Timahava peetäs võro keele nädälit 2.–8.11.

Võro instituut kuts 2.–7. klassi opilaisi võro keele nädälil 4. novvembril Võro latsiraamadukokko (Jüri 54, Võro) võro keelen ettelugõmisõ pääväle „Kullõ, ma loe sullõ!”. Päiv nakkas pääle kell 13.

Timahava pallõmi ettelugõjal proosapala inne koton/koolin vällä valli ja ku vaia, ka lugõmist harota.

Hää oppaja, latsi avitaja, rehkendäge teksti vällävalimisõ man tuuga, et ettelugõminõ ei võtas üle 3 minodi! Vähämb või iks minnä. Säänest aopiiri om vaia tuuperäst, et kullõja är ei väsüsi. Ku meeleperäline tekst om liiga pikk, sis piäs tuud kuigi lühkümbäs tegemä (jätke mõni lõik vällä vms).

Teksti või muidoki esi vällä otsi, a mi soovitus om võtta lugõmispala perämädse viie aastaga „Mino Võromaa” kogomikõst (24–28) vai võrokiilsist Tähekeisist. Raamatit ja Tähekeisi võiti tulla Võro instituudist küsümä-lainutama.

Ettelugõmisõ pääväl tulõ raamat, aokiri vai aoleht kül lugõjal hindäl üten võtta. Hõikami ettelugõja nime perrä vällä, a pallõmi täl päälkirä esi üteldä vai ku om himmo, tuust kah kõnõlda, mille tä säändse jutu valisi.

Ettelugõjit kullõs häätahtlik kirändüssõpru kogo. Lugõmist hinnatas katõn vannusõrühmän: 2.–4. ja 5.–7. klass.

Eräle kaias:

hääd lugõmisoskust;
võro keele välläütlemist;
mõistmist kullõjat haarda ja uma jutt tälle arusaadavas tetä;
kimmäst, julgõt olõkit.

Kõik osavõtja saava tenokirä ja parõmba ka väiku avvuhinna.

Osavõtust tulõs teedä anda ildamba 2. novvembril e-posti aadrõssi kaile.kabun@wi.ee pääle. Pankõ kirja opilasõ nimi, kuul, klass, teksti päälkiri ja autor.

Inämb teedüst saa telehvoni 525 3215 päält (Kaile Kabun).

 

Jagamine