Kaldkriipsõ vaihõl om keeletoimõndaja pakut võroperätsemb sõnastus.

Hällüpääväsalmi

Üts ruus uma häitsme valla lei
ja sullõ aasta manu tõi.
Ei tuust es juhtu midägi –
kuun häitsege elun edesi!

Annika Anton

***

Kooni paistus kinä päiv,
pito pitäolõ-i vaiv,
midä hingest tahat Sa,
tulku Sullõ kuhaga.

Vaino Linnus

***

Mi Sullõ õnnõ soovimi
ja võro keelen laulami.
Valgit ruusõ toomi Sullõ üsätävve,
jakkugu õks lämmind leibä lavva pääle!
Häid sõpru istku ümber lavva –
olõ terve, elä kavva-kavva!

***

Hällüpäävä lavva pääl
ei olõma piä eurovärki –
Võrumaal om kraami hääd,
mis uma, ehtsä, Võru marki.
Et elun sa ei läbi põrus,
võiss nõsta klaasi, millen „Võru mõru“!

Külli Kolodinskaja

***

Elokevväi kordumatu kaunis /ainulinõ illos/
lillirohkõ /lillilidse/ rohilidsõ muro pääl.
Nuur hing, täüs hüvvi mõttid,
õigõ tii lövvä üles
ja mõttõ täüde vii.

***

Ku eloh astut lugõmalda sammõ
ja mitmõ verstäposti sälä taadõ jäänü,
viil är võtku huugu maaha,
um hääd ja huvitavat küländ iih.

Õie Laanekivi

***

Tahas, et su silmä helkäs –
müüdälännü aasti peräst,
ka et Sinnu hoias taivas
ja tervüski ei tiis sul vaiva!

Ene Alop

***

Täämbä om üts illos päiv,
lats saa …-aastadsõs.
Korgõmbalt käü taivan päiv,
lats saa …-aastadsõs

***

Tsillokõnõ latsõkõnõ,
tulõ, ma tii pai.
Tsillokõnõ latsõkõnõ,
…-aastadsõs sa sait!

Maris Mägi

***

Kas välän om talv, suvi, kevväi vai süküs,
vannusõnummõr iks edesi tüküs.
Är peläku nummõrd, ei saisma Sul jää tuu,
hoobis kogot tarkusõl saat laskõ paistu.

Maike-Liis Piirits

***

Sul om täämbä hällüpäiv,
…kümnes sünnüpäiv.
Pallu õnnõ soovimi,
kõvva tervüst lisami /jakkami/!

***

Paistku Sullõ pääväkene,
toogu tervüst tuulõkõnõ,
pallu õnnõ, sõbrakõnõ!

***

Egä päiv om imeline,
täämbä Sinu-nimeline.
Om jo Sinu sünnüpäiv,
õigõ õnnõsoovi aig!

***

Tervüst Sullõ kõvva tulku,
õnnõsoovi täüde minku!

Maimu Kindma

***

Õnnõ sullõ ma ei soovi,
õnn om kipõ kadoma.
Soovi sullõ ravvast tahtmist
elotormin võidõlda.

***

Nuurust är sa takan ikõ
nii, et silmä omma likõ.
Es tä kao jo kohegi –
sullõ puuhu (põue) pagõsi.

***

Tei ma põrssal vahtsõ sulu.
Tsiga väega vihanõ:
„Olõt põrss ja põrssas jäät,
ku kõrd vanas tsias sa saat!“

***

Täämbä su ümbre omma lõhnava /hõngava/ roosi,
Su tervüses joomi –
ja hõikami proosit.

***

Nii pallo õnnõ soovi sul,
ku kikkal hannasulgi.
Nii pallo puhast armastust,
ku kassipojal kannatust.

***

Nuurusõst või kirota raamadu
selle, et meile tä kättesaamadu.
Olla või vanadus ka vuurus –
om tä ku tõsõ tasandi nuurus.

***

Pallo õnnõ soovi sul,
õnnõst hallõ olõ-i mul.
Rõõmu tunnõ sõbrast hääst –
tedä kas vai kaksas pääst.

***

Hällüpääväs pallo õnnõ –
õnnõlik om olla põnnõv.
Tuugi õnn, ku hing viil seen,
mõistva toda naanõ, miis.

