Võro keele nätäl „Kõnõlõ mukka võro kiilt!“

Miä toimus 2.-8. märdikuu 2020

Nädäli plakati saat võtta tast: veebin näütämises ja vällätrükmises A4.

Uma sündmuse välläkitmises võit pruuki võro keele nädäli sümboolikaga plakatipõhju: A4 jpgA3 jpg.

Kõnõlõmi võro keelen:

* Üleskutsõ „Kõnõlõ mukka võro kiilt!“. Kõik, kiä tahtva, et näidega võro keelen kõnõldanu, saava seo sõnomiga märki pruuki. Plekist rõnnamärk mass 1 euro ja tuud saa osta Võro Instituudist ja e-poodist. Sõnomi faile kas veebin pruukmisõs vai paprõ pääle vällätrükis saat hindäle tõmmada TAST. Facebookin saa egäüts pruuki profiilipildi raamina „Kõnõlõ mukka võro kiilt“ sõnomit. Teedüst saa mano: tel 5332 2153 (Laanõ Triinu), triinu.laan@wi.ee.

* Võro keele „agendi“ hutsutasõ kiilt julgõmbalt pruukma. „Agendis“ passis inemine, kiä mõist võro kiilt ja om valmis härgütämä ka tõisi tuud pruukma. „Agendi“ omma ammõdin võro keele nädälil, a nä võiva umma tüüd ka edespite tetä.  Kae täpsämbat teedüst TAST, küsü teedüst mano tel  5120772 (Toomõ Triin), triin.toom@gmail.com .

* Mäng „Võrokõsõ välläkutsõ“ avitas üten võro keele pruukmisõlõ egäpääväelon. Tuust saava ossa võtta kõik tahtja. Mänguplatsi pääl om 16 lihtsät ülesannõt-välläkutsõt, miä omma köüdetü võro keelega. Egä mängjä tege är niipallo ülesandit, ku saa. Mängi saa 22. rehekuust 8. märdikuuni 2020. Mäng om olõman veebin, 22. rehekuu Uman Lehen ja tansaman kodolehe pääl. Kõik mängjä saava ossa avvuhindu luusmisõst, miä om 13. märdikuul. Täpsemb teedüs: VÕROKÕSÕ VÄLLÄKUTSÕ 

Võro kiil telen-raadion:

* Iispääväst neläpääväni om Vikerraadion saadõ „Vikerhommik“ ja Oja Andrese muusigasaadõ võrokeelidsemb ku muido: iispäävä kell 17.30 om om raadiotarõn Merike Susi, tõsõpäävä kell 17.30 om telefoni-jutt Pulga Jaaniga. 4. märdikuu hummugu kell 9.15-9.50 om hummugusaatõn kolmandas saatejuhis võrokõnõ Kalli Kait.

* 4. märdikuul  kell 16.15 om Vikerraadion Luhatsi Toomase saade, kon tulõ juttu võro köögist ja söögist, ütte umma söögiretsepti kitt vällä Hämsä kõrdsi pernaanõ Ulvi.

* 7. märdikuul  kell 12.05 Raadio 2-n saadõ „Meloturniir“ püüd saatõ köütä võro keelega.

* 8. märdikuul kell 11.05 Vikerraadio saadõ „Mnemoturniir“ lüü üten võro keele nädäli tegemistõn jo viiendät aastaga.

Toimusõ:

* 2. märdikuul kell 12-14 Talinan Keskraamadukogo suurõn saalin näütäs Tallinna Võro Selts ummi välläandit, Kõivupuu Marju kõnõlõs võrukõsõs olõmisõst ja lauluansambli Liiso laul võrokeelitsit laulõ. Kae täpsämbalt TAST  ja moloraamatust, teedüs tel 5817 5291 (Metsalliku Eva).

* 4. märdikuul kell 11 Võro latsiraamadukogon ettelugõmisõ päiv „Kullõ, ma loe sullõ!“ üten Juhani Püttsepa vahtsõ raamatuga „Tsillokõsõ soe jutu“. Üteliidsi tetäs raamadukogo Tähesaalin valla Kadi Mõttusõ pilte näütüs „Tsillokõnõ susi“. Teedüst saa mano: tel 525 3215 (Kabuna Kaile), kaile.kabun@wi.ee.

* Võromaa luulõtajalõ Artur Adsonilõ pühendädü luulõlugõmisõ konkurss veebin. Kae täpsämbat teedüst TAST. Teedüst saa mano: tel 782 8753 (Allasõ Tiia), Tiia.Allas@wi.ee.

