• Estonian
  • English
  • Võro

Võrokeelidse luulõ lugõmisõ võistlusõl võiva luulõtuisi lukõ kõiki aoluulidsõ Võromaa kuulõ ja latsiaidu eri vannusõn latsõ. Egä kooli/latsiaia lugõja kand ette üte pala – Artur Adsoni luulõtusõ vai mõnõ tõõsõ kirotaja võrokiilse luulõtusõ. Lugõmisõ pikkus ei või olla üle viie minodi. Hindaminõ käü nellä vannusõrühmä perrä: latsiaid-I kl, II-IV kl, V-IX kl, X-XII kl.  Ku latsiaia-iäliidsi ei juhtu tulõma, sõs om vannusõrühmäs I-IV klass. Egäst latsiaiast vai koolist oodami ekkä vannusõrühmä ütte ütsikut esinejät vai kooni 5-liikmõga rühmä. Ütest koolist vai latsiaiast ei saa võistlusõlõ tulla mitu üte vannusõrühmä kavva.

Artur Adsonilõ (1889-1977) pühendet umakeelidse loomingu ettekandmisõ võistlusõ mõtõ om edimäst suurt võrokeelist luulõtajat miilde tulõta ja lukõ tõisigi kiränikõ võrokiilset loomingut. Edimäne luulõvõistlus oll  Sännän jo 1999. aastagal Artur Adsoni 110. sünnüaastapäävä avvus.

Koolõn ni latsiaiun võissi inne umaette võistulugõmisõ tetä, validen vällä kõgõ parõmba lõppvõistlusõl esinejä.

LUULÕLUGÕMISVÕISTLUS om neläpäävä,
MAHLAKUU 21. PÄÄVÄL (21.04) 2016 kell 12.30
Sännä mõisan.

Hää luulõlugõja saava avvuhinna.
Pallõmi osavõtust (lugõja nimi, vannus/klass ja kuul/latsiaid ni oppaja nimi, luulõtusõ päälkiri ja kirotaja) teedä anda Võro Instituuti (tel. 78 28753/56 916281 vai meili allas.tiia@gmail.com pääle) nika ku 18. 04. 2016.

Kõrraldaja:
Võro Instituut
MTÜ Sänna Mõisakeskus

Ettevõtmist tugõva: MTÜ Sänna Kultuurimõis
Eesti Kultuurkapital
Rõugõ vald