisi tegusa inemise seon asjan üldse nägevä.

 

Uurmine plaaniti niiviisi, et üle Vana Võromaa valiti vällä paarkümmend ettevõtet, mille tegevusen pruugitas kohalikke rikkuisi, sh võro kultuuriperändit. Ettevõtjidega käüti kõneleman ja jutuajamine käve innembi vällämärgitü küsümiisile vastamisega.

Uurmise valmistiva ette ja veivä läbi Eichenbaumi Külli ja Jaagu Jako.

Ettevõttide kotsilõ teedüsse kogomise man aviti üten umavalitsuse, küsümiisi kava vällämärkmisel avit Uma programmi ettevalmistav nõvvukogo.

 

Lehekuun ja piimäkuun korjati teedüst ettevõttide kotsilõ, kiä joba pruukva uma tegemiisin paiga kultuuri- vai luudusrikkust. Põimukuun ja süsküskuun käüti ettevõtjidega kõneleman.

 

Päämise uurmiseteema olli:

 

  • mändseid kultuuriperändüse võimaluisi on pruugitu;
  • kas neo om olnu hää ja tululigu valiku;
  • ku pallu ja mändsit tüükotussid om seoga köüdet;
  • mändse omma takistuse, mis ei lasõ mõnt kultuuriperändi jaku ettevõtlusen pruuki ja mändsit edenemisvõimaluisi nätäs seon valdkunnan;
  • mändsit plaane peetäs tulõviku pääle ja mändse idee tahtva elloviimise man tukõ saija.

 

Uurmise käigin kogotu teedüs pandas kokko aroandes, kon kaijas prõllast olokõrda teemade viisi: kuis om paikkunna erisuisi pruugitu kauban vai teenusen, mändse omma probleemi, midä om plaanin edespidi tootearõndusen pruuki, mändsin valdkundõn olõsi võimalik tegevust laembas arõnda ja tüükotussid manu luvvä.

 

 

Uurmisõ aroannõ

 

Uurmisõ lühkü kokkovõte

Jagamine