VÕRO KEELE NÄDÄLI KOKKOVÕTÕ

Võro keele nätäl  andsõ võrokõisilõ pallo võimaluisi umma kiilt kuulda ja kõnõlda

 Egä aasta märdikuu edimädsel nädälil om võro keele nätäl, seo aastak joba 16. kõrda. 2.-8. märdikuul olnu võro keele nädäli lõugahus oll „Kõnõlõ mukka võro kiilt!“. Nädäli aigu tekk tüüd pia 300 võro keele agenti, kiä näüdässivä ette võro keele egäpääväst pruukmist. Alostaja võro keele kõnõlõja saiva tetä „Võrokõsõ välläkutsõ“ mängun lihtsit ülesandit. Nädäli aigu oll pallo võrokeelitsit ettevõtmiisi ja võro kiilt oll hariligust inämb kuulda-lukõ nii telekan, raadion ku aolehtin

Et võro kiil om rahvakiil, näüdässivä pia 300 võro keele agenti, kiä saiva julgust tettävät – võro keele egäpääväst pruukimist – ka perän võro keele nädälit jakada. Võro keele agendi olli aktiivse ja julgõ, mitmõ näist panni uma tüükotussõ ussõ pääle ja muialõ võrokeelitsit silte ja teedüst ja kõrraldiva tüü man vai perretsõõrin väikeisi tegemiisi (õnnõluus, lavvamängu, jutussõkõnõlõminõ jne).

Joba inne võro keele nädälit naas mäng „Võrokõsõ välläkutsõ“, miä kutsõ nii alostajit ku mõistjit täütmä lihtsit ja lõbosit ülesandit, miä näütäse, et egäüts saa võro keele kõnõlõmist harotadõn umma keelemõistmist praavita. Mängjit tull 100 ümbre, a pallo inemise teivä ülesandit ka lihtsähe hindä rõõmus ilma tulõmuisi är saatmalda. Sotsiaalmeediän miildüsivä inemiisile ülesande „kõnõlõ vai postita üts nali vai lugu võro keelen“, tii üts võrokeeline silt nt ussõ, purgi vms pääle“ ja „tii uma poodinimekiri võro keelen“. Mängu avvuhinnasaaja kuulutadas vällä 19. märdikuu Uman Lehen.

Nuu, kiä tahtsõva tõisilõ teedä anda umast soovist, et näidega võro kiilt kõnõldasi, saiva tuud tetä rõnnamärgi vai FB profiilipildi raamiga „Kõnõlõ mukka võro kiilt!“. Märgi sõnnom passis kõigilõ, nii võro keele egäpäävätsile pruukjilõ ku noilõ, kiä võro kiilt esi viil häste ei mõista.

Võro keelest peetäs luku ka Vana-Võromaa kuulõn ja latsiaidun. Küllä oll kutsut esinejit, oppaja pidäsivä võrokeelitsit jutussõtunnõ, esitivä näütemänge ja panniva näütüses latsiaia nädäli menüü võro kiilde.

Vana-Võromaa kultuurikuan tetti vallalõ võro keele aoluu näütüs ja Vana-Võromaa muuseumi rõõmustiva huviliisi põnõvidõ võrokeelitside programmega (mängu, jutussõtunni, tsihiotsmismäng).

6. märdikuul Võro kultuurimajan Kannel olnu võro keele nädäli iloõdagul köüdeti kokko kiräsõna, elläv sõna, muusika ja film. Näüdäti trükülämmind raamatut „Võrukeelseid vanasõnu“, minka perrä tettü lühükavva esitivä Võro draamastuudio noorõ. Õdagu eläväle pildile pühendedü jaon kaeti Adsoni luulõlugõmisvõigõlusõ parõmbit klippe ja võrokõisist filmitegejide Hintsi Anna ja Kirch Schneider Kerli rahvusvaihõlidsõlt kittä saanu lühüfilme.

Võro kiilt sai kuulda mitmin populaarsin tele- ja raadiosaatin: Aktuaalsõ Kaamera ilmateedüs, ETV Ringvaade, Raadio 2 Meloturniir, Vikerraadion Andres Oja muusigasaadõ ja Vikerhommik, Delta saadõ Klassikaraadion jne. Võro keele nädäli tegemiisist kõnõl ka trükümeediä, näütüses Uma Leht, Lõunaleht, Lõuna-Eesti Postimees ja Eesti Ekspress.

Kõrraldaja tennäse süämest kõiki võro keele nädäli tegemiisile vunki mano andnu inemiisi! Hoiami õks võrokõsõ vaimu virgõ ja lustilidsõ – nii püsüs ilm ja püsümi esi!

Võru keele nätäl tulõ jälki! 1.-7. märdikuul 2021 peetäs tuud joba 17. kõrda.