***

Elä ilman Manniga,
keedä putro panniga.
Sõs võit olla õnnõlik –
nigu kapsta kallal sikk.

***

Hällüpääväs sullõ „pappi“
mi ei kingi – tuu tiip tsappi…
Ostami sul aśa kingis –
jääse mälehtüs sõs mingi.

Enno Säinast

***

Sünnüpäävälats, sa kallis mullõ,
pallo õnnõ soovi sullõ.
Pikkä ikä, hulga miildejäävit päivi viil,
hüvvä tervüst, jõudu elotiil.

Lea Seim

Leinasalmi

Üts künnel kistu, vakka helü jäi.
Ei inämb timä jalg siin tarõn käü.
Kõik sõbra, tutva – võtkõ mälestüses pits!
Mi süämen tä edesi jo eläs iks.

Annika Anton

***

Velekene, tsipa tõrukõnõ
tahtsõ kassu suurõs puus.
Tormituul tä ärä murdsõ
keset elokeväjät.

****

Maamulda ku imä üskä
lätś latsõkõnõ magama.
Ilmaelo rõõmu, murrõ
nägemäldä jäi.

***

Pühä kodomulla rüppü
hiidä unõlõ.
Säält ilmaelo vaiv ja valo
ei lövvä kunagi.

***

Eloh saadu valuhaava
minejäl üts aohetk kaotas,
A jääjide mälehtüse
kestvä üle havvagi.

Õie Laanekivi

***

Täämbä om sul väega vallus,
kuiki surm käü elu manu,
lohutusõs jääs sul lootus,
igävädse vahtsõ oodus…

Ene Alop

***

Üts väsünü hing om löüdnü rahu,
tä tüümehepõli om otsa saanu.
Nüüt aigu om puhada kõgõst ja kõigist
ni jäiä viil kavvast mi süämehe.

***

Om inemise elo ku kündletuli,
mis kõrd läüdet – tuu lõpuni palas.

Riina Koido

***

Üle murrõ ja silmävii
lätt kuldnõ mälehtüisi tii.
Säält püvvä leüdä lohutust /trüüsti/.

Maimu Kindma

Salmi latsõ sünnü puhul

Om täämbäne päiv väega illus.
Kuigi mõnõlõ tää veidü vallus.
Sündü maailma üts väiku tsirts.
Õnnõ soovimi tuul puhul törts.

Annika Anton

***

Õnnõ latsõ sünnü puhus,
hurraa, hurraa ja pallo õnnõ
ja tulõvikun viil mano põnnõ,
sis täüs saa rahvast Eestimaa
ja kõik mi rõõmsa olla saa.

Kaja-Riina Plumann

***

(Passis edimädse latsõ sündümise puhul, suurõ perre õnnõlikõlõ vanõmbilõ, a kõgõ rohkõmb latsõlast uutjilõ vanavanõmbilõ.)

Üskä-hällü oodõtulõ
üten andas naarunälg.
pia tä teid jo põsõst purõ,
katõst hambast jären jälg.

Milvi Panga

***

Väiko latsõkõ liigutas varbit,
silmiga kaes veidüke ümbre.
Imäle-esäle rõõmust ja rahust,
kül tä kunagi suurõs jo kasus.

Riina Koido

***

Lats ku ilmalõ om tulnu,
timäst pallo rõõmu olnu.
Tedä vaia meile siiä,
ello edesi et viiä.

***

Ku ilma sünnüs inime,
sõs om tä ull ja uninõ.
A ildampa, ku suurõs saa,
kõik ilma aśa kõrda aas.

***

Olõt tibi-tsillokõ,
tsirgu sulõ suurunõ.
Äiu-äiu-äiu-ää,
tudulõ sa varsti jää!

***

Kiriväl tsiidsul kellä kaalan,
latsõkõsõl suka jalan.
Imäkene helde-lahkõ
kudi latsõl suka vahtsõ.

***

Laula, laula, latsõkõnõ,
latsõl kerge keelekene…
Laula, laula egäl juhul
uma sünnüpäävä puhul.

