Võro instituut kuts hindäst teedä andma häid inemiisi, kiä mõistva ja tahtva võro kiilt kõnõlda, ja inemiisi, kiä tahtva umma kiilt kõnõlda, a ei mõista vai ei tihka tuud tetä. Plaan om avita noil inemiisil ütstõist üles löüda ja umavaihõl kõnõlõma härgütä. Kas keelesõbra trehväse kohvipoodin vai ilmavõrgun, om näide hindä valli, niisamatõ kokkosaamisõ aig ja tuu, minkast kõnõldas.

Keelesõpru om ilma pääl jo peris pall’o kokko viidü ja keeletiidläse ütlese, et niimuudu om vähämbit vai ohun kiili õks eloh hoiõt. Võro keele sais ei olõ peris luutusõlda: pia kõik saava arvo, a kõnõlda ei tihka. Siist om hää edesi minnä ja alostusõs kasvai hää sõbraga võro kiilt kõnõlda. Kimmä keelesõbraga har’otaminõ om egän mõttõn abis: kuraasi tulõ mano ja sõnavara saa rikkambas, tegünes harinõminõ kiilt kõnõlda. Päälegi, pall’o inemise ütlese, et võro kiil om näide jaos hää tujo kiil.

 

Kuimuudu keelesõbras olõminõ käü?

Väega lihtsäle. Võro instituut avitas keelsõbrul ütstõist üles löüdä ja sis nä lepvä kokko, kuna ja mändse kanali pääl (Google Meet, Zoom, Teams, Facebooki videokõnõ, Whats­App vai muu platvorm) kokko saava. Kõnõldas õnnõ võro keelen. Mõlõmba sõbra saava esi vällä pakku, minkast nä kõnõlda tahtva. Midä egäpäävätsemb ja tutvamb teema, toda parõmb. Viku ei parandõda, a kitetäs ütstõist külh.

Kiä ei olõ viil kimmäs, kas taht keelesõbras saia, tuu või tsipakõsõ täämbädse ao ja võro keele saisu pääle märgota:

– mille mi hädäldämi, et võro kiil koolõs vällä, a esi taad egä päiv ei pruugi;

– kuimuudu seo täämbädse ao sõnavara tegünes, ku mi esi taad ei arõnda;

– mille mi lihtsäle istumi uma keelevarandusõ otsan, saman ku huvilidsõl noorõl vai vanal ei olõ kinkagi kõnõlda;

– miä tuu ausahe üldä om, minkperäst kõgõ Eesti päält näütüses Umalõ Pidolõ tükütäs.

 

Kuimuudu keelesõbras saia?

Sjoo lingiga päset ankeedi mano, kon saa panda kirja, kas om suuv võro kiilt opada vai oppi. Keelesõbra saava hindäst teedä anda kooni 10. urbõkuu pääväni. 14. urbõkuul, imäkeelepääväl juhatas Võro instituut keelesõbra kokko. Jaanipäävä aigu tõmmatas otsa kokko ja kaias, kuis edesi minnä.

 

Uguri Kadri

Võro instituudi projektijuht

Jagamine