• Estonian
  • English
  • Võro

Kutsminõ konvõrendsile

Kalmunäio ja mõtsaveli

Võromaa matussidõ luiõ ja löüdmisi uur´minõ parõmbat tiidmist andman. Kogokondõ huvi ja õigõspidämiseq kokkoputmisõn arheoloogiaga.

25.–26. rehekuul (oktoobri) 2019 Vana-Võromaa kultuurikuan/Võro instituudin (Katariina allee 11, Tarto uulits 48, Võro)

 

Humanitaartiidüisi jaos om maatiidüslik veeremaa kiili ja kultuurõ tähtsä kokkoputmisõ kotus. Veeremaa või ollaq ka var´opaik, kohe inemiseq sõa aigu käküssehe tahtva minnäq. Suuri mõtsuga ja piiriviirne Võromaa om olluq pagõmisõ kotus viil perämädse sõa aigu. A veeremaalõ võiva inemiisi tuvvaq ka esierälidseq rändämiseq, näütüses pühässilkäümine. Pilgrimme üts tsihtkotus omgi olluq Vahtsõliina. Tuust, kuis eleti, võivaq kõnõlda nii vällä kaivõdu elotusõq ku matussõq. Kaibmist tävvendäs tehnoloogilinõ uurminõ, miä näütäs viil parõmbalõ, määndsen keskkunnan matõdu inemiseq ellivä, määndse haigusõ näil olliq ja miä näid lõpus är vei.

Inemise luiõga ümbrekäümist kõrraldasõq ütiskunnan mitmasugumadsõq kiildmiseq ja käskmiseq, seoilmaaigu tulõ mängu eetiga, umaette tiidläse eetiga. Kaibmisõ manuq kääväq normiq, kaibmisõ man tulõva üles küsümiseq: kiä või kaiba, kohe või luid ümbre matta, midä löüdmise kotussõn alalõ hoita, midä vällä näüdädäq ja sildi pääle panda.

Konvõrendsi ettekandõ käävä väega vana ja sukugi mitte nii vana ao kottalõ – keskaigsõ matussõq ja mõtsavelli matussõq. Täämbädsel aol om arheoloogõl päämine tüü sääl, kon kiäki om muinsust riknu; vai tulõ tuud inne ehitustüüd pästä. Tiidüslist probleemi uurvit kaibmisi saa tetä veidüq. Kas tuuperäst, et Lõuna-Eestin veidemb ehitedäs, jääs tan ka tiidüsliidsi probleeme uurmine soiku?

Saadimi mai lõpun konverendsikutsõ, nüüt saami anda ettevõtmisõ edimädse kava alostusaigõga, täpsemb aokava viil tulõ.

 

25. rehekuul, riidi  alostusõga 11.00 Võro instituudi saalin (Tarto uulits 48).

Konvõrendsi alostaminõ, kalmuarheoloogia teema

Heiki Valk – Kalmearheoloogia: teadus ja traditsioonilised arusaamad

Anu Lillak – Naisematusest Urvaste muinasaja lõpu külakalmistus

Martin Malve – Vastseliina XVI–XVII saj ühishaua vägivallaohvrite luustikest

Lõuna

Mõtsavelli teema

Mauri Kiudsoo – Arheoloogiaga Eestimaa metsades

Mari Pukkonen – Metsavendlus muutuvas ajas. Ants Aunver, 1941–1959

Arnold Unt – Nõukogude julgeolekuorganite salamatmispaikadest

Kohvivaih

Vana-Võromaa kultuurikuan tetäs vallalõ postrinäütüs „Arheoloogilised uuringud Eestis 2018“ ja Võromaa mõtsavellile pühendet püsinäütüse osa.

 

26. rehekuu, puulpäiv, aovaih umbõs 10.00–15.00

Välläsõit bussiga, alostus ja lõpõtus Võro Instituudi man,

Reedopalo – Lükkä punkri – Vahtsõliina liinakands

 

Konvõrendsile saa viil erändkõrran tulla ka ettekandõga, ettekannet registriiri saa 12. rehekuu pääväni, tuud piät arotama kõrraldajiõga. Kullõma tulõminõ om vaba, osavõtumassu olõ õiq. Tõisi hulgan oodami kullõma aoluuoppajit ja herksämbit opilaisi. Pallõmi tulõmisõst, eriti tulõmisõst 26. rehekuu bussivälläsõidulõ teedä anda, kirjapandminõ om kõrraldajidõ man. Kirjapandminõ om tähtsä, et tiiäs, pall´o rahvast om kohvipausil ja ku suur buss tulõ telli. Konvõrendsilõ tulõja piät löüdmä esi võimalusõ Võro liinan lõunal kävvü ja ku vajja, löüdmä hindäle üümaja.

Ettekandõ pidäjil ja ka tõisil kokkoputva teemaga tegelejil om võimalus avaldaq artikli retsensiirmisega aokirän Võro Instituudi toimõndusõq 2020. aastaga temaatilidsõn numbrõn. Artikli tähtaig om 1.02.2020.

Kirjapandminõ ja kõik muuq küsümiseq:

Võro Instituut, Tarto uulits 48, 65609 Võro

e-post: wi@wi.ee,

tel +372 56213174 (Evar Saar, tiidrü)

või

tel +372 56297354 (Mirja Ots, Vana-Võromaa muusõummõ päävarahoitja)

 

Oodami teid konvõrendsile!

Kae  konvõrentse aolugu