Saarõ Evar sündü 16. põimukuu pääväl 1969. aastaga Urvastõ kihlkunnan Liinamäel.

Põhiharidusõ sai Osola põhikoolist, Kreutzwaldi-nimelidse Võro 1. keskkooli lõpõt 1987. aastaga.

Tarto ülikoolin opsõ balalaureusõ-astmõn aokirändüst (1987–1996) ni magistrikraadi sai eesti ja läänemeresoome keeletiidüse erialal (1997–2001). Saarõ magistritüü oll Räpinä ja Vahtsõliina  kotusõnimmist, filosoofiadoktori kraadi sai 2008. aastaga tüüga “Võrumaa kohanimede analüüs enamlevinud nimeosade põhjal ja traditsioonilise kogukonna nimesüsteem”. Saarõ Evar om üts Eesti kotusõnimmi-raamadu (2016) autur.

Võro instituudin tüütäs tä 1995. aastagast pääle, põhimädses tüüs om kotussõ- ja inemisenimmi uurminõ. Evar om ka üts edimädse võrokiilse aolehe Uma Leht alustajist 2000. aastagal.

Evari luulõkogo „Kõnõla mõtsan mädänü puuga“ (2014) sisaldas luulõtuisi aastaist 1991-2014.

Om avaldanu ka lühküid juttõ Võro-Seto tähtraamatun.

Parla avaldas luulõtuisi päämidselt fb-n ehk Moloraamatun, nisamatõ kirotas arvustuisi ni raamatututvustuisi nigu näütes 2022. aasta jaanuari Uman Lehen Vladislav Koržetsi kokko pant kalaluulõ antoloogia kotsilõ: https://umaleht.ee/article/kalaluulo-olo-ei-kalaluu/

Abielon Fastrõ Marikoga, kolmõ latsõ esä (Hipp 2001, Hindrik 2009 ja Hilda Marin 2014).

  1. aastaga pälvse Eesti riigilt Valgõtähe V klassi tiinidemärgi  Vana Võromaa kotussõnimmi kokkukorjamisõ iist 1995–2003.

 

 

Valik luulõt aastast 2022

 

Tõmpsi sae käümä.

Kõokannuq olliq korgõs jäänüq.

Ku pakuq kodu viiäq sõs

kõgõ suurõmbast pakust saa

kats korvitäüt halgõ,

kats ahutäüt külmä talvõ päivil.

Mille pääle tiiq viimädsel nädälil

sae käümä tõmpsit?

Fb-n 30.10.2022

 

Saa arvu – saa eiq

(heränemisao stiilin)

Saa arvu – kaova keele murõq hingen

om hulgal inemisil Võrumaal.

A mille kiilt ei lövvüq lahenduisi pinge-

rian, midä tetäs – arvu ma ei saaq?

Ku pall ei põrkaq, veetäs miitre ruusa

kunstmurru, geotekstiili – põrkas jälq.

Ku koolin võru keele oppus lõpõs,

kas jääs vai pingiklapi sisse tsälk?

Tan ehitedäs sadõmõviikraavõ

ja äräqjuhtmisteid ja kontoriid.

Ku säetäs kokku kümne aasta plaanõ

sääl kasuma käänd rahvaarv ja miil.

Lätt saali ette miis ja ütles: „Võru

kiil minulõgi imäkeeles oll´!

A jakka riigikeelen nüüd, et kõik saaks aru.“

Ei saaq ma arvu, om üts „mull-mull-mull“.

Fb-n 7.11.2022

 

Iispääväne

 

Lamba vanaq ja noorõq,

kanasöögiq ja munakoorõq,

tüühopõń laudalõ eheq,

seod farmi pidävä keelemeheq.

Umlaut.

Um laut!

 

Fb-n 23.01.2023

 

Remiks

 

Kas kroonu ehitäs

Vahtsõ-Lükkä külä?

Võissi jo ehitäq

Võrulõ ligembäle

kroonu pedäjämõtsa.

Kas kroonu kahitsas,

ku elänik saa viis kõrda kallimba kinnisvara?

Mitte 30 protsenti.

Kahitsas,

kahitsaminõ om säädüsega kimmätet,

kahitsas ärq.