Teedüst saa mano:
Rainer Kuuba
Võro Instituudi direktor
tel 5645 1444, rainer.kuuba@wi.ee

 

KAE JA LOE TAKASTPERRÄ: 

Võro keelest ja nädälist kiräsõnan:

* Uma Leht 8. okt, artikli „Otsitas võro keele agente“: https://umaleht.ee/article/otsitas-voro-keele-agente/

* Uma Leht 22. okt, artikli „Märdikuu edimäne nätäl om võro keele nätäl“: https://umaleht.ee/article/mardikuu-edimane-natal-om-voro-keele-natal/

* Lõunaleht 22. okt, artikli „Kampaania käigus värvati mitusada võro keele agenti“: http://www.lounaleht.ee/index.php?page=1&id=29961&type=2

* Lõuna-Eesti Postimees 23. okt, artikli „Võrokesed võtavad vastu väljakutseid“

* Lõuna-Eesti Postimees 24. okt, artikli „Mäng esitab võrokestele väljakutse – rääkida rohkem võro keelt“: https://lounapostimees.postimees.ee/7093413/mang-esitab-vorokestele-valjakutse-raakida-rohkem-voro-keelt

* Lõuna-Eesti Postimees 30 okt,  ilmu võro keele nädäli erileht 4 lehekülge, lehte loe TAST.

* Uma Leht 5. nov, juhtkiri „Trummi ja vilega nätäl“: https://umaleht.ee/article/trummi-ja-vilega-natal/

* Uma Leht 5. nov, mäng  „Võrokõsõ välläkutsõ“: https://umaleht.ee/article/vorokoso-vallakutso/

* Uma Leht 5. nov, artikli „Adsoni-võistlus videon“:  https://umaleht.ee/article/adsoni-voistlus-videon/

* Lõuna-Eesti Postimees 5. nov, videolugu „Võru keel võib pealinlast eksitada“: https://www.postimees.ee/7103332/voru-keel-voib-pealinlast-eksitada

* Lõunaleht 5. nov, artikli „ Elojovvulidsõn võro keelen om võimalik kõkkõ edesi anda“:  http://www.lounaleht.ee/index.php?page=1&id=30061

* Lõuna-Eesti Postimees 6. nov, artikli „Võro keele agendiks hakkas ligikaudu 300 inimest“: https://lounapostimees.postimees.ee/7103282/voro-keele-agendiks-hakkas-ligikaudu-300-inimest

* Eesti Ekspress 11. nov, artikli „Võro keele agent 001 ehk Pondi Tseims ehk kõnõlõ mukka võro kiilt!“: https://ekspress.delfi.ee/elu/voro-keele-agent-001-ehk-pondi-tseims-ehk-konolo-mukka-voro-kiilt?id=91625831

* Võrumaa Teataja 13. nov, artikli „Võru keele nädal lasteaias Sõleke“: https://www.vorumaateataja.ee/koik-uudised/elu-ja-kultuur/26002-voru-keele-nadal-lasteaias-soleke

 

Võro keelest ja nädäli ettevõtmiisist telen-raadion:

* Vikerraadion 8. okt kell 18.45  “Võrukeelsed uudised”, kõnõldas võro keele agente otsmisest: https://vikerraadio.err.ee/1139465/vorukeelsed-uudised

* Vikerraadion 29. okt kell 18.45  “Võrukeelsed uudised”, kõnõldas, miä om plaanin võro keele nädälil: https://vikerraadio.err.ee/1147873

* ERR Ringvaade 02. nov  saatejuhi püüdvä är arvada võrokeelitside ütelüisi tähendüisi: https://etv.err.ee/1154285/voro-kiile-nadal

*ERR 2. nov  saaten Aktuaalne Kaamera alostusega kell 21 oll ilmateedüs võro keeli.

* Vikerraadion Oja Andrese muusigasaatõn:

iispäävä, 2. nov  kell 17.30 alanu saatõn oll raadiotarõn Merike Susi ja kullõlda sai võrokeelitsit laulõ: https://vikerraadio.err.ee/1150897/andres-oja-kulas-ansambel-hunta-ja-merike-susi

tõsõpäävä, 3. nov  kell 17.30 alanu saatõn olli ütsjago laulõ võro keelen ja saatõ tõsõn tunnin oll telehvonijutuaaminõ Pulga Jaaniga: https://vikerraadio.err.ee/1150912/andres-oja-laine-60-ja-pulga-jaan

* Vikerraadion  04. nov  oll 9.15-9.50 Vikerhummogu saatõn võrokõnõ Kalli Kait, kiä kõnõl võro keelen. https://vikerraadio.err.ee/…/vikerhommik-romi-hasa-…/1109215

* Klassikaraadio saaten Delta kolmapäiv, 04. nov kell 13 oll võru keele nädäli puhul külän koorijuht Kuno Kerge: https://klassikaraadio.err.ee/…/delta-4-novembril-t…/1109310

* Vikerraadion 05. nov kell 18.45 “Võrukeelsed uudised”, kõnõldas Adsoni luulõvõitlusest ja võro keele nädäli iloõdagust: https://vikerraadio.err.ee/1150943/vorukeelsed-uudised

* Raadio 2-n saadõ „Meloturniir“ 7. nov   kell 12.05 oll võro keele nädäli puhul katskeeline, Ilvese Aapo kõnõl õnnõ võro keelen:  https://r2.err.ee/1151107/meloturniir-aapo-ilves

 

Kae viil:

ADSON 2020. Noorõ võrokõsõ lugõva võrokiilsit luulõtuisi.
https://www.youtube.com/cha…/UCxHfoTQLl5qsFcwCtPq3yvQ/videos

 

 

 

Jagamine