Vällä kuulutõdi timahavvatsõ Hindätiidmise avvuhinna saaja

15 märts, 2016

Võro Instituudi ja Vana-Võromaa maavalitsuisi välläantava Hindätiidmise avvuhinna 2016 laureaadi omma Mamastõ Latsiaia ja Kooli keelepesä, Mamastõ Latsiaia ja Kooli pikäaignõ helksä võro keele ja kultuuri oppaja Marju Lepasson, Orava Kuul ja Võromaa Spordiliit. Vanal-Võromaal kolmandat kõrda välläantava Hindätiidmise avvuhinna saajit kiteti imäkeelepääväl (14.03) Mamastõ Latsiaia ja Kooli saalin. Avvuhinna anniva kätte Põlva maavanõmb Ulla Preeden […]


Võrokeeline XVII luulõlugõmisvõistlus Artur Adsoni avvus

4 märts, 2016

Võrokeelidse luulõ lugõmisõ võistlusõl võiva luulõtuisi lukõ kõiki aoluulidsõ Võromaa kuulõ ja latsiaidu eri vannusõn latsõ. Egä kooli/latsiaia lugõja kand ette üte pala – Artur Adsoni luulõtusõ vai mõnõ tõõsõ kirotaja võrokiilse luulõtusõ. Lugõmisõ pikkus ei või olla üle viie minodi. Hindaminõ käü nellä vannusõrühmä perrä: latsiaid-I kl, II-IV kl, V-IX kl, X-XII kl.  Ku […]


Võro keele ja kultuuri tundmisõ olümpiaadi„Ütski tark ei sata taivast“ tulõmusõ

3 märts, 2016

25.02.2016 8. klass Võimalik oll saia 65 punkti. 1. Hipp Saar (Osola Põhikuul) 54 p 2. Getter Dolgošev (Orava Kuul) 47 p 3. Karina Täht (Osola Põhikuul) 43 p 4. Veronica Oidingu (Räpinä Ütisgümnaasium) 41 p 5. Gerli Villakov (Osola Põhikuul) 40 p 6. Nele-Liis Väise (Savõrna Põhikuul) 39,5 p   11. klass Võimalik oll saia 68 punkti. 1. Liis Kikas […]


Oodõtas Hindätiidmise avvuhinna kandidaatõ

28 jaanuar, 2016

aastagast and Võro Instituut üten Põlva ja Võro maavalitsusõga latsiaiulõ, koolõle ja kultuuriasutuisile, -ühingitele ja -seltsele vällä Hindätiidmise avvuhinda, minka mõtõ om hoita võrokõsõs olõmist avvu seen. Timmahavvagi saa egaüts ette säädi Vana-Võromaa latsiaia, kooli ja/vai kultuuriasotusõ, -ütisüse, kiä huul mi paigapäälitsist väärtüisist kõgõ inämb. Avvuhindo välläandmisõ man kaias: – kuis hindätiidmist ja hindästpidämist vällä […]


Latsi ja nuuri võrokiilside kirätöie võistlus

16 november, 2015

Võro Instituut kuulutas vällä latsi ja nuuri võrokiilside kirätöie võistlusõ MINO VÕROMAA Oodami juttõ, luulõtuisi, nalajuttõ, näütemängõ, katõkõnnit, märgotuisi, laulõ – kõiksugudsõ kirätüü omma oodõt! Timahava saava latsõ ja noorõ valli kuvvõ teema hulgast. A olõs hää, ku kirätüül olõs uma mõtõld päälkiri (tuu tähändäs, et teema ei olõ üteliisi jutu päälkiri). Kimmäle või kirota ka […]


“Kullõ, ma loe sullõ” tulõmi

10 november, 2015

«Kullõ, ma loe sullõ!» 2015 4. märdikuul Võro latsiraamadukogon   2.–4. klassi vannusõrühm Lugõjit oll 19. Väega hää lugõja: Eliisabet Raju, Kääpä põhikuul, 3. klass (juh Jana Kähr) Elo Rahman, Osola põhikuul, 2. klass (juh Merlin Mürk) Sandra Vaidre, Mõnistõ kuul, 3. klass (juh Asta Pazuhanitš) Eräpreemiä: Karl-Martin Kambek, Kuldri kuul, 1. klass (juh Hilja […]


Võru keele nädala kava

2 november, 2015

Võru keele nädalal vaata, kuula ja lüü esi üten: 2.–6. märdikuu pääväl kell 11.30 ja 22.30 lugõ Tagamõtsa Tarmo Vikerraadion Ruitlasõ Olavi raamatut «Vii pääl» (võro kiilde pandnu Kalla Urmas). Raadio 2 tege neläl hummogul võrokeelist viktoriini. 03. märdikuu hummogu omma võrokeelidse külälise ETV hummoguprogrammin. Võrokeelidse latsilauluplaadi «Upa-upa ubinakõnõ» esitluskontserdi (mängvä-laulva Kalkuna Mari, Bartosiki Tuulikki ja […]


Veebiviktoriin

30 oktoober, 2015

Võro keele ja kultuuri tundmisõ viktoriin:  Hääd huugu vastamisõs!


Tulõman om sümpoosion “Õdagumeresuumlaisi edenimeq 13.–18. aastasaal”

26 oktoober, 2015

Võro instituut ja Soomõ-Ugri kultuuripääliin Obinitsa kõrraldasõ 30. rehekuu pääväl 2015 Setomaal Obinitsan kuunistmisõ (sümpoosioni) „Õdagumeresuumlaisi edenimeq 13.–18. aastasaal“. Sümpoosioni mõtõ om tuvva kokko õdagumeresoomõ rahvidõ inemisenimmi ja kotussõnimmi uurjq. Kae sümpoosioni kavva.


„Kullõ, ma loe sullõ!” Võro latsiraamadukogon

25 oktoober, 2015

Timahava peetäs võro keele nädälit 2.–8.11. Võro instituut kuts 2.–7. klassi opilaisi võro keele nädälil 4. novvembril Võro latsiraamadukokko (Jüri 54, Võro) võro keelen ettelugõmisõ pääväle „Kullõ, ma loe sullõ!”. Päiv nakkas pääle kell 13. Timahava pallõmi ettelugõjal proosapala inne koton/koolin vällä valli ja ku vaia, ka lugõmist harota. Hää oppaja, latsi avitaja, rehkendäge teksti […]