***

Illos aig om latsõpõlv –
sinine om taivavõlv.
Ku saa haigõt latsõ põlv –
must om murrõst taivavõlv.

***

Ku tuli panti palama –
lats ilmalõ sai tulõma.
Nii ilmavalgust näie lats,
täl hällüpõhja tetti plats.

***

Tsiapõrss ja lambatall,
kaagutaja kana ka
tibudõga aknõ all
latsõl õnnõ suuvva.

***

Võro liinast löüdse ma
armastusõ massina.
Naksi tedä uurma –
latsõ naksi sündümä.

***

Latsõ sünd om imeline,
õkvalt ku taiva minemine.
Kõik om pühälik ja ehtne –
iin näet valgõt puhast lehte.

Enno Säinast

Siist ja säält nukast

Mis tetä viil, om vaia ärä tetä,
ei saa sa terve elo hinnäst pettä.
Kõik aig üts tüü om takan aanu tõist,
hää, et ka uma pää nüüt toda mõist.

***

Trööstis sõbralõ

1. Mis lännü om, tuu lännü om,
tuud inämb tagasi ei saa.
Mis tettü om, tuu tettü om,
tuud kül vast praavita viil saa.

2. Om tervüs kõgõ tähtsämp elon,
sis siplõma ei piä sa võlon.
Ku raha „rohtõ” pääle lätt,
sis uma eit su maaha jätt.

***

Ei lää valima

1. Võta üts ja viska tõist,
egäüts meist toda mõist,
et ei parõmbas lää siin,
uma helü är ma vii.

2. Sissesõitnu siimnit söövä,
nikani ku ütstõist löövä,
eläjäaian süvväs kaaru,
peetäs peenikeist sääl naaru.

***

Jõulusalmi

Teil soovi kallist jõulurahu
ja tuu, mis tarrõ är ei mahu,
puistada võis üle maa,
et maailm parõmbas meil saas.

***

(Umatettü kaardi pääle.)

Ma salmi tei ja jõulukaardi
ja vahtsõt aastat teile soovi.
Ma ooda nüüt, et jälki minnä,
mu süä om Võrro jäänü sinnä,
kon latsõpõlv ja mino juurõ
ja aasta sündmüse nii suurõ.

Lepütüses

Minkperäst piät sa muka tüllü kiskma,
sul kausi satasõ, ma kruusi katski viska
ja sõnno terävit nii pallo õhun lindas,
tükk aigu müüdä lätt, ku jälki saami hindäs.

Kaja-Riina Plumann

***

Ütlemise üten latsiga
Imä om illos,
imä om hää.
Lats pand imäle
üskä uma pää.

***

Üts ja kats,
astus lats.
Samm lätt
kõrrast kipõmbas.

***

Tulõ, tulõ tarrõ, kass,
ma tii sullõ pai.
Tulõ, tulõ tarrõ, kass,
esi olõ pai.

***

Kirota kõrd tahtsõ ma
kuis käü E vai kuis käü A?
Tuud es mõista üteldä.
Kuuli lätsi opma ma.

***

Kiä tuu om
ossa pääl?
Tsirgukõnõ ossa pääl.
Kiä tuu om
lumbiviin?
Kunnakõnõ lumbiviin.
Kiä tuu om
mulla seen?
Vaglakõnõ mulla seen …

***

Massinaga tahtsõ ma
peris liina minnä.
A viil väiku olõ ma,
kuis ma jõvva sinnä?

***

Pimps-pimps piimä juuma,
limps-limps leemekeist süümä.
Egä lats toda tiid,
et suurõs kasut õnnõ nii.

***

Tarõ pääle linnaś tsirk,
sullõ uma laulu kink.
Laulsõ nii ja laulsõ naa,
laulsõ lats ja imä ka.

Maris Mägi

***

Härgütämises

Teemi egät sorti sporti,
selle mi ei süüki torti.
Kapstalehti jürämi,
maadlõmi ja mürrämi.

***

Olõ kõva spordimiis –
nõsta üle rinna.
Klaasikõisi kõlinal
saa uhkõ avvohinna.

***

Mille kipõstõ ma plaka –
esä piniga ai takan,
sõs ku latsõohtu olli,
koerustükü pääle tulli.

Enno Säinast

Jagamine