Käsitüükonkursi „Mõtsa poolõ“ võitja teedä

Vana-Võromaa Käsitüü MTÜ teedüs 04.05.2021

Täämba, lehekuu 4. pääväl hõigati välla käsitüüasju võigõlusõ „Mõtsa poolõ“ tulõmusõ. MTÜ Vana-Võromaa Käsitüü kõrraldet konkursil sai pääpreemiä kõopuu muudu vildit sainalamp „Veidü kõivu ja kõo kand“, meistri Tanni Liilia.

Viksi Heli peeli pääl koetu vaip „Mõtsajärve marjamaa“ sai tõse preemiä. Eripreemiäga kiteti keraamikatüüsid: vaas üten pedäjäossaga, meistri Konksi Urve ja võiutops seeriäst „Mine metsa“, meistri Lauritsa Evi.

Konkurss käve radokuu 11. pääväst kooni mahlakuu 30. pääväni, kokko tull 19 eri tüüd, osa võtsõ säidse tegejät.

Tüüsid hinnas lehekuu 3. pääväl hindamiskogo, kon olli Kabuna Kait (arõndustüü nõvvoandja Võro liinavalitsusõst), Kahu Kristi (Põlvamaa turismikõrraldaja Põlvamaa Arenduskeskusest), puutüümeistre Kihulase Meelis, Moppeli Kadri (Võrumaa turismikõrraldaja Võrumaa Arenduskeskusest) ning Oja Vilve (Vana-Võromaa Käsitüü MTÜ). Hindamiskogo tõi vällä, et seol võigõlusõl oll suurõmb jago tüüsid kallimbast mastist – meistre olli tüü sisse pandnu hulka aigu, rõõmu ja ilomiilt. Üllatusõs oll, et puud oll asju tegemise man väegä veidü pruugit, kuiki konkursi teema olõs lubanu tuud küländ tarvita.

Pildi ja video konkursi töiest om kaemises pantu MTÜ Vana-Võromaa Käsitüü FB lehe pääle: https://www.facebook.com/vanavoromaahandycraft/

Konkursi kõrraldaja tennäse kõiki osavõtjit kitmiskiräga ja osa vahtsist kaupust jõudva piä müügile vai tellmisele Vana-Võromaa e-poodi Uma Puut kaudu.

Konkursi avvuhindus sai MTÜ Vana-Võromaa Käsitüü tukõ Vana-Võromaa perimuskultuuri toetusmeetmest.

Konkurss om küll läbi saanu, a iks või tetä vahtsit ni ummamuudu käsitüüasju, suvõpoolõ piäsi müümisekotussit manu tulõma kasvai laatu pääl.

Vana-Võromaa Käsitüü taht ossa võtta sügüse Talna Saku Suurhallin tulõvast mardilaadust, kon saa vahtsit kaupu ilmarahvalõ vällä näüdädä.

Vana-Võromaa umaperä vällänäütävide kaupu vai meelüsside konkursse om plaanin jakada, järgmädse konkursi teema om viil vallaline – paku uma mõtõ vällä!

Küsü mano:

Vilve Oja

vilve.oja@gmail.com

tel 5541999

Vana-Võromaa Käsitüü MTÜ

 

Teedüsse man om pilt konkursi võidutüüst.

Pildi tei Oja Vilve.

———————————————————————————————

 

MTÜ Vana-Võromaa Käsitüü pressiteedüs 11.radokuul 2021

Vana-Võromaa käsitüükonkurss „Mõtsa poolõ“

MTÜ Vana-Võromaa Käsitüü hõikas 11. radokuu pääväl vällä vahtsidõ kaupu ja meelüsside luumise konkursi teemal „Mõtsa poolõ“. Ettevõtmisega tahami manu saija käsitüükaupu ni meelüssit, miä om härgütüsmõttõ saanu mõtsast, näütäse vällä Vana-Võromaa ummamuudu olõmist, omma elämisen tarvilidse asja vai hoitva meele rõõmsa. Konkurss lõpõs mahlakuu viimätsel pääväl (30.04.2021), parõmba tüü selguse lehekuu 4. pääväl.

