sisemin_3lovi_est_vaiksem

Räpinas tehti kokkuvõtteid Vana Võromaa arenguideedest

 1. dets 2013

 

Võru Instituut ja Uma regionaalprogrammi ettevalmistav nõukogu korraldasid 19. detsembril 2013 Räpina loomemajas ümarlaua nõupidamise kus arutati, kuidas saab Vana Võromaa eripära ja rikkusi kasutades kohapeal töökohti juurde luua ning millist tuge oleks piirkonna majanduselu elavdamiseks tarvis planeeritavast regionaalprogrammist.

Vana Võromaa arenguprogrammi planeerimist alustati 2011. aastal Vana Võromaa omavalitsuste, maavalitsuste ja Võru Instituudi koostöös. Aastal 2013 on koostöös regionaalministri bürooga tehtud ettevõtlusuuring ning korraldatud ettevõtlus-ideede eelvoor. Räpinas toimunud kokkusaamisel kõneldi programmi ettevalmistuseks tehtud töödest, tutvustati uuringu tulemusi ja ideevooru tulnud arendusplaane. Ümarlaua arutelul osales üle 50 huvilise üle Vana Võromaa.

Sügisel toimunud ideevooru eesmärgiks oli koguda projekti-ideesid Uma programmi tegevuskava koostamiseks. Ideekirjeldusi esitati 47, need jagunesid kuueks teemaks:

 • Pärandtoidu kasvatamine, tootmine, turundamine (11 ideed)
 • Käsitöötoodete tegemine või teenuste osutamine, tootearendus ja turundamine (6 ideed)
 • Pärandtehnoloogiaid ja -materjale pruukiv ehitus (4 ideed)
 • Kogukonnavõrgustike abil elulaadiettevõtluse ja pere-ettevõtluse arendamine (9 ideed)
 • Pärimusmuusika, kunst, vaimne looming, võru keele arendamine, noored (11 ideed)
 • Paikkonna pärandil põhinev turism (6 ideed)

Novembris ja detsembri alguses töötasid ideekirjeldustega 10 hindajat. Hinnangu andmisel kaaluti idee sisu: idee sobivus ja vajalikkus Vana Võromaa piirkonnale, kas tegevus loob töökohti juurde (otse, kaudselt, kohe, pikemas tulevikus), idee teostatavus. Hindeid sai anda nullist kuni kolmeni:

3 = idee on perspektiivikas,

2 = ideel on mõnigaid nõrku või teostamatuid aspekte, või on see keskpärane,

1 = idee ei kanna välja, on nõrk,

0= ei seostu programmi eesmärkidega

Ideid hindasid:

Monica Hankov,  EAS-i regionaalarengu keskuse direktor

Jako Jaagu, Krames Konsultatsioonid OÜ

Kaido Kama, Võro Selts VKKF

Mait Klaassen, Uma programmi juhtnõukogu, Maaülikooli rektor

Rainer Kuuba, Uma programmi juhtnõukogu, Võro Instituudi direktor

Taavi Linnamäe, siseministeerium, regionaalministri nõunik

Veiko Maastik, Põlvamaa OVL büroo juhataja

Tiit Niilo, ettevõtja, Nopri talumeierei

Rain Ruusa, Uma programmi juhtnõukogu, Karula vallavanem

Mirjam Salvet, Võrumaa OVL büroo juhataja

 

Kõik 47 ideed olid lühidalt kirjapanduna üles riputatud loomemaja seminariruumi seintele ning iga kohalolija sai nendega tutvuda. Igaüks võis anda kolmele perspektiivikamale või atraktiivsemale ideele oma toetushääle.

Hindajate poolt perspektiivikaks arvatud ideed ning kohapeal rohkem toetuspunkte kogunud ideed langesid enam-vähem kokku. Enam punkte ja kõrgemaid hindeid said tegemised, mis haarasid kogu kultuuriruumi või mille eesmärgiks on käivitada koostöö kultuuriruumi sees. Ülepiirkondlikku koostööd vajavad nii kohaliku toidu kui käsitöö valdkonnad. Koostööl ja kohalike ressursside kasutamisel põhinevad ka kogukonna-ettevõtluse erinevad plaanid. Pärandtehnoloogiatel põhinevast ehitusest on suured arendusplaanid saviehituse edendamisel, aga tulevikku on ka teiste looduslike materjalide pruukimisel ehituses.

Kultuuripärandiga seotud valdkond on baasiks piirkonna eripärale, selle pealt peaksid välja kasvama ka omapäraettevõtluse ideed. Ideevooru esitatud kultuuripärandiga seotud mõtetest oli suuremjagu sellised arendusideed, mis otseselt töökohti ei loo, aga on olulised kultuurikeskkonda toetavad tegevused. Need ideed võiksid toetust saada Vana Võromaa kultuuriprogrammist.

