Tulõman om 18. võro keele nätäl, midä peetäs edimedsel täüspikäl märdikuu nädälil 6.–12.11.23.

Joba neländät kõrda saava vabatahtlikku tüüd tetä võro keele agendi. Võro keele agendis passis inemine, kiä mõist häste võro kiilt, härgütäs ka tõisi tuud kõnõlõma ja tege tuud võro keele nädälil rohkõmb ku hariligult.
Edimädse agendi tei tüüd 2020. a võro keele nädälil. Agendis olõminõ om võrokõisi siän saanu väega populaarsõs ja põnõvas välläkutsõs. Agente tsihis om hoita võro kiil elävän pruukmisõn ja tarvita tuud egän võimalikun olokõrran vähämbält võro keele nädälil. Nii om agente koolin, latsiaidun, rahvamajjun, riigiasotuisin ja muial. Võro keele agendi ja võro keele nädäli juhtlausõs om „Kiil suust vällä!“ Lausõ paksõ vällä Mustmaa Ulvi.
Võro keele agendis saa kirjä panda TAN.
Agent kand sälän vanna vai vahtsõt agendihamõt, märki vai pussa. Ku tahat hindäle timahavvast agendipussa vai märki, saat tuud telli (nika ku 18.10).

Midä kirivämb ja rikkamb om ilm, toda kimmämbält mi alalõ olõmi!

Täpsämb teedüs: triin.toom@wi.ee, tel 5120772.

Arhiiv

Jagamine