Eestläse ja võrokõsõ näide hulgan hoitva uma hengen iks mõtsa poolõ. Ammust saani om mõts maarahvast ravitsõnu ja avitanu, võtnu paossile ni kaitsnu.

Vanõmbal aol om mõts tähendänü kõkkõ puiega vai puiõlda maad, mis jääs kodo vai talo lähiksest kavvõmbalõ. Mõts või olla ettearvamalda ja salanõ ku sa tedä ei tunnõ.

Inemist, kiä kõnõlõs andsakit vai uskmalda juttõ ni eläs tõistmuudu, om üteldü, et tä om sääne ladvaga mõtsa poolõ.  Täämbäsel pääväl peetäs mõtsa poolõ mõtlõmist iks rohkõmb hääs ku hädäs, üldäs et seo om „kastist vällä“ mõtlõmine miä vii ello edesi. No ku kokko saava edevanõmbide elotarkus, käsitüümõistmine ni tõse nuka alt kaemine-mõtlõmine, või peris põnõvit asju vällä tulla.

Eesti Rahvakunsti ja Käsitüü Liit om timavaasta ütelnü käsitüü miihi aastas. Tahami uma konkursiga Vana-Võromaal seolõ väke ni vunki manu anda ja hõikami käsitüü tegejit umma luudut ka vällä näütämä.

Mõts and nii kirju ku värme ja muidoki materjali luumisõs. Pruugimi nii puud ku muud mõtsavarra iks sündsähe ni asjaette, mõts om säänest avvu väärt.

Konkursile oodami tüüsid, midä olõ-i varramba vällänäüdät vai joba müümises tettü. Tähtsä om märki ka asja pakendi pääle, selle et konkursile esitet asju saa edespiten anda müüki Vana-Võromaa e-puuti UmaPuut, laatu pääle, muuseumipuutehe vai suvõpuutehe üle Vana-Võromaa.

Konkursi kotsile saat täpsämbalt lukõ tast altpuult ja teedüs om üllen ka  MTÜ Vana-Võromaa Käsitüü facebooki lehel: https://www.facebook.com/vanavoromaahandycraft

Fail konkursi infoga (pdf-fail) om tan: MÕTSA POOLÕ

Lisamaterjali teema kotsilõ (pdf-fail) loe tast: MÕTSAST

Konkursi jaos tunnuspildi om loonu kunstnik Margna Epp.

Varramba omma olnu konkursi teemadega savvusann ja Aigu om!. Säält om sündünü kokko ligi puulsada esisugumast vahtsõt asja, minkast paarkümmend omma saanu mitmale poolõ müüki ja löüdnü ka tenolikke ostjit.

Konkursi hääs kõrdaminekis and tukõ Eesti Rahvakultuuri Keskus Vana-Võromaa pärimuskultuuri meetmest. Käsitüüvõrgustiku edendamistüül hoit olga all Vana-Võromaa arendusprojekte toetus.

 

Täpsämb teedüs: Vilve Oja

vilve.oja@gmail.com

tel 5541999

 

KONKURSIL OSALEMISE TINGIMUSED 

 • Konkursile võivad töid esitada nii juriidilised kui ka füüsilised isikud.
 • Konkursitöö(de) esitaja tegutseb Vana-Võromaal või on selle piirkonnaga seotud.
 • Töö ei tohi olla varem eksponeeritud, avaldatud või müügiks toodetud.
 • Konkursile esitatavate toodete hulk ühe esitaja kohta ei ole piiratud.
 • Toote hinnapiirangut pole.
 • Konkursile esitatavad tööd palume vormistada ja esitada juhiste järgi.

