Jutupäävä mõtõ om meelen pitä Sännä mõisan sündünüt Võromaa kiränikku Juhan Jaiki (1899-1948), kinka sündümisest sai timahavva vahtsõaastakuun 120 aastakka.

Jaigi loomingun lövvüs paljo rahvalist jutujüvvä.Võrokiilne juttõ kõnõlamise päiv avitas alaõ hoita aoluulidsen imäkeelen hindävällendämist, nisamatõ om jutupäävä tsihis näüdätä, kuis lugu, taa ettekandmisõ ja kullõmise mõistmine om tähtsä ka parhillatsõl (infotehnoloogia)aol.

Võrokiilsele jutupääväle omma oodõtu Vana-Võromaa latsiaidu ja kuule latsõ. Egä osalinõ esitäs üte ütskõik määndse auturi võrokiilse jutu , ette või kanda ka hindä luudut. Ülesastminõ või olla kooni 4 minutit pikk. Kõgõ parõmba jutukõnõlõja valis vällä publik, andõn helü umalõ lemmikulõ. Oodami ossa võtma latsiaia/kooli kõgõ parembit ütsikesinejit vai kooni kolmõ latsõga rühmi.

JUTUPÄIV TOIMUS
nelläpäävä, 9. lehekuul 2019
kell 12 Sännä mõisan.

Pallõmi ossavõtt (ossavõtja nimi, klass/vannus ja kuul/latsiaid ni juhendaja nimi, esitätävä jutu päälkiri, autur) kirja panda Võro Instituudin (tel. 7828753/ 56916281 või meili pääle tiia.allas@wi.ee) ildampa  3. lehekuu (3.05) pääväs 2019.

Sännä külä ja taa lähkü kant om kultuurilidselt rikas kotus – om jo Sännäst peri ka Võro kirändüse klassik Artur Adson (1889-1977), kelle avvus seeni 17 kõrda peet võrokiilne luulõlugõmisvõistlus (1999-2016) tulõ edespiten kõrdamüüdä jutupäävägä. Täämbädse päävä kiränikest eläs Sännä kandin Lauri Sommer (snd 1973), kinka jutõn omma sakõst koon Juhan Jaigi, kiräniku edevanõmbide ja luuja hindä ettekujotusõ ja vällendüse ilo.  2018. aasta lõpun ilmusi Lauri Sommeri kokkopantuna  Juhan Jaigi vähätunnõt loomingust ”Tundmata palu” ja ”Võrumaa joogi julgustükid”, minka andsõ vällä Kaarnakivi selts.

Päävä kõrraldaja: Võru Instituut
MTÜ Sänna Mõisakeskus
Ettevõtmist toetasõ: Eesti Kultuurkapital
Rõuge vald
MTÜ Sänna Kultuurimõis

Jagamine