• et
  • en
  • vo

Kutsminõ konvõrendsile

 

Kalmunäio ja mõtsaveli

Võromaa matussidõ luiõ ja löüdmisi uur´minõ parõmbat tiidmist andman. Kogokondõ huvi ja õigõspidämiseq kokkoputmisõn arheoloogiaga.

25.–26. rehekuul (oktoobri) 2019 Vana-Võromaa kultuurikuan/Võro instituudin (Katariina allee 11, Tarto uulits 48, Võro)

 

Humanitaartiidüisi jaos om maatiidüslik veeremaa kiili ja kultuurõ tähtsä kokkoputmisõ kotus. Veeremaa või ollaq ka var´opaik, kohe inemiseq sõa aigu käküssehe tahtva minnäq. Suuri mõtsuga ja piiriviirne Võromaa om olluq pagõmisõ kotus viil perämädse sõa aigu. A veeremaalõ võiva inemiisi tuvvaq ka esierälidseq rändämiseq, näütüses pühässilkäümine. Pilgrimme üts tsihtkotus omgi olluq Vahtsõliina. Tuust, kuis eleti, võivaq kõnõlda nii vällä kaivõdu elotusõq ku matussõq. Kaibmist tävvendäs tehnoloogilinõ uurminõ, miä näütäs viil parõmbalõ, määndsen keskkunnan matõdu inemiseq ellivä, määndse haigusõ näil olliq ja miä näid lõpus är vei.

Inemise luiõga ümbrekäümist kõrraldasõq ütiskunnan mitmasugumadsõq kiildmiseq ja käskmiseq, seoilmaaigu tulõ mängu eetiga, umaette tiidläse eetiga. Kaibmisõ manuq kääväq normiq, kaibmisõ man tulõva üles küsümiseq: kiä või kaiba, kohe või luid ümbre matta, midä löüdmise kotussõn alalõ hoita, midä vällä näüdädäq ja sildi pääle panda.

Konvõrendsi ettekandõ käävä väega vana ja sukugi mitte nii vana ao kottalõ – keskaigsõ matussõq ja mõtsavelli matussõq. Täämbädsel aol om arheoloogõl päämine tüü sääl, kon kiäki om muinsust riknu; vai tulõ tuud inne ehitustüüd pästä. Tiidüslist probleemi uurvit kaibmisi saa tetä veidüq. Kas tuuperäst, et Lõuna-Eestin veidemb ehitedäs, jääs tan ka tiidüsliidsi probleeme uurmine soiku?

Lubadusõ konvõrendsil kõnõldaq ommaq edimält andnu Mauri Kiudsoo, Martin Malve, Aigi Rahi-Tamm, Arnold Unt ja Heiki Valk. Loodami, et teema pakk huvi ja suuv üten kõnõlda tävvendäs osavõtjidõ ritu käbedähe.

Konvõrendsi ettekandidõ päiv om 25. rehekuu (oktoobri) päiv. Noil, kiä tahtva, om võimalik ossa võtta ekskursioonist puulpäävä, 26. rehekuu pääväl. Välläsõidul tetäs tutvust üte arheoloogilidsõlt uuridu mõtsavelli kotussõga ja Vahtsõliina liinakandsuga vahtsõmbidõ arheoloogiliidsi löüdmisi valgusõn.

Kirjapandminõ ja muu teedüs

Konvõrendsilõ tulõmisõs saa hinnäst kirjä pandaq siin. Tähtaig om 15. süküskuu (septembri) 2019. Ku om suuvi ettekannõt pitäq, sõs kirotagõ õkva hinnäst kirjä pandõn manu ka ettekandõ edimäne päälkiri (tuud saa perän muuta). Ettekandõ aig om 20 minotit kõnõlõmisõs ja 10 minotit arotamisõs. Lühkü kokkovõttõ võiti kirotaq kõrraga, a võiti ka perrä saata, kokkovõtõt ettekandõst oodami inne 15. süküskuud.

Konvõrendsi tüükeele omma eesti ja inglüse. Ettekandit ei tõlgita. Iks om olnu ossavõtjit, kiä eesti kiilt mõista-i. Näide pääle mõtõldõn või tetä inglüse keelen slaidiq.

Konvõrendsi osavõtumass üten ekskursioonipääväga (25.–26.10) om 60 eurot, ilma ekskursioonipäävälda (õnnõ 25.10) 30 eurot. Tuud tulõ massa ülekandõga arvõ pääle pantus pääväs. Arvõ, minka alussõl osavõtumassu massaq, saadõtas registriirnüle osavõtjalõ e-postiga. Ku perän juhtus, et saaki ei tullaq, sõs osavõtumassu tagasi saa eiq.

Osavõtjilõ kõrraldõdas süümine konvõrendsi aol ja võimalus tullaq bussiga Tal´nast vai Tartost, Ku võtat ossa ka tõsõst pääväst, sõs vii buss ka tagasi Tarto ja Tal´na poolõ. Bussi täpsä aoq ja kotussõq andas teedäq süküskuu ringkirän, a umbkaudu tulõ buss Tal´nast vällä 25. rehekuul (oktoobri) hummogu ja jõud tagasi 26. rehekuu õdagu inne inne kellä katsõt. Üümaja Võrol piät egäüts hindäle esiq kaema. Ligembäl konvõrendsi toimumisõ kotussõlõ ommaq Tamula ja Georgi hotell ja Ränduri küläliisimaja.

Järgmäne konvõrendsi ringkiri üten tävvendedü kavaga saadõtas süküskuu (septembri) sisen kõikilõ, kiä omma teedäq andnu, et ommaq tulõman.

 

Ku om küsümist, sõs küsüge:

Võro Instituut, Tartu tn 48, 65609 Võru

e-post: wi@wi.ee,

tel +372 56213174 (Evar Saar, tiidrü)

või

tel +372 56297354 (Mirja Ots, Vana-Võromaa muusõummõ päävarahoitja)

 

Oodami teid konvõrendsile!

Kae  konvõrentse aolugu