Võro keele nätäl 5.–11. novvembrini 2018

6. novvembril

kellä 16.15st pääle mäng Sten Teppan Vikerraadion võrokeelist muusikat ja täl om külän rahvamuusik Meelika Hainsoo.

7. novvembril

kell 10.05 kõnõlas Meelika Hainsoo Vikerraadion „Huvitaja” saatõn laulumängõ mängmise kombist.

kell 13 võro keelen ettelugõmisõ päiv „Kullõ, ma loe sullõ!” Võro latsiraamadukogon. Küsü mano: tel 525 3215 (Kaile Kabun)

8. novvembril

astussõ Osola kooli opilasõ Võro instituudi saalin väiku kavaga latsiaialatsi ette;

kell 13 näütäs Meelika Hainsoo Villändin perimüsmuusiga aidan vahtsõt Vana-Võromaa laulumängõ raamatut ja CD-plaati „Õnnõkõn siin tsõõrin olla’”;

kell 14 Raimond Kolga luulõkogo „Peo pääl elu hõpõ” ettenäütämine Võrol Kreutzwaldi majamuusõumin. Ossavõtminõ massulda. Küsü mano: tel 5691 6281 (Tiia Allas);

kell 19 Vana-Võromaa laulumängõ raamadu ja CD-plaadi „Õnnõkõn siin tsõõrin olla’” ettenäütämine ja ansambli Lepaseree kontsõrt Tarton Sisevete Saatkunnan. Pilet 8 eurot.

9. novvembril

kell 19 Vana-Võromaa laulumängõ raamadu ja CD-plaadi „Õnnõkõn siin tsõõrin olla’” ettenäütämine ja ansambli Lepaseree kontsõrt Võrol Stedingu majan. Pilet 5 eurot.

Kreutzwaldi muusõumin saava latsõ 9.-11. märdikuu pääväl kl 10 ja 11 kävvü muinasjututunnin ja kl 16 täüskasunu võrokeelitsel muusõumiekskursioonil.

10. novvembril

kellä 9–14 om Võrol Uma Meki suurlaat, kon kaubõldas kohaligu söögikraamiga. Laadu üts kauplõmiskiil om võro kiil. Jätku-i silmi-kõrvu kodo, ku laatu läät! Kae mano: https://umamekk.ee/suurlaat/;

kell 19 Vana-Võromaa laulumängõ raamadu ja CD-plaadi „Õnnõkõn siin tsõõrin olla’” ettenäütämine ja ansambli Lepaseree kontsõrt Talinan Aidan (Theatrum). Pilet 8 eurot;

võro keelepesä oppaja tegevä välläsõidu Mulgimaalõ.

11. novvembril

kell 11.05 nakkas Vikerraadion pääle „Mnemoturniir”, miä lüü kah võro keele nädäli tegemiisin üten.

kell 16 V Uma Pido DVD ettenäütämine Võrol Stedingu majan. Muusikat tege Wana Wõromaa Wunkorkestri. Kaetas ütitselt valit kotussit DVD päält. Ossavõtminõ massulda. Küsü mano: tel 5691 6280 (Merike Tigas).

***

Kogo nädäli seen saa tetä veebin , miä pututas süüke ja süümist. Lingi löüd Võro Instituudi kodolehe päält ja Facebooki lehelt.

Kuulutõdas vällä 32. „Mino Võromaa” kirätöie võistlus. Küsü mano: tel 525 3215 (Kaile Kabun)

8.–10. märdikuul saa Talina liinan mardilaadul võro kiilt kõnõlda: võrokõsõ näütäse sääl umma käsitüükaupu. Astu mano ja tii kaupa võro keelen! Mardilaat käü Saku suurhallin, võrokõsõ lövvät üles Vana-Võromaa käsitüülöövist. Küsü mano: tel 554 1999 (Vilve Oja).

Jagamine