Võro Instituut kuts häid võro keele mõistjit hinnäst võro keele nädäli jaos, miä om timahava 1.–7. novvembril, võro keele agendis üles andma. Agent om iinkujos võro keele egäpäävädse pruukmisõga.

Moloraamadu võro keele rühmän valiti võro keele nädäli sõnomis timahava „Kiildke vai är – ma iks kõnõlõ!“ (eesti keelen: „Keelake või ära – ma räägin ikka!“). Seoaastadsõ kampaania nii-üteldä näüdüsagent ja reklaaminägo om tunnõt muusik ja kiränik, pallo eesti- ja võrokeelitsit laulõ kirotanu Ilvesse Aapo. Tä tull hää meelega vabahusõ- ja protestivaimulidsõ sõnomiga üten ja ütles: „Ma olõ Ilvesse Aapo ja tii, mis taha. Näütüses kõnõlõ võro kiilt, ku taha, ja tii laulõ, ku taha.“ („Mina olen Ilvese Aapo ja teen, mis tahan. Näiteks räägin võru keelt, kui tahan, ja teen laule, kui tahan.“)

Võro keele agente otsmisõ mõtõ om peri minevä aasta võro keele nädälist. Mulludsõ agendi olli julgõ ja truksa: pallo pandsõ uma tüükotusõ ussõ pääle ja mujalõ kah võrokeelitsit silte ja jagi võro keelen muud teedüst, tõsõ kõrraldiva tüül vai üten uma perega väikeisi sündmüisi (õnneluus, lavvamängo, jutukõnõlõminõ jne). Pallo kõnõliva võro kiilt egäpäivi edesi ka sis, ku võro keele nätäl joba läbi oll.

„Mineväaastaganõ kogõmus näüdäs häste, et võro kiil om rahvakiil,“ ütel kampaania kõrraldaja, Võro Instituudi projektividäjä Toomõ Triin. „Kutsumi kampaanian üten lüümä nii mineväaastaidsi ku ka vahtsit agente. Agendis või tulla egäüts, kiä mõist ja julgus võro kiilt kõnõlda. Ei olõ tähtsä, kas inemine tüütäs üten pallodõ inemiisiga vai väikun tüükotussõn vai kogoni uman koton. Iinkujos saa tä olla näütüses ka nii, et pruuk telefoniga kõnõldõn võro kiilt vai tege sotsiaalmeediahe võrokeelidse postitusõ.“

Minevä aasta lõi agendikampaanian üten ligi 300 võro keele mõistjat, kõik nä saiva numbrõ 001 ja näide sõnnom oll „Ma mõista võro kiilt. Miä on su supõrpavvõr?“. Timahavadsõ agendi kandva joba nummõrt 002.

Et hinnäst nättäväs tetä, või agent telli rõnnamärgi „Kõnõlõ mukka võro kiilt!“ vai kampaania sõnomiga pikki käüssidega T-hammõ. Agente pandas kirja 12. oktoobrini.

Kae võro keele nädäli tegemiisist ja agendiammõdist TAST.

Teedüst saa mano:

vorokeeleagent@wi.ee
tel 5348 6982

Jagamine