Holtsi Leila sündü 14. elokuu pääväl 1981 (14.08.81). Tä kasvi üles Põlva vallah Kähri küläh mitte väegä kavvõl Kõivo juttõst tuntu Kähri kerikost. 1988. aastagast 2000. aastagani käve tä Põlva Ütisgümnaasiumih ni ast’ 2000.aastaga sügüse Tarto Ülikuuli. Sääl oppõ tä eesti kirändüst ni eesti kiilt. Jo inne lõpõtämist nakas Leila kiilt toimõndama Põlva maakunna aolehe Koit man, koh tüüt 2005. aastaga lõpuni. Sis kolisi tä Inglüsmaalõ Newcastle’ihe, koh eläs ka parhillatsõl aol.

Kirändüslik tegevüs

Holtsi Leila nakas kirotama jo koolih kävven, ku tä edimädseq luulõtusõq kirja pand’. Kirändüsoppaja Pintsoni Merle käe all sai timäst gümnaasiumi lõpus nuur kiränik, kelle luulõtusõq ilmusivaq nii ütisgümnaasiumi almanahhin Põlvepõllud, kohaligun aolehen ni saivaq häid kotussid opilaisi luulõvõistluisil.

Ülikoolih luulõt’ Leila edesi. Kotost kavvõl ollõn nakas’ tä võro keeleh kirotama. Nigu Kauksi Ülle ütel’, nii ka läts – et võro kiräniguq nakkasõ umah keeleh kirotama kotost kavvõl ollõn. Üts suur mõotaja oll’ rahvalauluansambli Sinimaniseele, koh nuur kiränik tei lähkümbät tutvust Eesti vanõmba rahvalauluga. Oma osa Leila loominguh oll’ ka Tartu Ülikooli Lõuna-Eesti keskusõl, Tarto tandsuklubil ni Võro Instituudil.

Inne Inglüsmaale kolimist avald’ Leila oma edimädse luulõkogo „Põimaja kuu all“, mis oll’ läbilõigõ timä luudust inne ja peräst ülikuuli. Tõnõ luulõkogo “Veere päält lauldõn” näkk trüküvalgust 2016. aasta keväjä. Viil om tä avaldanu umma loomingut aokiräh Täheke (võrokiilsin), nuuri kirändüsaokiräh Värske Rõhk ni täl om ka uma võrokiilnõ luulõ aoveeb Aotsibõnaq (www.leilahella.wordpress.com).

Holtsi Leila loomingu kotsile om lukõ:

Allas, T. Noorõ naasõ luulõ om tsipa Kaplinski muudu. Uma Leht 14. II 2006, lk 1
Kuningas, J. Kähri külast pärit neid sirutab omanäolisi sõnu kuu poole. Koit 18. II 2006, lk 5. (Rmt: Holts, Leila. Põimaja kuu all. Kähri 2005)
Põdersalu, K. Loomulikkus. Värske Rõhk 2006 nr 8, lk 70-72. (Rmt: Holts, Leila. Põimaja kuu all. Kähri 2005)

Kauksi, Ü. Veereq ja viirmäne, veeremaa ja ilmaviir Holtsi Leila luulõtuisih. Looming 2016 nr 8, lk 1194-1195. (Rmat: Holts, Leila. Veere päält lauldõn. Võro Instituut 2016)

Holtsi Leila luulõt

Hääq sõbraq!

Võro Instituut
Uma Leht