Viiendät kõrda tunnust Võro Instituut üten Võru- ja Põlvamaa arenduskeskuisiga Vana-Võromaa latsiaidu, kuule ja asutuisi-ettevõttit, kiä hoitva võro kiilt ja miilt avvu seen.

Timahavvadsõ Hindätiidmise-avvohinna pälvsevä: Harglõ Latsiaid-Põhikuul, Kuldri Kooli latsiaid Sipsik, Talna Võro Selts, MTÜ Folgisellide Selts ja Puiga näütemängupäävä pääiistvõtja Ruuli Helve.

Avvuhinna saaja selgit kogo kuuhsaisun Kuuba Rainer Võro Instituudist, Valsi Kristi Võromaa ja Määri Andres Põlvamaa arõnduskeskusõst ja Kaarsalu Pille Põlva latsiaiast Pihlapuu.

Hindätiidmise avvohinda om latsiaiulõ, koolõlõ ja kultuuriasotuisilõ, -ütisüisile ja -seltsele vällä antu 2012. aastagast.
Avvohinnas om Vana-Võromaa sümboolikaga kirjat tenokiri ja savist keelepesätsirk. Avvohinnaga käü üten ka väiku preemiä, mink masmist tugõ Rahvakultuuri Keskus.

Tiia Allas,
Võro Instituudi projektijuht
569 16281

Jagamine