1. aastagast elävält peetü Sännäst peri võro luulõtaja Artur Adsoni nimeline ilolugõmine kõrraldati timahavva videoklippe esitämise vormin, miä rikast luulõesitüisi filmi muutu võttõkibõnite poolõst.

32 võistlustüü hulgast tunnist hindamiskogo video-kujul luulõlugõmisvõistlusõ üldvõitjas Saarõ Hipõ ja Raju Eliisabeti esitet-lavastõt Saarõ Evari luulõtusõ „Sadra mõts“. 

Videoid kaiva hindava kaetusõga Võromaalt peri näitleja Otsari Lauli, Uma Lehe päätoimõndaja Rahmani Jan ja Võro instituudi projektijuht Nagla Triin, kink meelest oll suur üllätüs ja rõõm nätä nii pallo nuuri, kiä tahtva ja mõistva võro keelen luulõt lukõ, ja viil nii häste.

“Tuu, ku suurõ hoolõga olli ilolugõja uma klipi tennü, tege süäme lämmäs ja and julgust usku võro keele püsümisse. Et tull tetä viil eräle kategooria, kon võtsõva mõõtu latsõ üten vanõmbidõ ja vanavanõmbidõga, näütäs, et võro keelel om elojoudu. Pallo luulõtuisi oll mõtsast – ütiskundlidsõlt tähtsä teemä kotsilõ avaldati arvamust läbi võrokeelidse luulõ.” Ka Otsari Lauli meelest oll umbõ illos nätä, et võro kiilt hoitas ka perrin, midä näütsiva klipi, kon täüskasunu lugõsiva üten latsiga. „Videoidega oll nättü paljo vaiva – oll monteerit, taustamuusikat pantu ja eräle rõivit ehk kostüüme tettü,“ kitse Otsari Lauli.

Loeti väega mitmõsugumadsit luulõtuisi, a teemadõ mõttõn kerkü esile mõts ja puu- kõgõ popimbas kujusi Artur Adsoni luulõtus „Vahetund“ (loeti kolmõl kõrral) ja Leila Holtsi „Siili jogurtisüümise lugu“. Artur Adson oll ka kõgõ inämb valitu autor säitsme erinevä luulõtusõga.

 

Hindamine käve viien jaon: Põlvõst põlvõ hindamisjago, latsiaid kuni 1. kl, 2.–4. kl, 5.–9. kl ja 10.–12. kl.

Põlvõst põlvõ jaon, kos lats/latsõ lugiva koon täüskasunuga, sai hindajatelt kõgõ inämb punktõ Joanna Kokmann (Räpina ÜG 3.b kl), kiä lugõsi üten Rahasepä Raineriga timä kirotõt luulõtust „Ku lää mõtsa“.

Tõsõ kotussõ saiva Maritte Arianne (Vilustõ PK, 6.kl) ja Renet Plaado (Veriora latsiaid), kiä lugõsiva koon imä Mari Plaadoga Wimbergi luulõtust „Kodo“, miä om võro keeli pannu Contra. Plaadodõ peret utsit videot tegemä Liiva Aasa.

Latsiaid – 1.kl jaon pälvse 1.–2. kotussõ Põlva Pihlapuu latsiaia keelepesärühma

latsõkõnõ Mirtel Mägi (5 a), kinka esitet luulõtusõ „Sügüse supp“ kirotiva timä oppaja Helle Ehasalu ja Pille Kaarsalu.

Seo vannusõrühmä tõsõs kõgõparembas tunnist hindamiskogo Mõnistõ Kooli opilaisi Katarina Mõttusõ (1. kl) ja Marleen Läniku (3. kl) esitet „Kodutii“, lugõjit juhend Pazuhanitši Asta.

2.–4. klassi arvõstusõn võitsõ Võro Keskliina Kooli 4.b kl opilaisi Kert Lumi, Jaanika Voitka, Emili Taaberi üten Kristi Valsiga esitet Holtsi Leila „Siili jogurtisüümise lugu“, minka videos saamist võtsõva iist Valsi Kristi ja Püve Kaie.

2.–3 kotussõ saiva Mõniste kooli 3. klassi poisi Romet Adamson Artur Adsoni „Sännä laulu“ esitüse iist ja Ralf Piirjõe Artur Adsoni „Vahetund“ lugõmise iist (mõlemba juhendaja Asta Pazuhanitš).

5.–9. klassi arvõstusõn võitsõ Hipp Saarõ (TÜ, ajalugu) ja Eliisabet Raju (Kääpa kooli 8. kl) esitet Saarõ Evari lugulaul „Sadra mõts”, näide esitüse tunnist hindamiskogo ka võistlusõ üldvõitjas.

Seon vannusõklassi tõnõ võitja oll Hindrik Saar (Osula põhikuul, 5. kl), kiä esit imä Fastrõ Mariko juhendamisel imä kirotõt luulõtusõ „Põllumiis Ants”.

10.–12. klassi jaon sai 1.–2 kotussõ Vastsõliina G 12. klassi opilasõ Armas Kuninga loet Leila Holtsi „Unõnäoilm“ ja Hugo Treffneri nim gimnaasiumi 11.d kl opilasõ Aadi Parhomenko loet Artur Adsoni „Varjuliste puie all“.

 

Kõik luulõlugõja saava avvuhinna ja omma oodõtu 6. märdikuul kell 17.30 Võrol Kandlõn päälenakkavalõ iloõdakulõ https://wi.ee/wp-content/uploads/2020/10/iloodak_netikas.jpg.

Timahavvatsõ võistlusõga köüdüssen lõi Võro Instituut YouTube’i keskkunda Sänna Trubaduuri nimelidse kanali, kon omma nätä kõik võistlusõ esitüse https://www.youtube.com/results?search_query=sannatrubaduur.

Ilolugõmise kõrrald Võro Instituut, raaha and Eesti Kultuurkapital, tugõsiva Räpinä Paprõvabrik, Lõuna Pagarid, Võro liinavalitsus ja Allew Magusameister OÜ.

 

Täpsemp teedüs:

Tiia Allas

Võro instituudi projektijuht

569 16281

Jagamine