Nätäl inne vahtsõ kooliaastaga alostust om üles pant tulõvaidsi muusõumitunnõ plaan. Säält om nätä, et vahtsõl opiaastagal uutva latsi Vanal Võromaal muusõumitunni ja teemapäävä, midä peetäs kolmõn esi kandin: Põlva puul Karilatsi külän, Läti piiri lähkün Kuudsi külän ni Võro liinan. Muusõummõ miiliköütvä kogo, tõõsõ ao hõnguga elämine-olõminõ ja asjo perräpruumminõ pakva säänest ärtundmist, midä saa-ai koolitunnist. Tarkus tulõ-i tühäst!

Läbi mitmõ ao ja ammõdi saat rännädä Karilatsi Vabaõhumuusõumin, miä sais põlidsõ postitii veeren. Tan jakkus latsilõ tegemist nii välän ku muusõumitarrin. Tetä maastigumängo vai vannamuudu jovvupruumi muusõumi moro pääl, uuri rehetarõ salahuisi vai naada märdisandis –  tuu om tõõnõ asi ku koolitunnin istu! Üten haard ka tuu, ku saat ossa võtta vana ao kohtopidämisest vai tetä hinnäst saa aastaga tagotsõs koolilatsõs tuuaolidsõn koolimajan. Kuudsi külän om Mõnistõ Talorahvamuusõum, kon saat teedä, minkast ja kuis mi ammudsõ vanavanõmba teivä perrele rõivit, kumuudu käü kodonõ leevätegemine, määntsit mänge mängevä latsõ vanal aol. Teematunnõn viiäs latsõ luudustõ: kas mõtsa jahti, siinde, tsirgulaulu kullõma vai kasvõ tundma opma. Ummamuudu sisseelämist tõistõ aigo pakk muusõumipuut, kon saat pruumi nii poodimüüjä ku poodiselli ammõtit. Peris savvusannan näüdätäs säältkandi sannakombit, miä omma ütes Vana-Võromaa kultuuriperändüse tunnistähes.

Võro liinan om Dr. Fr. R. Kreutzwaldi Memoriaalmuusõum, miä and opjilõ mano tiidmiisi aoluust, kirändüsest, rahvaluulõst, aga lask oppi ka ummi kässiga meisterdämä. Eesti rahva eeposõ luuja ni liinatohtri Fr. Kreutzwaldi muusõumin läämi sisse “Kalõvipuja” maailma, opimi jutussidõ pajatamisõ kunsti vai märgütämi keelest ja hindätiidmisest. Käsitüütarõn saat oppi lihtsit trükütehnikit, paprõga meisterdämist ja raamaduköütmist. Põlidsõ Katariina ale veeren Võro liinan om Vana-Võromaa Kultuurikoda – ütekõrraga muusõum ja kunstigallõrii. Muusõumitunnõn andva aoluu kotsilõ tiidmist mano siiä kokkokorjadu asja ja näist kõnõlõva asjaluu. Aastagatsõõri tähtpäävile pühändedü osavõtmistunni oppasõ Võromaa kombit ja pakva latsile esitegemise rõõmu. Kunstitunni omma egä kõrd esisugumadsõ, selle et gallõriin vaihtusõ näütüse, mink nõal saa arota, kuis kunsti kaia, määntse tehnigaga om kunstiteos luud jne.

Teedüst tunne ja oppusepäivi kotsilõ 2019/2020 opiaastaga kotsilõ Vana-Võromaa muusõumiden lövvät Võro Instituudi kodolehe päält:

 https://wi.ee/muusoumi/opi-muusoumin/

Oppaja jaos olõmi muusemitunni vällä paknu klasse kaupa, manu om kirotet muuseumitunni köüdüs opikava ja teemaga. Mitma teematunni omma sändse, kon om kokko saanu mitma erineva opiaine tiidmise.

Muuseumi inemiisiga saa inne läbi märgota, midä tunnin tetäs ja kokko leppü ka kimmäs aig.

Soovitami oppajail hindäle telli Vana-Võromaa muuseumide uudiskirä, miä and etteteedüst iinolõva kuu ao tegemiisist mi muuseumiden. Uudiskiri om e-kujol ja massulda.

Reet Roop

Vana-Võromaa muuseumid

Võru Instituudi muuseumiosakonna juhataja

Jagamine