Käsitüükonkursi „Kirjun om väke“ võitja teedä

Võidutöö “Kindakirja ränne”, autor Helve Alla

 Lehekuu 5. pääväl hõigati välla käsitüüasju võigõlusõ „Kirjun om väke“ tulõmusõ. MTÜ Vana-Võromaa Käsitüü kõrraldet konkursil sai pääpreemiä Alla Helve tüü „Kindamustri ränne“. Perre perimüsluust sündüvä meistre kässiga muudsa olakoti, mille pääl omma Urvastõ ja Harglõ vana kindakirä, a päämiselt omma koti tettü vildijääkest. Katõst eripreemiäst üte sai Niiliski Virve, kiä oll loonu seeriä Vana-Võromaa vüükirjuga käelämmistajaid, mis omma koetu pinikarvuga langast. Tõse eripreemiä saanu tüü algahtu nii vanaimä kindast ku ka luudusõst: Hainase Sirje om häste piinült kudanu kirjuga sõrmõkinda „Kivilill“. Virgutava preemiäga kitt hindamiskogo triiburõiva- ja puutüüperri vahtsõstpruukmisõst sündünü tsibiläse-prosse tegejat Kondi Talvot.

Konkurss käve radokuu 10. pääväst kooni mahlakuu 30. pääväni, kokko tull 17 erinevät tüüd, osa võtsõ säidse meistret ja üts näputüü-park.

Tüüsid hinnasiva Kabuna Kait (arõndustüü nõvvoandja Võro liinavalitsusõst), Uuslaili Taisto (Eesti Rahvakultuurikesjuse Põlvamaa rahvakultuuri spetsialist), Toropi Heli (käsitöömeistre ja -oppaja), Viksi Heli ning Oja Vilve (mõlõmba Vana-Võromaa Käsitüü MTÜ).

Hindamiskogo käest õnnõ kõge korgõmbit hindit saanu pääpreemiä-tüüst õkva hõhas muistist väke ni umma luku: heegeldet kirä andva illo ni umma näko, ülejääke pruukmine asjaette näütäs võrokõsõlõ umast hoitlikkust. Komisjoni meelest olli kõik tüü häste tettü ja vällä paistu Vana-Võromaa peritü kirä nii –luu. Kinähüse kõrval pidäsi hindaja tähtsäs ka asjalikkust. Häste läbimärgit ni silmäjääjä olli ka pakendi. Tsibiläseprosse man paistu karbikõnõ õkva ku umaette asi ja pross karbi sisen oll nigu üllätüs. Kimmäst väke paistus vällä Talna Võro Seltsi käsitüütsõõri Nopõnäpu ütistüüna tettü uhkõst sainavaibast, mille pääl omma kokko saanu vana kindakirä egäst Vana-Võromaa kihlkunnast.

Konkursi tulõmusõ anti teedä 5. lehekuu päävä õdaguspoolõ Võro Instituudi tarõn, kon olli kaemises vällä pantu kõik vägevide kirjuga kirät asja. Konkursi kõrraldaja tennäsi kõiki osavõtjit kitmiskiräga ja osa vahtsist kaupust jõudva piä müügile vai tellmisele Vana-Võromaa e-poodi Uma Puut kaudu.

Pildi konkursi töiest om kaemises pantu MTÜ Vana-Võromaa Käsitüü FB lehe pääle: https://www.facebook.com/vanavoromaahandycraft/

Konkursi avvuhindus sai MTÜ Vana-Võromaa Käsitüü tukõ Vana-Võromaa perimuskultuuri toetusmeetmest.

Vahtside asju konkurss om küll seos kõrras läbi saanu, a vannu kirju vägi eläs umma ello edesi, ni jakkuvalt oodami lugusid üten piltega vannust kirjuga käsitüüasjust, miä om võrokõisi kododen kirstu, kappi vai aita hoiulõ pantu.

Vana-Võromaa umaperä vällänäütävide kaupu vai meelüsside konkursse om plaanin jakada, järgmädse konkursi teema annami teedä vahtsõ aastaga alostusõn.

