Võro kiränik – kiä tuu om?

Seolõ küsümüsõlõ om vastat mitund muudu. Üts suhtumine om ilmselt, et Võromaalt peri ollõv kiränik või hinnäst pitä vai tedä võidas pitä võro kiränigus. Nii näütüses om hinnäst pidänü võro kiränigus Jaan Lattik.

Tuukõrd ilmselt oll hindämäärämise alussõs ka kodokihlkund (Lattik ku Karula kiränik) vai kodokülä (Adson ku Sännä Trubaduur).

A tuul juhul, kui tetä sünnümaa sund, kuis sõs jättä vällä võro luulõtaja Oldekop vai seto keeli kirotanu Schmaltz vai ka Ain Kaalep, kiä om võro keele är opnu hindä sõnnu perrä avvustusõst tuu rahva vasta, kinka siäst tä naasõ võtt.

Sotsialismiaost perines Talliina Kiränikõ Liidu esimehe kabinetin ollõv kaart, kos Võromaa kotsilõ om märgit kats kiränikku: Debora Vaarandi ja Friedrich Reinhold Kreutzwald. Saarõmaa juuriga Vaarandi juhtu Võrol sündümä ja Kreutzwald kirot tan eesti eepost. Tuu suhtumine oll viil mõni aig tagasi jõun, et võro kiränik om Võromaal elläv kiränik. Tuu perrä omma Võro parhillatsõ kiränigu Artur Pihlapuu, kiä kirotas eesti keeli, ja Contra, kiä kirotas inämbüisi eesti keeli, kuigi om avaldanu ja esitänü ka võrokiilsid tekste.

Om pakut ka vällä, et võro kiränik om võro keeli kirotav kiränik. Kiil om muidoki võro kirändüse man ütlemädä tähtsä, a hindäst ku võro kiränikust omma kõnõlnu Rumor ja Uibopuu. Naa omma õnnõ veidükese umin kirätöin võro kiilt tarvitanu, a omma umõtõ kujutanu Võromaad vai om näide romaanõn õhustik ja hengetunnõ Võromaa uma, ehkkä juttu või olla tõsõst ilma otsast nigu Rumori “Krutsifiksin”. Tuust kõnõl Madis Kõiv, kiä märk, et sääl romaanin ajassi nigu Antsla mehe ummi asju, ehkkä tegeläse tõsõst rassist omma.

Alusõs om pakut viil hindämäärämist. A Vahtra, kiä võidõl ütidse eesti keele peräst vai Hurt, kiä oll üts ammõtligult võro keele kaitsmisest loobujid omma iks võro kiränigu uma mõnõdõ võrokiilside tekstega vai Võromaa kujutamisega mälestüisin.

Iinpuulnäüdät segädüst ja raskusi tiiden ja loetut-kuuldut märgutõn olõs paknu vällä viieosalidse võro kiränikõ jaotusõ. Taha omma para sisse pant ka seto-haro kiränigu.

I jago. Võro(ja seto) keeli kirotanu kiränigu, kiä avaldanu raamadu vai osa raamatut võro keeli, vai kinka loomingust saa kokko panda võrokiilse raamadu.

Gustav Adolph Oldekop
Johann Christian Quandt
Johann Schwelle
Hermann Julius Schmaltz
Jaan Lattik
Artur Adson
Juhan Jaik
Paulopriit Voolaine
Raimond Kolk
Kalju Ahven
Rihhard Iher
Madis Kõiv
Aivo Lõhmus
Voldemar Raidaru
Enno Piir
Milvi Panga
Kauksi Ülle
Jaan Pulk
Jan Rahman
Madis Mats Kuningas
Olavi Ruitlane

Taha jorro saanu viil mano panda Meinhard Aleksa (Ago Tuuling), kinka kogo jäi käsikirju, niisama Vallo Patrasoni ja Jüvä Sullõvi , kinka kogo omma avaldamada. Pulga Jaan om avaldanu uma jutu kasseti ehk helükandja pääl.

Niisama om taha jakko viil mõni jago tiil, kasvai Võro-Seto tähtraamatin ummi luulõtuisi avaldanu Evar Saar, kiä om kirotanu ka võrokiilset kirändüskriitikat, vai Aivar Sulaoja. Niisama võro aabidsan ja kallendriten kirätöid avaldanu Marju Kõivupuu.

II jago kiränikkõ omma Võromaal kasunu vai võro (seto) juuriga. Kuigi nä omma tuntu eesti kiränikõna, om näide loomingun võrokiilsid luulõtuisi vai tegeläisi kõnõt, vai omma nä uurnu võro kiränikkõ ja kirändüst.

Jakob Hurt
Jaan Vahtra
Jaan Räppo
Bernard Kangro
Karl Ast Rumor
Rihhard Roht
Paul Haavaoks
Ilmar Vananurm
Peeter Lindsaar
Hando Runnel
Jaan Kaplinski
Heino Sikk
Lembit Kurvits
Juhan Viiding
Merca
Contra

III jago kiränikkõ kiä olõ-õi avalikult võro kiilt kiräsõnan kasutanu, a kinka teossin om tunda psühholoogilist võro vaimu.

Marie Heiberg
Elise Aun
Valev Uibopuu
Elmo Ellor
Nasta Pino
Artur Pihlapuu
Herta Laipaik
Vaino Vahing
Rein Põder
Aapo Ilves

IV jago om Võromaal elänü, sündünü ja tüütänü kiränigu, kinka loomingun seost Võromaaga vaivalt om tunda:

Barbara Juliane von Krüdener
F. R. Kreutzwald
Debora Vaarandi
Rannar Susi

V jago om Võromaal sündünü ja koolin käünü kirändüse vai eesti keele uurja, tõlkja, sõakiränigu ja humoristi vai kiränikõ ni kirändüstiidläisi abikaasa ja nii edesi, määne liik uut viil eräle uurmist.

Heino Ahven
August Eelmäe
Valli Helde
Leili Iher
Katrin Jakobi
Henno Jänes
Asta Kass
Leo Kerge
Priit Aimla
Oskar Kruus
Aleksander Kurtna
Kalju Leht
Aleksander Lipp
Georg Eduard Luiga
Vambola Maavara
Hans Mango
Endel Nirk
Peeter Org
Daniel Palgi
Jaan Parve
Immanuel Pau
Elvi Pillesaar
Heino Puhvel
Friedrich Puksoo
Johannes Ruven
Aleksander Saarna
Ita Saks
Jaan Sandra
Jaak Sarapuu
Ello Kirss
Sulev Tailo
Aksel Tamm
Katrin Tammik
Rein Tootmaa
Ülo Tonts
Elem Treier
Valter Udam
Oskar Urgart
Olaf Utt
Juhan Weitzenberg
Erika Vernik
Paul Viiding

Hääq sõbraq!

Võro Instituut
Uma Leht