Võro keele nädälil 6.–12. märdikuud 2023               

“Kiil suust vällä!”

 

Võro keele agendi ja võro keele nädäli juhtlausõ „Kiil suust vällä!“ paksõ vällä Mustmaa Ulvi.

Võro Instituudin (Tarto uulits 48, Võro liin)

 • 6.-10.11 Võro Instituudi saalin jututunni
 • Tüütäs Võro Instituudi keelekohvik
  • 6.11 tetäs vallalõ iistkõnõlõjidõ šaržinäütüs (tsehkend´ Kristjan Lume)
  • 7.11 kell 17.30 võrokiilne ja -miilne mälomäng
  • 9.11 kell 16.30 näütäs Häniläne umma vahtsõt raamadut “Tõsõ mu maailman”
  • 9.11 saava latsõ ossa võtta ettelugõmispääväst „Kullõ, ma loe sullõ!
  • Saa ossa võtta võrokõsõ välläkutsõ Bingo-mängust

Muialpuul

Talliinan

 • 11.11 kell 11.00 saias kokko Raatusõ platsi pääl ja säält nakas pääle võrokiilne liinatuur
 • 12.11 kell 12.00 Kadrioroh (Poska uulits 15) võro keele nädäli lõpõtusõ pido
 • Talliina Võro Seldsi ansambli Liiso

Antslal

Tarto Ülikooli eesti ja üldkeeletiidüse instituut

Eesti Rahva Muusõumin
 • Näütüisil võrokeelidse giidituuri
 • 9.11 kell 16.00 vidä giidituuri Põlva kihlkunnast peri Taali Kersti (Kersti Taal)
 •  11.11 kell 12.00 kõnõlõs Vahtsõliina kihlkunnast peri Oro Ervin (Ervin Org)

Rahva Raamadu poodin Kagukeskusõn

 • 11.11 kell 11.00 lugõ Uguri Kadri ette võrokeelitsit raamatit
 • 11.11 kell 13.00 näüdätäs Reijo Roosi vahtsõt eesti- ja võrokeelist luulõkoko

Võro Pensionäre Päiväkeskusõn (Lembitu 2, Võro liin)

 • 9.11 kell 14.00 võro keele nädäli minikohvik pääväkeskusõn (kõnõlõmi võro kiilt, külälise, pakutas kohvi, tiid ja küpsisit)

Soomõn Sukukansojen ystävät ry:n tekk Zeigeri Kain ettekandõ “Võron kansa ja võron kieli”

Antsla Gümnaasiumin

Varstu Koolin

Mõnistõ Koolin

 • 7.11. kell 11 võro keele nädäli avaüritus, küläline Toivo Tootsen. I kooliastmõ latsõ lugõva ette võrokiilsit jutukõisi, mängitäs ringmängu ja lauldas
 • 8.11 kell 11 latsõ lätvä õnnitlõma umma hääd naabrit, Mõnistõ Talorahva Muusõumi timä 75-ndäl juubõliaastal
 • 10.11 kell 11 Mõniste Kooli muusigapesä opilaisi kontsõrt
 • Selges om opitu pikemb kava, kon om pruugit umakandi kirämiihi (Jaan Latik, Bernhard Kangro, Raimond Kolk) luulõritu, rahvalaulõ ja tsõõrimänguliisi tantsukõisi

Orava Koolin

 • 6.11 võro keele nädäli vallalõ tegemine, aardejaht
 • 8.11 noorõmbidõ latsi lugõmispesä
 • 10.11 kell 11.55 märdipäiv ja võro keele nädäli lõpõtaminõ – lauldas, loetas luulõtuisi, mõistatadas mõistatuisi, mängitas tsõõrimänge, küllä tulõ Uguri Kadri

Vahtsõliina Gümnaasiumin

 • 7.11 kell 15.00 Võro keele kohvik

Võro Kreutzwaldi Koolin

 • 08.11 kell 12.10 kooli aulan Tähekese ja vahtsõ opiraamadu näütämine

Põlva Latsiaid Lepatriinu Mesimummi majan

 • 9.11 kell 10.00 keelepesärühmä näütemäng “Kuis pini hindäle kodo sai”. Tõisi rühmi latsõ laulva näütemängun võrokeelitsid laulõ ja lugõva luulõtuisi.
 • Egä päiv loetas latsilõ võrokeelitsid unõjuttõ, rühmin omma võrokeelitse menüü.
 • Keelepesärühmä latsõ andva latsõvanõmbidõlõ võrokeelitse ristsõna, midä saa koton tetä.

Rõugõ Põhikoolin

Põlva Latsiaian Pihlapuu

 • Terve nädäli joosul pallo erinevit ettevõtmiisi, kae siist

Kuldri Latsiaian

 • 8.11 kell 10.30 kontsõrt “Võromaa, kõgõ ilosamb sa!”

Sõlekese Latsiaian

 • Terve nädäli joosul pallo erinevit ettevõtmiisi, kae siist

Väimelä Latsiaian

Egäpäävätse tegemise võro keele nädälil

 • Tegevä tüüd vabatahtligu võro keele agendi 004. Agendis saat hinnäst registriiri tan
 • Egä päivi saava latsõ kullõlda vahtsõt unõjuttu Helüaidast
 • Saa läbi tetä savvusannateemalisõ veebiviktoriini
 • Saa vällä panda võrokõisi lipu
 • Saa kanda võrokõisi rahvarõivit
 • Saa kõrralda umahindä võrokeelidse üritüse

Aolehe

Tele ja raadio

 

Võro keele nädäli päisit ja teedüspõhju saa tarvita umahindä võrokeelidse üritüse reklaamis

 

Piä silmän ka Võro Instituudi Näoraamadu lehte ja Võro Instituudi kodolehte www.wi.ee.

 

Täpsämb teedüs:

 

Toomõ Triin

projekti vidäjä

Võro Instituut

Tarto uulits 48, Võro

tel 5348 6982

triin.toom@wi.ee

 

VÕRO KEELE NÄDÄLI ARHIIV

 

 

 

 

Jagamine