Küsü mano:

Vilve Oja

vilve.oja@gmail.com

tel 5541999

Vana-Võromaa Käsitüü MTÜ

 

Vana-Võromaa Käsitüü MTÜ hõigas 10. radokuu pääväl vällä vahtsidõ kaupu ja meelüsside luumise konkursi teemal „Kirjun om väke / Vana-Võromaa mustrivägi“. Ettevõtmisega tahami manu saija käsitüükaupu ni meelüssit, miä om härgütüsmõttõ saanu vanavanõmbide luudu kirjust, näütäse vällä Vana-Võromaa ummamuudu olõmist, omma elämisen tarvilidse asja vai pakva inemiisile rõõmu. Konkurss lõpõs mahlakuu 29. pääväl (29.04.2022), parõmba tüü selguse lehekuu 5. pääväl (5.05.2022).

Konkursi teemas omma Vana-Võromaa kihlkundõst peri kirä – näid võinu õks ni jälleki pruuki ka põra-aigu asju kirjaten. Vannun kirjun om väke! Seletüst and mano konkursi üts iistvõtja Oja Vilve: „Kirä, midä eesti keeli üldäs mustrid, omma mi ümbre hulgaden kotusten ja mitund muudu, a kas mõistami noist kirjust ka midä vällä lukõ vai näid valla seletä? Näütes teten täämbäsel pääväl rahvarõivit võtami kõrrata ammutsel aol pruugit kirju, selle et sääl kirjun om tunda väke ja kaitsmist.“

Esierälist tähelepandmist saava seol konkursil sändse üleskorjat kirä, miä omma löütü siiäni varjon olnu vannu käsitüüasju päält. Vanaimäde rõivakirstõn vai alalõ hoiet kraami hulgan või olla käsitsi kirjat asju, millel om uma lugu ja kimmähe ka tegejä puult ant vägi.

Väekirjust kõnõlõmise mõtõ kasusi vällä käsitüüalatsõst läbikäümisest Võro ja Pihkva liinu vaihel. Vana-Võromaa ja Pihkvamaa käsitüürahvas tutvusti ütstõsõlõ ummi aoluulidsi kirju ja põraaigset käsitüüd. Katõ liina vaihelist kuuntüüprojekti BestNest võtt iist Võro liinavalitsus, rahatugõ and Eesti-Vinne ülepiiri kuuntüüprogramm 2014-2020.

Konkursile oodami tüüsid, midä olõ-i varramba vällänäüdät vai joba müümises tettü. Tasos märki ka asja pakendi pääle, selle et konkursile esitet asju saa edespiten anda müüki Vana-Võromaa e-puuti UmaPuut, laatu pääle, muuseumipuutehe vai suvõpuutehe üle Vana-Võromaa. Nimmatulõ lisas saava põnõvamba tüü kutsmise käsitüünäütüsele välläpanõkis. Näütüs tulõ suvõ lõpuotsan Võru „Kandlen“. Näütüse ja asju pildistamise kõrraldase Võro liinavalitsus üten Vana-Võromaa Käsitüü MTÜ-ga.

Konkursi kotsile saat täpsämbalt teedä tast altpuult ja MTÜ Vana-Võromaa Käsitüü moloraamatu lehe pääl: https://www.facebook.com/vanavoromaahandycraft

Konkursi hääs kõrdaminekis and tukõ Eesti Rahvakultuuri Keskus Vana-Võromaa pärimuskultuuri meetmest. Käsitüüvõrgustiku edendamistüül hoit olga all Vana-Võromaa arendusprojekte toetus.

Varramba om Vana-Võromaa Käsitüü MTÜ kõrraldanu vahtside käsitüükaupu luumise konkursse teemadega Savvusann, Aigu om! ja Mõtsa poolõ.

Teedüsse man om konkursi tunnuspilt, mille tei kunstnik Margna Epp.

Fail konkursi infoga (pdf-fail, eesti keelen) om tan: KIRJUN OM VÄKE

Lisamaterjali teema kotsilõ (pdf-fail, eesti keelen) loe tast: VÄEST JA KIRJUST

Täpsämb teedüs:

Vilve Oja

Vana-Võromaa Käsitüü MTÜ

vilve.oja@gmail.com

tel 5541999

 

 

 

 

 

 

 

 

Jagamine