• Estonian
  • English
  • Võro

(Kavva tävvendädäs.)

* 3. märdikuul kell 11.05 kullõ Vikerraadion „Mnemoturniiri”, kon Marju Kõivupuu lugõ ette võrokiilse küsümüse!

* Kogo nädäli joosul saava keelehuvilidsõ tetä veebin viktoriini, miä tutvustas eesti ja võro keele essütüssõnnu. Lingi löüd Võro Instituudi kodolehe päält ja Facebooki lehelt.

* Iispääväst riidini kell 11.30 ja 22.30 saa kullõlda Vikerraadiost järjejuttu: Jaan Kaplinski vahtsõt raamatut „Latsepõlve suve“ lugõ Ago Soots.

* Kogo nädäli joosul omma Sten Teppani ja Andres Oja saatõ Vikerraadion tavalidsõst võrokiilsembä.

* 4. märdikuul kell 16.30 om Vikerraadion Oja Andrõssõ saatõn külän võro juuriga Bartosiki Tuulikki üten uma vahtsõ plaadiga „Torm veeklaasis“.

* 5. märdikuul kell 16.15 Vikaraadion päälenakkavan Oja Andresse saatõn omma küläliisis Kalkuni Mari ja Rahmani Jan, kiä kõnõlõsõ laulukonkursist „Uma Laul“. Kell 18 kirändüsõdak ja kontsõrt Tarto Kirändüse Majan.

Kauksi Ülle ja Maali Kahusk kõnõlõsõ umast võro-eesti luulõkogost „Paralleeluniversum“. Baaba ja Ka kand ette kava vahtsist laulõst Kauksi Ülle sõnnu pääle.

Kell 19.30 Tuulikki Bartosik Villändi perimüsmuusiga aidan: lamaskõlõmiskontsõrt „Torm veeklaasis“.

6. märdikuul
Kell 11 II–VII klassi opilaisi võro keelen ettelugõmisõ päiv „Kullõ, ma loe sullõ!” Põlva keskraamadukogon. Küsü mano: tel 525 3215 (Kaile Kabun).

Kell 11 ja 13 tutvustadas Kreutzwaldi majamuusõumin Mino Võromaa sarja 30. kogomikku ja Joosep Sepa pilte näütüst „Tsõõrikväeline“. Loetas ette latsi võrokeelitsit jutukõisi. Võro sõnnu tundmisõ viktoriin ja pildi tsehkendämine. Näütüs jääs valla kooni 30. märdikuuni. Küsü mano: tel 782 1798, Aimi.Hollo@wi.ee.

Kell 18 muusikalis-kirändüslik õdak „Keelega-meelega kavvõndalõ jõvvat“ Parksepä latsiaia saalin: muusikat tege ja laul Mari Kalkun; ummi võro-eestikeelitsit latsiraamatit näütäs Triinu Laan.

Kell 19 Tuulikki Bartosik Tarton Erinevate Tubade Klubin: kontsõrt „Torm veeklaasis“, külälis-etteastja Villu Talsi.

* 6.–10. märdikuuni kõnõldas Kreutzwaldi muusõumin küläliisiga võro keelen.

* 4.–8. märdikuuni peetäs Karilatsi vabaõhumuusõumin märdinädälit. Latsiaialatsilõ ja põhikooli edimädse ja tõsõ astmõ opilaisilõ tutvustadas võro keelen märdiao kombit, lauldas Põlva kihlkunna jt Lõuna-Eesti laulõ. Huvilidsõ piät hinnäst inne kirja pandma. Küsü mano: tel 5801 8601 (Marge Luude).

* 4.–8. märdikuul tsihiotsmismäng Karilatsi vabaõhumuusõumin. Põhikooli vanõmba astmõ ja gümnaasiumiopilasõ saava mängi võrokeelist maastigumängu. Huvilidsõ piät hinnäst inne kirja pandma. Küsü mano: tel 5801 8601 (Marge Luude).

7. märdikuul

Kell 8.35 lüü Vikerraadio hummoguprogrammi saatõjuhtega punti ka Mäeotsa Ain ja kiäki viil ei tiiä, mis taast Vikerhummogust vällä tulõ.

Kell 11  ja 13 Kreutzwaldi võrokiilse muinasjutu kullõminõ helütsõõri päält Kreutzwaldi majamuusõumin. Valik: „ Kuuvalgõl vihtlõja neitsi“, „Vaeslatsõ jahvõkivi“, „Väkev vähk ja ahnõ naane“. Pildi tsehkendämine. Küsü mano: tel 782 1798, Aimi.Hollo@wi.ee.

Kell 18 vahtsidõ võrokiilside laulõ võistluskontsõrt Uma Laul IV Mooste folgikuan. Pilet Piletilevist 5 eurot, paiga pääl topõlt. Kae mano: www.umapido.ee.

Kell 19 Tuulikki Bartosik Võrol Stedingu majan: kontsõrt „Torm veeklaasis“, külälis-etteastja Villu Talsi.

8. märdikuul
Kell 11 ja 13 tutvustadas Kreutzwaldi majamuusõumin pilteepost „Kalõvipoig“ ja loetas tuud ütidselt ette. Küsü mano: tel 782 1798, Aimi.Hollo@wi.ee.
Kell 13.30 vahtsõ võrokiilse Tähekese näütämine Võromaa keskraamadukogo latsiosakunnan. Kõik huvilidsõ omma oodõdu.

Kell 18 peetäs Räpinä luumõmajan kaejatsit eesti- ja räpinäkiilsele raamatulõ „Räpina vald sõnas ja pildis.

Kell 19 Tuulikki Bartosik Talinan Erinevate Tubade Klubin: kontsõrt „Torm veeklaasis“.

9. märdikuul
Kellä 9–14 om Võrol Uma Meki suurlaat, kon kaubõldas kohaligu söögikraamiga. Laadu üts kauplõmiskiil om võro kiil.

7.–10. märdikuul saa Talina liinan mardilaadul võro kiilt kõnõlda: võrokõsõ näütäse sääl savvusanna- ja käsitüükaupu. Astu mano ja tii kaupa võro keelen! Mardilaat käü Saku suurhallin, võrokõsõ lövvät üles Vana-Võromaa Käsitüü märgi alt. Küsü mano: tel 554 1999 (Vilve Oja).

Võro keele nätäl Räpinä Ütisgimnaasiumin

  • võrokiilne tiatritükk 8., 9., 10., 11., 12. klass;
  • intervjuu 11. klass (video);
  • tõlgõ + koomiks (A. Ilvese luulõ)  7. klass;
  • võrokiilne kirändüse tunn 5., 6. klass (õp M. Alver ja M. Oper);
  • veebiviktoriin „Ütski tark ei sata taivast“;
  • 11. klassil om külän Ilvese Aapo.