Vaata ideevooru tulnud ideesid. Iga teema all on ideede lühikirjeldused antud hindamisjärgse pingereana: eespool on kõrgemaid hindeid ja tagapool madalamaid hindeid saanud ideed.

Ümarlaua-arutelul koguti rühmatöödena mõtteid kõigi eespool nimetatud kuue teema tegevuste edasiseks arendamiseks.

Uma programmi 2013 a ettevalmistava töö tulemusena esitab Võru Instituut ideedevooru tulemused ja esmase analüüsi jaanuari kuu jooksul Siseministeeriumi regionaalministri büroole.

Edasi, 2014. aastal on kavas tegelda nelja teema ideede edasiarendamisega, et vormida ideed projektideks ning täpsustada elluviimise ajakava ning toetusvajadusi.

Loe lisaks Uma Lehe artiklit Räpinä ümarlaua-seminarist.

Täiendav info: Külli Eichenbaum (Võro Instituut), tel 56 61 19 24, kylli.eichenbaum@wi.ee 

 

 

Ülevaade Vana Võrumaa arenguprogrammi ideevooru laekunud plaanidest

Teade 12.11.2013

 

Oktoobri alguses väljakuulutatud ideevooru oli novembri alguseks laekunud 40 projektiplaani üle Vana Võrumaa. Ideid ja kavasid saatsid nii tegutsevad ettevõtjad kui ettevõtlusega alustada plaanijad. Mittetulundusühingud esitasid rohkem kogukonnaelu edendamise kavasid, aga oli ka ettevõtlust käimatõukavaid ideid, mida oli plaanitud koostöös omavalitsustega.

Kõik saadetud ideed ja plaanid haakusid ideevooru eesmärgiga. Plaanitakse tegevusi, mis hoiavad alles või loovad uusi töövõimalusi sh pere-ettevõtluses, elulaadiettevõtluses või kogukonna elu edendamisel. Vanal Võromaal on nii rikkusi kui teadmisi-oskusi, mida inimesed saavad kasutada oma majandusliku toimetuleku parandamiseks.

Kümmekond ideed olid seotud kohaliku söögi teemaga: Võrumaal kasvatatud või looduslikult kasvavast toorainest tuleks kohapeal rohkem teha hea kvaliteediga valmistoodangut ja seda turustada. On plaane, kuidas Võromaa traditsioonilisi toite pakkuma hakata ning omapäraseid toidutooteid teha. Väikeettevõtjatel on huvi luua koostöövõrgustik, et üheskoos korraldada müüki, leida uusi müügivõimalusi, nõutavaid kaubakoguseid kokku panna ning oma tooteid nii nõuete kui nõudluse järgi arendada.

Koostööd ja paremat müügikorraldust kavandavad ka käsitöö tegijad. Plaanitakse käsitöö müügikohti luua, meistrite kodasid avada, sh Võromaa rahvarõiva nõukoda luua. On ideid Võromaa eripära kasutamiseks toodete kujundamisel, pakendamisel, reklaamimisel ning käsitöö müügi korraldamisel.

Üheks Võrumaa loodusvaraks on savi, mille kasutamine saviehituses võib anda päris paljudele inimestele tööd, kui vajalikud arendused materjali katsetest kuni savitööde õpetamiseni käima panna. Omaette teema on Võromaa lammaste villa töötlemine kohapeal. Sellest materjalist saab teha tellimustöödena käsitööliste jaoks tarvilikke lõngu ja vilte.

Paigapärimusel ja kohalikul kombestikul põhinevat turismi aitavad edendada kõik eespool nimetatud ideed, aga esitati ka uusi mõtteid, mida ja kuidas võiks Vanal Võromaal veel kultuuri- või loodusehuvilisele külalisele pakkuda. Turismi teemaga haakuvad pärimusmuusika, rahvapillide, kunsti, loometegevuse ja võro keele võimaluste kasutamine teenustes või toodetes.

Mitmed kogukonnad soovivad omakandis kohalikku elu majandusliku külje pealt paremini käima panna ja pakuvad selle teostamiseks välja mõtteid.

Kogunenud ideed vaatab novembris läbi programmi ettevalmistav juhtnõukogu koos kaasatud ettevõtluse teema ekspertidega. Antakse hinnang ideede teostatavusele ja vastavusele programmi eesmärkidele, analüüsitakse toetusvajadusi ja võimalusi.

Ideevoorust kogunenud mõtteid ja plaane arutatakse detsembris koos ideede esitajatega. Aruteluks kutsutakse kokku 19. detsembril Räpina loomemajja võrokeste ümarlaud, mis on kõigile huvilistele avatud.

Ideevoorust ja varasemast uuringust kogunenud plaanidest koostatakse aasta lõpuks esmane tegevuskava, kus tuuakse välja kavandatavad tegevused, tegevuste elluviijad ning toetusevajadused.

