Sündmüs toimus Võro instituudin (Tarto 48, Võro) ja  veebin https://fb.me/e/1By0m48dp

Kuis oppasi meid süümä 44 aastakka Võrol tohtrõammõtit pidänü Friedrich Reinhold Kreutzwald, mille huvitiva tedä muinasao kalmatu ja liinamäe, kuis tä setokõisi ja tõisi rahvit eestläisile tutvust – naist ja mitmist tõisist põnõvist jutuainist kuuld 29. rehekuul Võro instituudi konvõrentsil „Kaeminõ Kreutzwaldi pääle ristimõtsu iist saismisõ aol”.

Timahavva sai 95 aastakka Fr. R. Kreutzwaldi avvusamba ja 80 aastakka majamuusõumi vallalõtegemisest Võrol. Eesti rahva innemuistitsidõ juttõ ilmumisõst sai 155 aastakka ja tävvelidse „Kalevipoja“ sündümisest 160 aastakka. Tähtpäivi hõngust ettemb om küsümüs, kas eestläisi kõgõ tunnõtump rahvavalgustaja ja rahvuseeposõ luuja Kreutzwald inemiisi ka täämbädsel pääväl kõnõtas. Taalõ püvvetäski konvõrendsil vastussit saia.

Ettekandõ pidä arst ja emeriitdotsent Maseri Mai, kiä tutvustas Kreutzwaldi süümise-oppuisi. Kirändüstiidläne Mattheusõ Ave kõnõlõs didaktilidsõst kirändüsest ku kirändüse alostusao suurõst ja kiriväst alaliigist; rahvaluulõtiidläne Kalkuni Andreas kõnõlõs tuust, kuis ja mille Kreutzwald  võõrist maist ja rahvist kirot´. Keeleuurja Kala Urmas kaes, kuvõrd om vai olõ-i Sibula Jaani „Võhu lood ja laulud“ võrokiilnõ vastakaja „Kalevipojalõ“ ja aoluudoktor Bereczki Urmas kõnõlõs Meltsasõ Oskari mälehtüisist kui Tsiberi eestläisi ni võrokõisi saagast.

. Rahvaluulõtiidläne Arukasõ Madis võrdlõs eesti „Kalevipoja“ ja läti eeposõ „Lāčplēsis“ rahvausulisi alussit; emeriitdotsent Ernitsa Enn tuu vällä, kuvõrd tragi oll Kreutzwald muinastiidüse (arheoloogia) vallan. Oppaja Leesalu Raili ja Linnamäe Helena kõnõlasõ Lauluesä luumistöiega tegelemisest Võro Kreutzwaldi koolin ja  latsikirändüse uurja Palmi Jaanika  ” Kalevipojast” latsi lugõmislavva pääl. Filosoofiaoppaja Parhomenko Eduard märgotas mõtlõmisõst ku käelidsest tegotsõmisõst muinasjutu „Vaeslatsõ käsikivi“ halgatusõl.

Tutvustõdas ka Võro instituudi toimõnduisi vahtsõt, perekunnanimmi-teemalist nummõrt. Konvõrendsitarõn om vällä pant Hiiemäe Mari illustratsiuunõ näütüs „Puul mõtsa“. Päävä lõpõtas käük Kreutzwaldi memoriaalmuusõumi Hollo Aimi juhatusõl.

29. rehekuul kell 10 pääle nakkava konverendsi kava om siin, teesid siin.

Konvõrentsist saa ossa võtta ka veebin, minka link saadõtas soovi kirja pandnulõ kats päivä inne konvõrendsi toimumist.

Võro instituudi tiidüskonvõrentse om peet 1997. aastagast pääle. Tavaperätselt om pääteema fennougristika ja läänemeresoome keeletiidüs, a kõnõs omma olnu ka paikkundlidsõ kirändüse, keelepoliitika ja keelehoitminõ, kotussõ- ja inemisenime, haldusjaotusõga köüdedü küsümüse ja mitma tõsõ teema.

 

Lähkümp teedüs:

Allasõ Tiia, projektividäjä, tiia.allas@wi.ee, 5691 6281

Saarõ Evar, onomastika tiidrü evar.saar@wi.ee, 5621 3174

 

Jagamine