Piimäkuu edimesel pääväl läts vallalõ võigõlusmäng pildijaht nimega „Püvvä pildi pääle!“. Võigõlusõlõ om oodet Vanal Võromaal tettü pildi, mille pääle om püütü herksäid hetki võrokõisi ummamuudu elost ja olõmisest. Ossa võiva võtta nii võrokõsõ esi ku ka seo kandi külälise.

„Mi kanti teedäs häste võro keele perrä, a meil omma ka uma kombõ, tegemise-tallitamise ja tsipa esimuudu aoarvaminõ. Võrokõnõ esi tuud panõ-i tähelegi, a kiä mujjalt tulõ, näge õkva är, et meil om elo tan ummamuudu,“ nimmas paikkonna umaperä Võro Instituudi direktri Kuuba Rainer. „Püvvämi tuud ummamuudu olõmist sõs pilte pääl kah näüdädä – midä inämb om erinevit pilditegijit, toda põnõvambit pilte või tulla.“

Kõrdalännü jahi saagis omma foto, kon pildi pääle jäänü inemise omma ammõtin mõnõ Vana-Võromaa rahvalõ umadsõ ja sisseharinu tegemisega. Pildi pääle või püüdä näütes savvusanna kütmist, leevätegemist, jaanipäävä pidämist, härmoonikumängmist, siinde-marjaminekit, käsitüü tegemist, taloeläjide tallitust – kõkkõ seod midä mõistõtas esi uma kässiga tetä ja mille tegemises võedas aigu.

Pildi tulõ üles laati veebilehe fotojaht.visitvoru.ee pääle. Sääl omma kirän täpsämba juhatuse ja riigli. Üles pantu pilte saava kõik kaija ja ka piltele hinde-silmi anda. Jaht käü suvi läbi ja sügüsest kuldsõmba ao ni saa läbi rehekuu 15. pääväl. Kooni võistlus juusk, peetäs mitu vaihõluusmist noidõ keskel, kiä omma pilte jo võigõlustõ saatnu. Avvuhinna omma vällä pandnu mitma Vana-Võromaa ettevõttõ. Kiä saa pääavvuhinna ja kiä saava eriavvuhinna, tuu om selge pääle võigõlusõ lõppu ja kuulutõdas vällä simunapääväl, 28. oktoobril 2021.

Päävõidus om 300 euru iist fotopoodi kingikaarte.

Fotojahi kõrraldaja omma SA Põlvamaa Arõnduskeskus, SA Võromaa Arõnduskeskus, Võro Instituut. Jahiga saadu pilte pruugitas Vana-Võromaa tutvastegemise man trükisten ja veebilehti pääl. Saagist üts jago andas hoitmisõs Vana-Võromaa muusõumidõ fotokogude.

Vana-Võromaa om võrokõisi põline elokotus, kõnõldas tan kandin võro kiilt. Võrokõsõ hoitva umma harinut eloviit ja talitase edevanõmbide kombit ni tarkuisi silmän piten. Vana-Võromaa uma katsa aoluulise kihlkunnaga om üts turiste roidõlõmise tsihtkotus Lõunõ-Eestin.

Küsü teedüs mano:

Eichenbaumi Külli , Võru Instituut: tel 5661 1924; kylli.eichenbaum@wi.ee

Äärmaa Kaisa, Võrumaa Arenduskeskus: tel 5698 4971;  kaisa.aarmaa@vorumaa.ee

Jagamine