Ku om sääne aig, et latsõ piät koton istma, sõs om hää aig tetä veebiviktoriinõ. Pääle imäkeelepäivä om hää miilde tulõta, et eri imäkiili om pallo ja eski Eestin om põlitsit kiili hää mitu.
Kutsumi kõiki võro keele sõpru perrä kaema, ku häste tiiätäs võrokeelidsit sõnno. Võro Instituudin tett küsümüse omma nii vanno ku küländ vahtside sõnno kotsilõ.
Digiviktoriini löüd lingi bit.ly/imakiil päält.
Võro kiil – võrokõisi imäkiil – om põlinõ õdagumeresoomõ kiil, mink mõistjit om 2011. a rahva ülelugõmisõ perrä ligi 75 000.

Jagamine