„Mino Võromaa” 34. võistlus

25 november, 2020

Võro Instituut kuulutas vällä 34. latsi ja nuuri võrokiilside kirätöie võistlusõ   MINO VÕROMAA Oodami võistlusõlõ kõiksugutsit kirätöid: juttõ, luulõtuisi, nalajuttõ, näütemängõ, katõkõnnit, märgotuisi, laulõ jne. Timahava saava latsõ ja noorõ valli viie teema hulgast. Kimmäle või kirota ka vabal teemal. Hinnatas vannusõrühmi perrä (I–III, IV–VI, VII–IX ja X–XII klass).      „Mino Võromaa” 34. […]


Võrokõsõ välläkutsõ avvuhindu võitja

13 november, 2020

Üten võro keele nädäliga sai läbi mäng „Võrokõsõ välläkutsõ“, miä kutsõ nii alostajit ku mõistjit täütmä lihtsit ja lõbosit ülesandit, miä näütäse, et egäüts saa võro keele kõnõlõmist harotadõn umma keelemõistmist praavita. Mängjit tull 100 ümbre, a kuulda om, et pallo inemise teivä ülesandit ka lihtsähe hindä rõõmus ilma tulõmuisi är saatmalda. Sotsiaalmeediän miildüsivä inemiisile […]


Võro keele nätäl andsõ võrokõisilõ pallo võimaluisi umma kiilt kuulda ja kõnõlda

12 november, 2020

Egä aasta märdikuu edimädsel nädälil om võro keele nätäl, seo aastak joba 16. kõrda. 2.-8. märdikuul olnu võro keele nädäli lõugahus oll „Kõnõlõ mukka võro kiilt!“. Nädäli aigu tekk tüüd pia 300 võro keele agenti, kiä näüdässivä ette võro keele egäpääväst pruukmist. Alostaja võro keele kõnõlõja saiva tetä „Võrokõsõ välläkutsõ“ mängun lihtsit ülesandit. Nädäli aigu […]


Võro- ja eestikeeline sainakallõndri 2021. aastagas

8 november, 2020

Võro keele nädälis sai valmis edimene valik sainakallendreid tulõvas aastagas. Kallõndrin omma kirän võrokõisilõ tähtsä pühä ni tähtpäävä. Egä kuu kotsilõ om üts võrokeeline umbõtark vai sõs krutskilinõ ütelüs. Valikun omma mitmõ Vana-Võromaa teemaliidsi piltega kallõndri, a ku tahat peris hindä tett pildiga võro-eesti kallõndrit, saat ka tuud telli. Näüdüse ja täpsä teedüs om üllen […]


Võro keele nätäl 2.–8. märdikuul 2020

4 november, 2020

Võro keele nädälit peetäs egä aastak märdikuu edimädsel täüsnädälil, tinavaasta om kuvvõtõiskus võro keele nätäl. Seokõrd om võro keele nädäli üleskutsõ „Kõnõlõ mukka võro kiilt!“. Kõik, kiä tahtva, et näidega võro keelen kõnõldanu, saava seo sõnomiga märki pruuki. Hääd iinkujjo vai sõs härgütüst julgõmbalt võro kiilt pruuki andva võro keele „agendi“, kiä kõnõlõsõ kimmält võro […]


XIX Adsoni-nimelitsele ilolugõmisvõistlusõlõ esitedi 32 videoklippi

4 november, 2020

  aastagast elävält peetü Sännäst peri võro luulõtaja Artur Adsoni nimeline ilolugõmine kõrraldati timahavva videoklippe esitämise vormin, miä rikast luulõesitüisi filmi muutu võttõkibõnite poolõst. 32 võistlustüü hulgast tunnist hindamiskogo video-kujul luulõlugõmisvõistlusõ üldvõitjas Saarõ Hipõ ja Raju Eliisabeti esitet-lavastõt Saarõ Evari luulõtusõ „Sadra mõts“.  Videoid kaiva hindava kaetusõga Võromaalt peri näitleja Otsari Lauli, Uma Lehe päätoimõndaja […]


Tulõ võro keele nädäli iloõdagulõ!

3 november, 2020

Üte pildi seost, ku elläv om võro kiil, saa huvilinõ 6. märdikuu õdagul Võro kultuurimajan Kannel, kon köüdetäs kokko kiräsõna, elläv sõna, muusiga ja film. Iloõdak nakas pääle kell 17.30. Seo aasta võro keele nädälil jõud lugõja kätte trükülämmält raamat „Võrukeelseid vanasõnu. Keelekastja käsiraamat“. No omma kõik oodõdu vahtsõ välläandõ kaejadsilõ. Raamadu kokkosäädjä Urmas Kalla kõnõlõs iloõdagul tsipakõsõ tuust, […]