• et
  • en
  • vo

Paigapäälidse väiku keele vahtsõ digiao meediän

19.–20. rehekuu (oktoobri) Võro instituudin (Tarto uulits 48, Võro)

Väikeisi kiili võrk’misõl om meediä arõndamine väega tähtsä. Meediämaastiku muutuminõ vahtsõl digiaol või tan tuvva nii hääd ku halva. Hääs näütes saa tuvva tuhandiid manotulnuid võimaluisi, kon egäüts saa odavalõ luvva ja jaka meediäsissu. Halvas tulõ pitä info üleküllust, miä aja umbõ meediätarvitajidõ tähelepandmisõ. Helsingi ülikooli emeriitprofesri Tom Moring om seo olokõrra häste kokko võtnu: Traditsioonilinõ “vana meediä” om hindäle loonu online-teenussõ, seo om nigu mõts, kon kõik võitlõsõ kõikiga, vahtsõ tegijä nigu Facebook, YouTube ja Twitter omma õigõ silmäpilgu är tabanu, meediä tarvitaja istussõ järjest rohkõmb vahtsõt tüüpi sotsiaalmeediän.

Eestin om ligi katskümmend aastakka toet riikligõ programmõga väikeisi kiili pruukmist. Näide (nn murdõ)kiili mõistjidõ numbrõ omma satust mõistjist kooni säitsmekümne viie tuhandõni (Rahvalugõminõ 2011). Tukõ om annõt päämidselt võro, seto, mulgi ja kihnu keelen aokirändüsele. Tsihis om ollu lajõnda näide kiili pruukmist, et eestläisi etniliidsil rühmil püsüssi alalõ ka paigapääline kiil (minkal Lõuna-Eestin om mitusada aastakka pikk uma kiräkeele aolugu). Huul’mada tsihtest om väikeisi kiili aokirändüs jäänü küländ traditsioonilidsõs: kõgõ rohkõmb tetäs ja loetas paprõ pääl lehti. Telesaatidõ kõrdapiten tuutmist ja kavva pandmist om peet liiga kallis ettevõtmisõs. A kas om ülepää vaia telesaatit kava perrä üle kanda, seo ilma aigu, ku näid saa ka takastperrä kaia?

Samal aol om Euruupast ja mujalt lajast ilmast võtta digimeediä toel tettüid iistvõtmisi, midä võinu ka Eestin perrä tetä. Konvõrendsi ettekandidõga otsimi vastust küsümiisile: määndse omma vahtsõ digiao meedä võimalusõ, kuimuudu joba kogotut tarkust väikeisi ja ohon kiili võrkmisõs parõmbidõ är pruuki. Ettekandõ avitasõ kaardista, määne om meediämaastik, kon väikuidõ kiil kõnõlõja toimõtasõ. Vast avitasõ nä ka kujota, kuimuudu väikuidõ kiili kõnõlõja omma vahtsist võimaluisist kinni haardnu.

KAVA

Konvõrendsist osavõtmisõs saa hindä kirja panda nika ku 14. rehekuu pääväni (14.10) siin.

Konverendsi osavõtumass om 30 eurot ja tuu tulõ är massa arvõ pääl märgitüs pääväs. Arvõ, mink perrä saa ülekandõga osavõtumassu massa, saadõtas kirja pandnuilõ e-kiräga. Osavõtumassu tagasi ei saa, juhul ku olõ tuu masnu, a selgus, et iks ei saa tulla.

Konvõrendsi tüükeele omma võro, eesti, soomõ ja inglüse kiil. Ettekandit ei tõlgita.

Osavõtjilõ kõrraldadas süümine konvõrendsi aol. Üümaja Võrol piät egäüts hindäle esi kaema.

 

Ku om küsümist, sõs küsüge:

Võru Instituut, Tartu tn 48, 65609 Võru

e-post: wi@wi.ee,

tel +372 562131174 (Evar Saar, tiidrü)

vai

tel +372 7828750 (Tuuli Abel, Võru instituudi sekretär)

Oodami teid konvõrentsilõ!

Kae  konvõrentse aolugu