 

Fb-n 23.11.2022

 

Õu vandõnõu, õu vandõnõu,

sul ommaq hall´aq ossaq.

Õu vandõnõu, õu vandõnõu,

kos lääväq sinu juurõq?

Sa ajat noilõ ajju käeq,

kes mitte essugi ei näeq.

Õu vandõnõu, õu vandõnõu,

sa lasõt näivust paistu.

Ma sinu plaanõst arvu saa!

Mul abis om teooria!

Õu vandõnõu, õu vandõnõu,

mu tarkus mullõ armas!

 

Fb-n 3.11.2022

 

oodat vastust

muiduki

ma kuuli su küsümist

vastust

ei olõq ka hindäl viil

a ma tii joba tüüd seo mõttõga

nigu iks, oll´ su küsümine naglapää pihta

(mu kõgõ parõmb nõunik, a tuud ma ei ütle

ei poeq!)

pää korjas mõttit ja faktõ osan

tahassi midägi netist kaiaq

saada eiq ma sullõ autumaat-vastust

et tiiq küsümüs om kätte saad

ja laa-laa-laa

kuigi tuu annassi signaali

et vaikiolõk ei tulõq trotsist

ma tii joba tüüd seo mõttõga

ja päämidse aśa olt sa jo küsünü

ärq

muiduki armasta sinnu

seod ma või kõrrataq

kümme kõrd päävän

nigu itaallanõ

kinka stiili vastataq

ma muidu ei hinda

introvertne eesti miiś

 

Fb-n 9.11.22

 

 

hirmsa

kas seo om minevik

ja tulõvikun iin

ommaq hirmuq?

mul om külh neid hirmsa hirmudu

(üliväega pall´u harglõ keelen)

peris hirmsat om antu nätäq õnnõs veidüq

üten unõnäon ma mata lagunuid kuulnuid

vinna hauda

konkś om tuusama

miä saekaadrin palke jaos

ei tiiä, kost tuu tulõ

mõnõst eelmidsest elust

lähkün om tuu nüüt

kuigi vanaimä oll´ hulga lähembäl

läts läbi frondi

Liinamäelt Viitinnä

ja näkse rohkõmb kuulnuid

ku vanaesä terve sõan oltu ao

(midä es olõq kah kuigi pall´u)

hirmudu tragi naanõ

a mitte hirmulda

peris hirmsa aśaq tulliq tälle perän

ja säältpuult kost uutagi es mõistaq

hirmsast tulnuidõ hirmõ vasta avit kirändüs

psühholoogi es tiiäq viil tahtaq

ütskõrd

vanaimä lugi Šolohhovi

ja and´ mullõgi mõnt hirmsambat kotust lukõq

jaetu hirmsa om iks puul hirmsat

perän katõkõistõ tettü pannkoogiq

topõlt meksämbäq

 

Fb-n 17.11.2022

 

Kängä seen om jalg,

a kängäq pandas jalga.

Mütsü seen om pää,

a pähäq pandas mütś.

Söögi seen om tsukur,

ku pall´o süüt, läät rasva.

Ku joht ei süüq, läät vällä

ja satat maahha: Müts!

Kinnas kätte lätt,

a sõrmõq sõrmist müüde.

Kaalan sall – om hää,

lätt upin kaala – hõel.

Opit kooniq elät,

keelest saa ei müüde.

Keele seen om tõnõ

nägu lihtsal tõel.

 

Fb-n 13.11.2022

 

 sa küsüt

midä mul ei olõq

tähtsämbä aśaq

ommaq iks viil olõman

vai joba

murõt om hulga

olõ ei veidüq

tiid om kävvü

a käümist veidüq

helü

tuuga om halvastõ

siseorkestri

egä järgmäne pillimiis

saistas üles ja pand

noodipaki kokku

lätt ärq

lamp jääs palama

vaikus jääs kandma

noorõpõlvõ naglapill

ei tiiäq, kas oll´ iks naglapill?

tasalik pinnin

tuud ma või viil kuuldaq

ku hoolõga kuulata

usu et

midägi jääs

 

Fb-n 4.11.22

 

 

 

 

 

 

Hääq sõbraq!

Võro Instituut
Uma Leht