* 5. märdikuul tetäs Vana-Võromaa kultuurikuan valla võro keele aoluu välläpanõk. Teedüst saa mano: tel 5645 1444 (Kuuba Rainer), rainer.kuuba@wi.ee.

* 5. märdikuul kell 17 kõnõlõs Kalla Urmas Tarto Ülikooli LE keskusõ jututarõn Vana-Võromaa ja keelesaari vannusõnnuraamadust „Võrukeelseid vanasõnu“. Jututarõ toimus Tarton, Jakobi uulits 2, tarõ nummõr 103. Teedüst saa mano: Saarõ Eva, eva.saar@ut.ee

* 5. märdikuul om võro keele nädäli perreõdak Vana-Koiola rahvamajan. Kae teedüst TAST.

* 5. märdikuul kell 17.30-18.30. võro keele “kohvitarõ” Talnan Kadrioro raamadukogon (Koidula 12a). Võro keele “kohvitarõ” om rihitü egäle võro keele huvilidsele, iäst huulmalda. Sõbraligun tsõõrin ja vaba moodu perrä targotami lagja ilma asjust, alostaja huvilidse saava nõvvu küssü juuriga võrokõisilt, võrokese esi saava hindävaihel kodokandi kiilt kõnõlda. Tulekist ette teedä andminõ ja teedüse mano küsümine: jana.orion@tln.lib.ee, tel 601 3420

* 6. märdikuul kell 17.30 keele- ja filmiõdak Võro kultuurimajan Kannel: raamadu „Võrukeelseid vanasõnu“ vällänäütämine, Võro draamastuudio vannusõnnukava „Seosama vana joro“, pilliluu, Anna Hints üten ummi filmega, Kerli Kirch-Schneideri film „Virago“. Kae plakatitTan om plakati fail vällätrükmises A4. Teedüst saa mano: tel 525 3215 (Kabuna Kaile), kaile.kabun@wi.ee.

Vana-Võromaa muusõumidõn:  

* 2.–6. märdikuul tsihiotsmismäng Karilatsi vabaõhumuusõumin. Põhikooli jao vanõmba latsõ ja gümnaasiumiopilasõ saava muusõumi muro pääl mängi võrokeelist tsihiotsmismängu. Tahtja andku hindäst ette teedä. Muusõumi koolitarõn omma nädäli joosul võrokeelitse koolitunni. Tahtja andku hindäst ette teedä. Teedüst saa mano: tel 5801 8601 (Luude Marge), marge.luude@wi.ee.

* 3.–6. märdikuul võro keele opmisõ mäng Mõnistõ talorahvamuusõumi aian ja maiu vaihõl. Tahtja andku hindäst ette teedä. Teedüst saa mano: tel 5622 7650 (Pazuhanitši Romet), romet.pazuhanits@wi.ee.

* 4.–6. märdikuul alostusõga kell 10 ja 13 võrokeelitse muinasjututunni Kreutzwaldi muusõumin. Tahtja andku hindäst ette teedä. Teedüst saa mano: tel 782 1798 (Hollo Aimi), Aimi.Hollo@wi.ee.

7.–8. märdikuul kell 15 om Kreutzwaldi muusõumin võrokeelitse giidiga tsõõrikäük.

Vana-Võromaa koolõn ja latsiaidun:

* Võro kiilt oppavin latsiaidun omma mitmasugumasõ ettevõtmise: oppaja lugõva latsilõ egä päiv unõjuttu võro keelen, latsiga kullõldas jutukõisi Helüaidast ja laulõ plaatõ päält, muusiga- ja liikmisoppaja oppasõ võrokeelitsit laulõ ja mängõ. Mõnõn kotussõn tetäs kuun latsiga süvvä, kaias-kullõldas küläliisi põnõvit juttõ. Saadõtas latsilõ kodo üten vanõmbidõga lahendamisõs ristsõnnu, tüülehti, bingo mängõ ja viktoriine. Latsi joonistatu pilte perrä tulõva näütüse mitmõn latsiaian. Oppaja tegevä latsilõ võro keelen näütemängu Väimelä ja Sõmmõrpalo latsiaian. Kuldrõ Kooli latsiaida tulõ küllä käsitüütegijä, kiä näütäs ummi heegeldedüid puppõ ja Harglõ Kooli latsiaialatsõ lätvä käügile Ürditallu, kon opva ravihainu võrokeelitsit nimmi. Teedüst saa mano tel  782 8754 (Havvõ Evely) evely.haug@wi.ee, tel  5120772 (Toomõ Triin), triin.toom@gmail.com.

