Võro ja seto keelekorpus

Vastutaja: Sulev Iva

Asotus: Võru Instituut

Füüsiline asukotus: Võru / Tartu

Tähüssõnaq: keeletiidüs; keeleteknoloogia; keeleressursiq; keelekorpusõq; võro kiil; seto kiil

Köüdedüq tiidüsvaldkunnaq

ETIS VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur

ETIS ALAMVALDKOND: 2.6. Filoloogia ja lingvistika

CERCS VALDKOND: H350 Keeleteadus

FRASCATI MANUALI VALDKOND: 6.2 Keeled ja kirjandus

Seletüs

Tiidüskogo seletüs ja põhirõhk

Korpusõn ommaq võro- ja setokiilseq tekstiq mitmõn allkorpusõn:

– Võro aokirändüskeele ehk aolehe Uma Leht korpus

– Seto aokirändüskeele ehk aolehe Setomaa korpus

– Võro ja seto ilokirändüskeele korpus

– Võro keele rüüpkorpus

– Võro ja seto kõnõldu keele korpus

Kõigilõ allkorpuisilõ päses vabalt mano ja naaq ommaq ütte köüdedüq võro-eesti-võro võrgosõnaraamaduga (https://synaq.org), mink korpuisi jaost saa tetäq naist kõigist otsmiisi. Õnnõ kõnõldu keele allkorpus, kon ommaq põhilidsõlt võro- ja setokiilseq vabaq egäpääväjutuq om kinniline ni toolõ päses mano õnnõ tiidüstüü jaos.

Aolugu

Korpusõ luumisõga om alostõt Võro Instituudin riiklidsõ programmi Eesti Keeleteknoloogia tugõmisõga 2011. aastagal. Järgmäidsil aastil om korpust kõik aig tävvendet. Korpusõ alostusaigõ kotsilõ loeq lähämbähe siist.

Pruukminõ ja kuuntüü

Kiräligu keele korpusõq ommaq vallalõ pruukmisõs kõigilõ huviliisilõ. Kõnõldu keele korpus om mõtõld pruukmisõs õnnõ keeleuurjilõ. Korpus om luud ja taad arõndõdas Võro Instituudi ja Tarto Ülikooli kuuntüün.

Hoiusõq

TÜÜP: elektrooniline kogo

HULK: 8400

MÕÕT: andmõfail

SeletüS: Võro kiräkeele tekstikogo; suulidsõ võro ja seto keele ülesvõttõq, üleskirotusõq.

Köüdedüq projektiq

EKT13 “Võru ja seto keelekorpus” (1.01.2011−31.12.2014); Vastutav täitja: Sulev Iva; Võru Instituut; Finantseerija: Haridus- ja Teadusministeerium; Eraldatud summa: 88 000 EUR.

 

EKT85 “Võru ja seto integreeritud keeleressursid” (1.01.2015−31.12.2017); Vastutav täitja: Sulev Iva; Võru Instituut; Finantseerija: Haridus- ja Teadusministeerium; Eraldatud summa: 68 000 EUR.

 

EKTR7 “Võru ja seto integreeritud keeletehnoloogia ja keeleressursid” (1.01.2018−31.12.2022); Vastutav täitja: Sulev Iva; Võru Instituut; Finantseerija: Haridus- ja Teadusministeerium; Eraldatud summa: 111 000 EUR.

 

Keelekorpusõ arhiiv

Jagamine