Meediän:
• Võrokeeline järejutt Vikerraadion iispääväst riidini kell 11.30, kõrdus 22.30. Loetas Kama Kaido „Ümbreilma reisikirju“. Tinava sai 15 aastakka tuust aost, ku tsillokõnõ jahtlaiv Lennuk ümbreilmareisi päält kodo tagasi jõudsõ.
• Star FMin kõnõldas iispääväst riidini kellä 8.05–8.20 kah tsipa võro keelest. Tuul aol om ka hummogumäng „Ilmvõimalda küsümine“, mink avvuhinnas om hää hulk võrokeelidsit raamatit. Kiä võrokeelidsit raamatit taht, kullõlgu tuul aol Star FMi!
• 13. märdikuu „Mnemoturniir“ Vikerraadion kell 11.05 lüü kah võro keele nädäli tegemiisin üten. Kuis täpsäle, piät kullõma.

Moloraamatun:
• Veebiviktoriin – kõik huvilidsõ saava umas hääs meeles hinnäst proovilõ panda.
• Võromaa tunnistähe mäng „Minu Võrumaa” lehel.

Koolõn:
• 30. kõrda kuulutadas vällä latsi ja nuuri kirätöie võistlus Mino Võromaa.
• 8. märdikuul kell 13 ettelugõmisõ päiv „Kullõ, ma loe sullõ!“ Võro latsiraamadukogon.
• E-luudusoppusõ tunni.
• Opilaisilt oodõtas võrokeelidsit nallaluu vai lauluga klipikõisi YouTube’i.

Võro keele nädäli suurõmbit ettevõtmiisi koolen – lööge kampa!
Küsü manu: 525 3215, 5691 6281.

Latsiaidun:
• Võro keele nädälit peetäs hulga ettevõtmiisiga kõigin Vana-Võromaa latsiaidu keelepesäden.
Küsü manu: tel 5345 8727, 512 0772.

Muusõumidõn:
• Kreuzwaldi muusõumin eesti- ja võrokeelidse pilteeposõ „Kalõvipoig“ tõsõ raamadu kaejatsi.
• Põlva talurahvamuusõumin muusõumitunni:
võrokeeline maastigumäng keskmädsele koolijaolõ;
„Märdi-kadri Karilatsin“ (võrokeelidse laulu ja mängu);
võrokeeline asju otsmisõ mäng;
„Muusõum kohvrin“.
Küsü manu: tel 797 0310, 5801 8601, 521 0671.
• Mõnistõ talurahvamuusõumin omma 7.–11. märdikuul Koiva maarahva kolmõ sandi kõrraga: opitas märdisantõ ehk meestepühä kombit, kadrisantõ ehk tütärlatsipühä kombit ja õigõ vannu luutsinapühä ehk jõulusantõ kombit.
Küsü manu: tel 789 0622, 525 7027.

Võro kiil laadu pääl:
• 12. märdikuul Uma Meki suurlaat Võrol: kaubõldas kohaligu söögikraamiga. Laadu üts kauplõmiskiil om võro kiil. Jätku-i silmi-kõrvu kodo, ku laatu läät!
• 10.–13. märdikuul saa Talna liinan mardilaadul võro kiilt kõnõlda: võrokõsõ kauplõsõ sääl uma käsitüüga. Tulõ opi võrokõisi käest võro kiilt – käsitüü oppas! Egä päiv kellä 15–16 saa mängi võrokeelist mõistatusmängu Vana-Võromaa käsitüülöövin.
Küsü manu: tel 554 1999 (Vilve Oja).

Kavva tävvendädäs ja täpsüstädäs.
Kõik omma oodõt võro keele nädälil üten lüümä! Ku kellelgi om umalt puult määnegi põnnõv võro keelega köüdet ettevõtminõ vällä pakku, sis andkõ tuust Võro instituudilõ teedä. Näide vaihõl loosimi vällä avvuhinna.

Jagamine