Plaanitava arenguprogrammi eesmärgiks on Vana Võromaa kui kultuuriliselt omanäolise piirkonna majandusliku toimekuse ja tööhõive parandamine kohaliku loodus- ja kultuuripärandi võimalusi kasutades. Vana Võromaa arenguprogrammi koostatakse Vana Võromaa omavalitsuste, maavalitsuste, Võru Instituudi ja regionaalministri büroo koostööna. Tegevusi rahastatakse regionaalministri valitsemisala vahenditest.

 

Täpsem info: Külli Eichenbaum, tel 56611924, e-post kylli.eichenbaum@wi.ee See e-posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu. E-posti aadressi nägemiseks peab olema JavaSkripti kasutamine olema lubatud.

 

 

 

Ideede voor

Vana Võromaa arenguprojektid aastateks 2014-2023

Ideevooru eesmärgiks on koguda projektimõtteid ja tegevusplaane Vana Võromaa arenguprogrammi tegevuskava kokkupanekuks. Siseministeeriumi regionaalministri büroo ootab ideevooru järgmise 10 aasta jooksul Vana Võromaa piirkonnas plaanitavaid arenguprojekte ning toetab nende valikut ja rakendamise ettevalmistamist.

Arenguprogrammi eesmärgiks on Vana Võromaa kui kultuuriliselt omanäolise piirkonna majandusliku toimekuse ja tööhõive parandamine kohaliku loodus- ja kultuuripärandi võimalusi kasutades. Peipsiveeres ja Setomaal on piirkondlikud arenguprogrammid oma tegevuskavadega ning riigi rahatoega juba toimimas.

Ideevooru tuleb esitada projekti- või ideekirjeldus ning näidata, millise tegevuse jaoks kui suurt rahalist toetust või missugust muud toetust vajatakse.

Ideevooru oodatakse ideekirjeldusi ja nende elluviimise tegevuskavasid, mis

 • aitavad järgneva kümne aasta jooksul hoida või paremaks muuta Vana Võromaa piirkonna inimeste elujärge
 • annavad tööd ja äraelamist piirkonna inimestele, kes valdavad traditsioonilisi oskusi ning teadmisi
 • toetavad piirkonna traditsioonilise elulaadi edasikestmist
 • säilitavad või loovad uusi töövõimalusi väikeettevõtluses sh pere-ettevõtluses, elulaadi-ettevõtluses või kogukonnavõrgustikes
 • muudavad piirkonna elu-ja töökeskkonda noortele atraktiivsemaks
 • loovad valdkonnapõhiseid koostöövõrgustikke või ühistulisi koostöövorme (nt toodete ühisturundus, toote- ja pakendite kujundus jms)
 • kaasavad ja seovad piirkonna noori ettevõtlikkust arendavatesse tegevustesse
 • tugevdavad Vana Võromaa keele- ja kultuurikeskkonda, kohalikku identiteeti ning mainekujunduslikke arengusuundi (kultuuriline omapära ja rohelisem elu)

Ideid oodatakse ettevõtlikelt inimestelt, ettevõtjatelt, ettevõtjate ühendustelt, mittetulundusühingutelt, kogukonnaelu arendajatelt, omavalitsustelt, noorteühendustelt, arendusorganisatsioonidelt, teadusasutustelt ja haridusasutustelt.

Ideevoor on avatud 1. oktoobrist kuni 1. novembrini 2013.

Ideed ja plaanitavad tegevused tuleb esitada kirjalikult Võru Instituuti. Idee esitamise vormi ning lisainfo programmi kohta leiab Võru Instituudi kodulehelt.

Ideede esitajate vahel loositakse välja võro vaimu kandvaid tänumeeneid – Ummi  Meelüssit.

Novembris hindab programmi ettevalmistav juhtnõukogu ideevoorus kogunenud plaane ja koostab nende põhjal pikema-ajalise piirkonnaülese tegevuskava. Valitakse välja kõige paremini programmi eesmärkidega haakuvad tegevused, et nendega esmajoones edasi töötada.

Detsembris toimub avatud arutelu, kus antakse ülevaade ideevooru tulemustest ning arutatakse ühiselt läbi arenguprogrammi tegevuskavasse sobivad projekti-ideed.

Vana Võromaa arenguprogrammi planeerimise algatasid Vana Võromaa omavalitsused, maavalitsused ja Võru Instituut, koostöös regionaalministri bürooga korraldatakse ideevooru läbiviimist ning tegevuskava ettevalmistamist. Tegevusi rahastatakse regionaalministri valitsemisala vahenditest.

 

Täpsem info: Külli Eichenbaum, tel 56611924, e-post kylli.eichenbaum@wi.ee See e-posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu. E-posti aadressi nägemiseks peab olema JavaSkripti kasutamine olema lubatud.

Idee esitamise vorm (doc)

Jagamine