• et
  • en
  • vo

Kutsminõ konvõrentsilõ

Paigapäälidse väiku keele vahtsõ digiao meediän

19.–20. rehekuu (oktoobri) Võro instituudin (Tarto uulits 48, Võro)

Väikeisi kiili võrk’misõl om meediä arõndamine väega tähtsä. Meediämaastiku muutuminõ vahtsõl digiaol või tan tuvva nii hääd ku halva. Hääs näütes saa tuvva tuhandiid manotulnuid võimaluisi, kon egäüts saa odavalõ luvva ja jaka meediäsissu. Halvas tulõ pitä info üleküllust, miä aja umbõ meediätarvitajidõ tähelepandmisõ. Helsingi ülikooli emeriitprofesri Tom Moring om seo olokõrra häste kokko võtnu: Traditsioonilinõ “vana meediä” om hindäle loonu online-teenussõ, seo om nigu mõts, kon kõik võitlõsõ kõikiga, vahtsõ tegijä nigu Facebook, YouTube ja Twitter omma õigõ silmäpilgu är tabanu, meediä tarvitaja istussõ järjest rohkõmb vahtsõt tüüpi sotsiaalmeediän.

Eestin om ligi katskümmend aastakka toet riikligõ programmõga väikeisi kiili pruukmist. Näide (nn murdõ)kiili mõistjidõ numbrõ omma satust mõistjist kooni säitsmekümne viie tuhandõni (Rahvalugõminõ 2011). Tukõ om annõt päämidselt võro, seto, mulgi ja kihnu keelen aokirändüsele. Tsihis om ollu lajõnda näide kiili pruukmist, et eestläisi etniliidsil rühmil püsüssi alalõ ka paigapääline kiil (minkal Lõuna-Eestin om mitusada aastakka pikk uma kiräkeele aolugu). Huul’mada tsihtest om väikeisi kiili aokirändüs jäänü küländ traditsioonilidsõs: kõgõ rohkõmb tetäs ja loetas paprõ pääl lehti. Telesaatidõ kõrdapiten tuutmist ja kavva pandmist om peet liiga kallis ettevõtmisõs. A kas om ülepää vaia telesaatit kava perrä üle kanda, seo ilma aigu, ku näid saa ka takastperrä kaia?

Samal aol om Euruupast ja mujalt lajast ilmast võtta digimeediä toel tettüid iistvõtmisi, midä võinu ka Eestin perrä tetä. Konvõrendsi ettekandidõga otsimi vastust küsümiisile: määndse omma vahtsõ digiao meedä võimalusõ, kuimuudu joba kogotut tarkust väikeisi ja ohon kiili võrkmisõs parõmbidõ är pruuki. Ettekandõ avitasõ kaardista, määne om meediämaastik, kon väikuidõ kiil kõnõlõja toimõtasõ. Vast avitasõ nä ka kujota, kuimuudu väikuidõ kiili kõnõlõja omma vahtsist võimaluisist kinni haardnu.

Konvõrendsil omma oodõdu ettekandõ, kon omma kuun väiku keele ja:

näide välläpaistminõ vahtsõ digiao meediän;
traditsioonilinõ aokirändüs: aolehe ja aokirä;
päähämäärmine ja sisuga müümine;
keelemaastik puutriilman;
sisu luuminõ, aokiränigu ja toimõndaja valiku (muuhulgan ümbrepandminõ);
meediä ja timä tarvitajidõ uurminõ, pall´o loetas, kullõldas, käias;
ristmeediä ehk eri vormõn teedüsse ütest ja samast sisust;
tsihtrühmi vajahusõ ja huvi;
kõgõparõmba näüdüsse meediä tegemisest
ja muu säändse teema.

Iistkõnõlõja:

Claudia Soria, regionaal- ja veidembüskiili projekti “The Digital Language Diversity Project” tüü kõrraldaja, Istituto di Linguistica Computazionale „A. Zampolli“, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Pisa, Itaalia

Ragne Kõuts-Klemm, Tarto Ülikooli aokirändüssotsioloogia lektor

Kirjäpandminõ ja muu teedüs

Konverendsile tulõmisõs saa hinnäst kirjä panda siin. Tähtaig om 15. süküskuu (septembri) 2018. Ku om suuvi ettekannõt pitä, sõs kirotagõ õkva hinnäst kirjä pandõn manu ka ettekandõ edimäne päälkiri. Ettekannõ või olla suulinõ (20 minotit), a võiti ka sainaettekandõ tetä. Lühkü kokkovõttõ võiti kirota kõrraga, a võiti ka perrä saata, päämine om, et inne 15. süküskuud.

Konvõrendsi tüükeele omma võro, eesti, soomõ ja inglüse kiil. Ettekandit ei tõlgita. Soovitav om tetä õdagumeresoomõ kiilin ettekandilõ inglüse keelen slaidi.

Konvõrendsi osavõtumass om 30 eurot, tuud tulõ massa ülekandõga arvõ pääle pantus pääväs. Arvõ, minka alussõl osavõtumassu massa, saadõtas registriirnüle osavõtjalõ e-postiga. Ku perän juhtus, et saaki ei tulla, sõs osavõtumassu tagasi saa ei.

Osavõtjilõ kõrraldadas süümine konvõrendsi aol ja võimalus tulla bussiga Tal´nast vai Tartost ni saia ka tagasi. Bussi täpsä ao ja kotussõ andas teedä süküskuu ringkirän, a umbkaudu tulõ buss Tal´nast vällä 19. rehekuul (oktoobri) kell 8 hummogu ja jõud tagasi 20. rehekuul kell 19 õdagu. Üümaja Võrol piät egäüts hindäle esi kaema. Ligembäl konvõrendsi toimumisõ kotussõlõ omma Tamula ja Georgi hotell ja Ränduri küläliisimaja.

Järgmäne konvõrendsi ringkiri üten tävvendedü kavaga saadõtas süküskuu (septembri) sisen kõikilõ, kiä omma teedä andnu, et omma tulõman.

Ku om küsümist, sõs küsüge:

Võru Instituut, Tartu tn 48, 65609 Võru

e-post: wi@wi.ee,

tel +372 562131174 (Evar Saar, tiidrü)

vai

tel +372 7828750 (Tuuli Abel, Võru instituudi sekretär)

Oodami teid konvõrentsilõ!

Kae  konvõrentse aolugu