Võromaa matussidõ luiõ ja löüdmisi uur’minõ parõmbat tiidmist andman. Kogokondõ huvi ja õigõspidämiseq kokkoputmisõn arheoloogiaga.

25.–26. rehekuul (oktoobri) 2019 Võro instituudin ja Vana-Võromaa kultuurikuan (Tarto uulits 48, Katariina allee 11, Võro)

Saadimi mai lõpun konverendsikutsõ, nüüt saami anda ettevõtmisõ edimädse kava alostusaigõga, täpsemb aokava viil tulõ.

25. rehekuul, riidi alostusõga 11.00 Võro instituudi saalin (Tarto uulits 48, Võro).

Konvõrendsi alostaminõ, kalmuarheoloogia teema

Heiki Valk – Kalmearheoloogia: teadus ja traditsioonilised arusaamad

Anu Lillak – Naisematusest Urvaste muinasaja lõpu külakalmistus

Martin Malve – Vastseliina XVI–XVII saj ühishaua vägivallaohvrite luustikest

Lõuna

Mõtsavelli teema

Mauri Kiudsoo – Arheoloogiaga Eestimaa metsades

Mari Pukkonen – Metsavendlus muutuvas ajas. Ants Aunver, 1941–1959

Arnold Unt – Nõukogude julgeolekuorganite salamatmispaikadest

Kohvivaih

Vana-Võromaa kultuurikuan tetäs vallalõ postrinäütüs „Arheoloogilised uuringud Eestis 2018“ ja Võromaa mõtsavellile pühendet püsinäütüse osa.

26. rehekuu, puulpäiv, aovaih umbõs 10.00–15.00

Välläsõit bussiga, alostus ja lõpõtus Võro Instituudi man,

Reedopalo – Lükkä punkri – Vahtsõliina liinakands

Konvõrendsile saa viil erändkõrran tulla ka ettekandõga, ettekannet registriiri saa 12. rehekuu pääväni, tuud piät arotama kõrraldajiõga. Kullõma tulõminõ om vaba, osavõtumassu olõ õiq. Tõisi hulgan oodami kullõma aoluuoppajit ja herksämbit opilaisi. Pallõmi tulõmisõst, eriti tulõmisõst 26. rehekuu bussivälläsõidulõ teedä anda, kirjapandminõ om kõrraldajidõ man. Kirjapandminõ om tähtsä, et tiiäs, pall´o rahvast om kohvipausil ja ku suur buss tulõ telli. Konvõrendsilõ tulõja piät löüdmä esi võimalusõ Võro liinan lõunal kävvü ja ku vajja, löüdmä hindäle üümaja.

Ettekandõ pidäjil ja ka tõisil kokkoputva teemaga tegelejil om võimalus avaldaq artikli retsensiirmisega aokirän Võro Instituudi toimõndusõq 2020. aastaga temaatilidsõn numbrõn. Artikli tähtaig om 1.02.2020.

Kirjapandminõ ja kõik muuq küsümiseq:

Võro Instituut, Tarto uulits 48, 65609 Võro

e-post: wi@wi.ee,

tel +372 56213174 (Evar Saar, tiidrü)

või

tel +372 56297354 (Mirja Ots, Vana-Võromaa muusõummõ päävarahoitja)

Kae viil

Jagamine