 

Ootame töid mis on: 

 • tehtud korrektselt ning on kvaliteetsed;
 • pakitud sobivalt ja seejuures pilkupüüdvalt või omapäraselt;
 • seotud konkursi teemaga. Konkursitöö juurde ootame eseme lugu: kas pärimuslikku seost, toote sündimise lugu või juhatusi kasutamiseks.

 

Konkursitööle lisage kinnine ümbrik, mille sees on kirjas:

 • autori kontaktandmed (nimi, telefon, e-post) ja seotus Vana-Võromaaga;
 • eseme hind, millega meister seda müüb;
 • millises koguses on meister valmis sedasama toodet valmistama müügiks;
 • muu info, mida meister peab vajalikuks teada anda.

Ümbrikule kirjutage kindlasti konkursitöö märksõna või eseme nimetus.

 

Kui üks meister/ettevõte esitab mitu erinevat eset, palume kõik esemed eraldi vormistada.

Kui mitmed esemed moodustavad kokku tervikliku komplekti või seeria, võib need esitada koos ühe tootena.

Kui toode on valminud mitme meistri koostööna, palume selle kohta lisada teave (meistrite nimed) koos tööga esitatavasse kinnisesse ümbrikusse.

 

Tööde esitamine konkursile:

Konkursitöid saab esitada alates 26. aprillist kuni 30. aprillil kella 16-ni.

Tööd tuua/saata Võru Instituuti (Tartu tn 48 Võru) tööpäevadel 9-17.

 

Kontaktisikud konkursi asjus:

Täiendavat infot annab ja küsimustele vastab

Vilve Oja vilve.oja@gmail.com, tel 5541999

Nõuanded sümboolika kasutamisel ning võru keele ja pärimuse osas:

Külli Eichenbaum, kylli.eichenbaum@gmail.com, tel 56611924

 

KONKURSI TÖÖDE HINDAMINE 

Põnevamad ja parimad tööd selgitatakse välja konkursile laekunud ja konkursi tingimustele vastavate tööde hulgast.

Vana-Võromaa uue toote konkursi võitjad valib välja MTÜ Vana-Võromaa Käsitüü poolt kinnitatud viieliikmeline komisjon.

Konkursi tööde esitlus ning võidutööde väljahõikamine toimub 4. mail 2020 Võru Instituudis kell 14-16 või piirangute korral otseülekandena MTÜ Vana-Võromaa Käsitüü FB-i lehel : https://www.facebook.com/vanavoromaahandycraft

 Peale ürituse lõppu saavad osalenud oma tööd tagasi.

 

Auhinnad ja tunnustamine 

Auhindadega 200 euro väärtuses tunnustatakse kahte silmapaistvamat tööd.

Hindamiskomisjon annab välja ka eriauhindu ja tunnustusi.

Hindamiskomisjonil on õigus auhinnafondi ümber jagada.

Hindamiskomisjoni liikme poolt esitatud tööd auhindu ei saa.

 

KONKURSITÖÖDE ESITLEMINE JA MÜÜGIVÕIMALUSED

Konkursitööde fotod koos meistrite ja tootjate nimedega avaldatakse peale konkursi tulemuste välja kuulutamist MTÜ Vana-Võromaa Käsitüü facebooki lehel: https://www.facebook.com/vanavoromaahandycraft

Konkursil tunnustusi ja tähelepanu saanud tööde meistritele/tootjatele pakub MTÜ Vana-Võromaa Käsitüü võimalust tooteid reklaamida ning müüa Vana-Võromaa e-poes umapuut.ee, võimalusi toodete müügiks suvepoodides ning muuseumipoodides üle Vana-Võromaa. Mõtsa poolõ temaatilised tooted saavad esitlemise ja müügivõimaluse novembris Tallinnas toimuval mardilaadal Vana-Võromaa käsitöö väljapanekus.

Konkursi järgselt lepitakse täpsemalt kokku edasine müügiga seonduv.

 

Konkursi korraldaja:

MTÜ Vana-Võromaa Käsitüü

kontaktisik Vilve Oja

 

 

 

 

Jagamine