• Estonian
  • English
  • Võro

Õdagumeresoomõ süküskonvõrents om Võrol rehekuu 27.-29. pääväni

8 september, 2016

Õdagumeresoomõ kiili, aoluku ni kultuuri pututõva konvõrentse riä katõkümnes konvõrents om Võro liinan Kandle majan rehekuu 27. –29. pääväni Tulõva konvõrõndsi ettekandin kaias päämädselt õdagumeresoomõ kiili, kultuuri ni ala parlast saisu, a pututõdas ka minevikku. Konvõrõndsi kutsutuis ülesastjis omma soomõ-ugri kiili uurja Riho Grünthal Helsingi ülikoolist, keelepoliitiga uurja Anitta-Viinikka Kallinen Tromsø ülikoolist, liivi keele uurja […]


Kaika suvõülikuul tulõ Tsiistren

7 juuli, 2016

Võrokõisi 28. Kaika suvõülikuul tulõ timahava Vahtsõliina kihlkunnan Misso vallan Tsiistren 12.–14. põimukuu pääväl. Tsiistret tuntas innekõkkõ Nopri talomeieri, soomõ-ugri filmifestivali, linamuusõumi, tsäimaja ja küläkua perrä. Kae ligembält http://tsiistre.ee/index.php?id=10609


Neläs Uma Pido tulõ 28. mail 2016 Põlvan Indsikurmun

26 mai, 2016

Joba kolmõl kõrral olõmi saanu kokko umakeelitsel laulu- ja rahvapidol. Edimäne pido and’ huugu järgmäidsile ja kinnüt’, et uman keelen om hää laulda’. Tõnõ tekk’ kimmämbäs umakeelist ilma ja nõst’ avvu sisse Vana Võromaa kihlkundlikku vaimu. Kolmas pido kõnõl’ pühäst Võhandu jõõst, kuun üteldi pallõmisi mi rahva ja maa iist ja laulti rahvalaulõ. Neläs Uma Pido tulõ 28. mail […]


Vällä kuulutõdi timahavvatsõ Hindätiidmise avvuhinna saaja

15 märts, 2016

Võro Instituudi ja Vana-Võromaa maavalitsuisi välläantava Hindätiidmise avvuhinna 2016 laureaadi omma Mamastõ Latsiaia ja Kooli keelepesä, Mamastõ Latsiaia ja Kooli pikäaignõ helksä võro keele ja kultuuri oppaja Marju Lepasson, Orava Kuul ja Võromaa Spordiliit. Vanal-Võromaal kolmandat kõrda välläantava Hindätiidmise avvuhinna saajit kiteti imäkeelepääväl (14.03) Mamastõ Latsiaia ja Kooli saalin. Avvuhinna anniva kätte Põlva maavanõmb Ulla Preeden […]


Võrokeeline XVII luulõlugõmisvõistlus Artur Adsoni avvus

4 märts, 2016

Võrokeelidse luulõ lugõmisõ võistlusõl võiva luulõtuisi lukõ kõiki aoluulidsõ Võromaa kuulõ ja latsiaidu eri vannusõn latsõ. Egä kooli/latsiaia lugõja kand ette üte pala – Artur Adsoni luulõtusõ vai mõnõ tõõsõ kirotaja võrokiilse luulõtusõ. Lugõmisõ pikkus ei või olla üle viie minodi. Hindaminõ käü nellä vannusõrühmä perrä: latsiaid-I kl, II-IV kl, V-IX kl, X-XII kl.  Ku […]


Võro keele ja kultuuri tundmisõ olümpiaadi„Ütski tark ei sata taivast“ tulõmusõ

3 märts, 2016

25.02.2016 8. klass Võimalik oll saia 65 punkti. 1. Hipp Saar (Osola Põhikuul) 54 p 2. Getter Dolgošev (Orava Kuul) 47 p 3. Karina Täht (Osola Põhikuul) 43 p 4. Veronica Oidingu (Räpinä Ütisgümnaasium) 41 p 5. Gerli Villakov (Osola Põhikuul) 40 p 6. Nele-Liis Väise (Savõrna Põhikuul) 39,5 p   11. klass Võimalik oll saia 68 punkti. 1. Liis Kikas […]


Oodõtas Hindätiidmise avvuhinna kandidaatõ

28 jaanuar, 2016

aastagast and Võro Instituut üten Põlva ja Võro maavalitsusõga latsiaiulõ, koolõle ja kultuuriasutuisile, -ühingitele ja -seltsele vällä Hindätiidmise avvuhinda, minka mõtõ om hoita võrokõsõs olõmist avvu seen. Timmahavvagi saa egaüts ette säädi Vana-Võromaa latsiaia, kooli ja/vai kultuuriasotusõ, -ütisüse, kiä huul mi paigapäälitsist väärtüisist kõgõ inämb. Avvuhindo välläandmisõ man kaias: – kuis hindätiidmist ja hindästpidämist vällä […]


Latsi ja nuuri võrokiilside kirätöie võistlus

16 november, 2015

Võro Instituut kuulutas vällä latsi ja nuuri võrokiilside kirätöie võistlusõ MINO VÕROMAA Oodami juttõ, luulõtuisi, nalajuttõ, näütemängõ, katõkõnnit, märgotuisi, laulõ – kõiksugudsõ kirätüü omma oodõt! Timahava saava latsõ ja noorõ valli kuvvõ teema hulgast. A olõs hää, ku kirätüül olõs uma mõtõld päälkiri (tuu tähändäs, et teema ei olõ üteliisi jutu päälkiri). Kimmäle või kirota ka […]


“Kullõ, ma loe sullõ” tulõmi

10 november, 2015

«Kullõ, ma loe sullõ!» 2015 4. märdikuul Võro latsiraamadukogon   2.–4. klassi vannusõrühm Lugõjit oll 19. Väega hää lugõja: Eliisabet Raju, Kääpä põhikuul, 3. klass (juh Jana Kähr) Elo Rahman, Osola põhikuul, 2. klass (juh Merlin Mürk) Sandra Vaidre, Mõnistõ kuul, 3. klass (juh Asta Pazuhanitš) Eräpreemiä: Karl-Martin Kambek, Kuldri kuul, 1. klass (juh Hilja […]


Võro keele nädäli kava

2 november, 2015

Võro keele nädälil kae, kullõ ja lüü esi üten: 2.–6. märdikuu pääväl kell 11.30 ja 22.30 lugõ Tagamõtsa Tarmo Vikerraadion Ruitlasõ Olavi raamatut «Vii pääl» (võro kiilde pandnu Kalla Urmas). Raadio 2 tege neläl hummogul võrokeelist viktoriini. 03. märdikuu hummogu omma võrokeelidse külälise ETV hummoguprogrammin. Võrokeelidse latsilauluplaadi «Upa-upa ubinakõnõ» esitluskontserdi (mängvä-laulva Kalkuna Mari, Bartosiki Tuulikki ja […]