* Vana-Võromaa koolen jakkus võro keele nädälil väega mitmasugutsit tegemiisi ekka päivä – nii näütes lugõva Puiga latsõ iispäävä QR kuutõ päält võrokeelitsit lausit, a Kääpä koolin tõmmatas 2. märdikuu pääväl vahtsõst kooli manu üles võrokõisi lipp, Rõugõ kuuli tulõ tõõsõspäävä küllä võro keele agent Kalkuna Mari, Vilustõ koolin tulõ tarkpääde turniir. Varstu ja Hargla kuul pandva sälä kokko: kolmapäävä (4.11) mintäs algklassõga Harglõ kuuli küllä, nelläpäävä (5.11) läävä Harglõ latsõ Varstulõ. Päälenakkamisega kell 12.10 om neläpäävä Varstu koolin võrokiilside laulõ kontsõrt. Haani Koolin om tõsõpääväl 4. – 5. kl võro keele tunni külälises Vodi Alvar, eesti keele ja kirändüse tunnõn kõnõldas võrokiilsit muinasjuttõ. Tiatritegemine om ka seol nädälil avvu seen: Puigal esines 6.11 täüskasunutõ näütetrupp luuga “Repän hanikaran” ja Varstun andva oppaja 3.11 latsile võrokiilse tooliteatri etendüse “Kolm põrst” ja opatas “Soe mängu”. Kääpä koolin kullõldas vahetunne aigu võrokiilset muusigat ja mängitäs „Võrokõsõ välläkutsõ“ mängu. Mõnistõ Koolin kaias ütenkoon üle Adsoni-nimelisele luulõlugõmisvõistlusõlõ esitet videoklipi, iispäävä mintäs kõgõ kooliga muuseummi, kon jakatas võro keelen mängimist ja nuputamist. Harglõ koolin tetäs ja loetas uman keelen muinasjuttõ, tulõva külälise Ööbigu Ürditalost ravimhainust kõnõlama ni võetas vasta küläliisi Varstu koolist. Latsiaian valitas kõgõ vingõmp võrokeeline sõna, lauldas ja mängitäs võro keelen. Teedüst saa mano: tel 782 8753 (Allasõ Tiia), Tiia.Allas@wi.ee.

* Latsilõ saa valmis võro värgi tundmisõ lavvamäng „Hummugust õdaguni“. Teedüst saa mano: tel 782 8754 (Toomõ Triin), triin.toom@wi.ee.

Viil:

* Võro keele nädäli avvus panõmi vällä võrokõisi lippõ nii masti, majju külge ku lavva pääle! Võrokõisi lippõ saa osta Võro instituudist: tel 782 8750 (Teppo Annika), wi@wi.ee või e-poodist https://umapuut.ee/meened/voru-lipp.

* Võro keele nädälis saa valmis vahtsõnõ võro-eesti sainakallõndri (2021). Osta ja telli saa alostõn 2. märdikuust Vana-Võromaa e-poodist umapuut.ee.  Kallõndri võit telli ka uma saadõt pildiga! Teedüst saa mano: tel 5691 6280 (Tigasõ Merike), merike.tigas@wi.ee.

* 7. märdikuul om Võrol keriku man platsi pääl  Uma Meki suurlaat, kon kaubõldas kohaligu söögikraamiga. Laada üts kauplõmiskiil om võro kiil. Teedüst saa mano: tel 520 6260 (Viilukasõ Angela), uma.mekk@gmail.com.

* 6.–8. märdikuul om üle-eestiline märdilaat ilmavõrgun, kon ka võrokõsõ osalise omma. Seo kõrd tulda-ei kokko Talnahe Saku-suurtarrõ, Vana-Võromaa Käsitüü näütäs veebilaadul „Aigu om!“ teema kaupu.  Täpsämb teedüs: tel 554 1999 (Vilve Oja), vilve.oja@gmail.com.

 

Piä silmän ka Moloraamatut VoroInstituut

 

KÕNÕLÕ MUKKA VÕRO KIILT!

VÕROKÕSÕ VÄLLÄKUTSÕ

 

Täpsämb teedüs:

 

Laanõ Triinu

projektividäjä

tel  5332 2153

triinu.laan@wi.ee

 

Kuuba Rainer

Võro Instituudi direktri

tel 5645 1444

rainer.kuuba@wi.ee

Jagamine