Imäkeelepäävä tähistämises teivä Vana-Võromaa latsiaidu võrokeelitside keelepessi 260 last üten oppajidõga käokirässit. 320 käokiräst, eesti keelen lepatriinut, lindasõ keväjäs Mooste rahvamuusikatüütlüisi festivalile „Moisekatsi Elohelü“ ütenlüüjit rõõmustama.

Meelüsside meisterdämisega opiti selges latsi jaos vahtsõnõ võrokeeline sõna käokiräs. Meelüs om märkmepapridõga külmäkapimagnet, midä ilostasõ latsi tettü käokirässe.

„Latsilõ jäi vahtsõnõ sõna häste miilde ja nä tahtsõva taad imäkeelepäävä puhul tõisilõ ka opada – et terve Eesti tiiässi, kuis käokiräst võro keeli üteldäs,“ selet Võro Instituudi projektijuht Lindsalu Evely, kiä üten Toomõ Triinuga käokirässide tegemist kõrrald. „Latsilõ miildüs oppi, meisterdä ja kingitüisi tetä!“ ütel Toomõ Triin mano.

Egä latsiaiarühm valisi meelüsside tegemises ummilõ latsilõ kõgõ parõmba moodu. Nii om näide hulgan joonistõdu, volditu, lõigatu, kleebitü ja vilditü käokirässit. Meisterdämises pruugiti erinevit matõrjaalõ – näütüses papõrt, vilti, langa, plastikut, luitsit, helkurpapõrt ja karvatraati.

Kokko tekk veebruarin-märtsin meelüssit 260 last, kiä saiva valmis 320 meelüst. Latsi opas 30 latsiaiaoppajat. Päält meelüsse tegemise opiti latsiaidun võrokeelitsit luulõtuisi ja laulõ käokirässist, miä kantas ette uma latsiaia imäkeelepäävä sündmüsel.

Vahvast ettevõtmisõst võtt ossa 14 latsiaida Võro, Põlva ja Valga maakunnast: Sõmmõrpalo, Kuldri, Antsla Lusti, Väimälä, Lasva, Rõugõ, Harglõ kooli, Veriora ja Räpinä latsiaia, niisamatõ latsiaia Päkäpikk, Punamütsüke ja Sõlõkõ Võrolt ja Mesimumm ja Pihlapuu Põlvast.

„Moisekatsi Elohelü miiskunnal om sändse ütenlüümise üle väega hää miil – mi tahami alati tennädä kõiki festivali esinejit mändsegi meelüssega ja seokõrd om asi nii mõnusahe lahendõdu,“ ütel festivali projektijuht Tammõ Livii. „Seo aastaga festival om pühendedü festivali algatajalõ ja kavvaaigsõlõ juhile Podekrati Üllele, kiä minevä aasta mi keskest är läts. Süänd lämmistäs köüdüs, et Ülle juhitu folklooriansambli nimi om just „Käokiräs“,“ ütel festivali pääkõrraldaja Needo Ülo mano.

Rahvamuusikatüütlüisi festival  „Moisekatsi Elohelü“ om seo aastak 21.-22. aprillil. Katõpäävätse sündmüse aigu om aoluulinõ Mooste mõis täüs rahvamuusikat, tüütarri ja kontsõrtõ. Festivali kõgõ tähtsämb sündmüs om suur võigõluskontsõrt 22. aprillil, kon egä ülesastja tõlgõndas võrokeelist luku „Kost laalu saadu“.

Võrokeelitse keelepesä omma latsiaiarühmä, kon vähembält ütel pääväl nädälin omma kõik tegemise võro keelen. Sändsit rühmi om 20 tükkü üle kogo Vana-Võromaa nii parlatsin Põlva, Valga ku Võro maakundõn.

Teedüst saa mano Võro Instituudi projektijuhtõlt:
Toomõ Triin, tel 5120772, triin.toom@gmail.com
Lindsalu Evely, tel 53458727, evely.lindsalu@gmail.com

Pildi pääl omma Sõmmõrpalo latsiaia Mummukõisi rühmä latsõ umatettü käokirja-meelüssidega. Pildi tekk Jaana Promvalds.

Jagamine