Tulõman om 17. võro keele nätäl

Egä aasta märdikuu edimädsel täüspikäl nädälil peetäs võro keele nädälit. Seo aasta om võro keele nätäl 7.–13. märdikuud 2022. Võro keele nädälit peetäs tuuperäst, et võro keelele inämb tähelepandmist saia ja innekõkkõ tuuperäst, et kiilt hulga inämb kõnõlda.

 1. aastaga võro keele nädäli lõugahus (tunnuslausõ) om ÜTS SÜÄ, KATS KIILT. Lõugahusõ pakk´ vällä Helen Tambets-Telk. Om jo nii, et võrokõnõ saa umma ello üten kats imäkiilt ni Võromaal aetas juttu ja praavitadas maailma iks uman keelen.

Midä tetä võro keele nädälil?

 1. Kõik herksä võrokeelidse inemise võiva naada VÕRO KEELE AGENDIS. Agendi tüü sisu om aia ummi egäpäävätsit tüü-, kooli- vai muid asju võro keelen ja olla tuuga tõisilõ iinkujos ja härgütüses. Ku tüü miildümä nakkas, või tuud lõppõmalda jakada. Agent või kõrralda mõnõ väiku võrokeelidse sündmüse, tetä är võrokõsõ välläkutsõ, lukõ ette võrokeelitsit raamatit vai Umma Lehte. Agent või umma agenditüüd kittä näütüses Näoraamadu (FB) uma lehe pääl ja grupin „Võro kiil“, niisamatõ panda sinnä mano pilte ja nt telefoniga tettüid filmijupikõisi.

Võro keele agent tundas är, ku täl om sälän agendi hamõ. Tuu või olla ka minevaastanõ vai üleminevaastanõ, a vahtsõ hammõ saat osta hindäle siist (telmine nika ku 17. oktoobrini).

 

 1. Seo aasta toomi püüne pääle ka maailma edimädse võrokiilse PISTÜJALAPULLI „KOGÕMUS MASS!“Stand-up komöödiä näütlejäs ja püüne pääle säädjäs om Tagamõtsa Tarmo. Etendüst saa kokkolepmisel näütlejäga telli ka umma asotustõ (kiroda e-kiri tarmo.tagamets@gmail.com). Pistüjalapulli edimäne näütämine om 7. märdikuu pääväl kl 19 Kruutusõ rahvamajan. Minevaasta ostõdu piledi passisõ ka seo aasta.

9. märdikuud – Misso rahvamaja kell 18.00

10. märdikuud – Varstu Kultuurikeskus kell 18.00

 

 1. ÜLESKUTSÕ „Kõnõlõ mukka võro kiilt!“ Kõik, kiä tahtva, et näidega võro keelen kõnõldu, saava pruuki seo sõnomiga märki.

 

 1. VÄLLÄANDIDÕ NÄÜTÄMINE Võro Instituudi suurõn saalin 11. märdikuu pääväl kl 12. Koolilatsi kirätöie kogomigu „Mino Võromaa 35“ ja võrokeelidse Tähekese näütämine. Vallalõ tetäs ka vahtsõaastakuu võro keele iistkõnõlõja Kaja-Riina Plumanni maalinäütüs “Siist ja säält”.

 

 1. Võro keele nädälis saava valmis VAHTSÕ VÄLLÄANDÕvõro-eesti sainakallõndri (2023) ja raamatkallõndri „Võro-Seto tähtraamat 2023“. Noid saa pia osta ja telli e-poodist umapuut.ee.

 

 1. Võta ossa VÕROKÕSÕ VÄLLÄKUTSÕ mängust (prindi vällä või mängi mobiilin).

 

 1. Võro Instituudi kodolehe pääle om tulõman ka kiilt ja kultuuri tutvustav VEEBIVIKTORIIN.

 

 1. PÕNÕVA TEGEMISE VANA-VÕROMAA MUUSÕUMÕN.

 

 • Karilatsi muusõum kuts mängmä sõnamängu – uma miiskunnaga käüt vannu huunidõ vaihõl ja lahendat sõnamõistatuisi. Oppi saa ka märdi- ja kadripääväkombit.
 • Mõnistõ muusõumin saa värviliidsi sedelide päält oppi võro kiilt.
 • Vana-Võromaa kultuurikuan kõnõldas edevanõmbidõ sannan käümise tarkuisist ja hingesannast.
 • Kreutzwaldi muusõumin saava latsõ 9.-11. märdikuu pääväl kl 10 ja 11 kävvü muinasjututunnin ja kl 16 täüskasunu võrokeelitsel muusõumiekskursioonil.

 

 1. ÜLESKUTSÕ. Kutsumi kõiki võrokõisi üles kandma võro keele nädälil ummi rahvarõivit nii tüül ku pidol. Kutsumi kõiki vällä pandma võrokõisi lippõ nii masti ja maiu külge ku ka lavva pääle. Võrokõisi lippõ saa osta.

 

 1. KEELEKOHVIK Võro Instituudi alomadsõ kõrra saalin iispääväst neläpääväni kl 9.30-12. Tulõ kõnõlõ võro kiilt ja saat kruusi hummogukohvi ilma iist! Egä päiv omma kohvikun vahtsõ inemise ja vahtsõ teema.

 

 1. KULLÕ, MA LOE SULLÕ – 2.–7. klassi latsi võro keelen ettelugõmispäiv Võromaa keskraamadukogo latsiosakunnan 9. novvembril  kell 11.00.

 

 1. KÕRRALDA ESI VÕROKEELINE ÜRITÜS uman koton vai tüü man. Näütüses või laulda võrokeelitsit laulõ, tandsi perimüstandsõ, lukõ ette võrokeelitsit raamatit, panda vällä võrokeelitsit silte vms. Kõik võrokeelidse ettevõtmisõ avitasõ üten paikligu keele ja kultuuri püsümisele.

 

 1. Tarvida uma võrokeelidse üritüse vällähõikamisõ jaos VÕRO KEELE NÄDÄLI PÄISIT JA TEEDÜSSEPÕHJU. Teedüsse saat trükki võro keele nädäli sõnomidõga plakadi pääle.

 

14. Peppa-põrss kõnõlõs jälleki võro keelen. Telekanal Kidzone Mini nakkas joba pühäpäävä, 6. märdikuul näütämä Peppa-põrssa vahtsõt sarja ka võro keelen. Tuusjaos tulõ kanali säädistüsest valli helü valikust võro kiil.  Peppa-põrssa ja timä perre ni sõpru tegemiisi saa kaia egä päiv kell 7:00, 13:20 ja 21:00.

 

Võro keele nädäli üritüse muialpuul

7. mädrikuud kell 17.00 Tarto Ülikooli eesti- ja üldkeeletiidüse instituudi raamadukogon (Jakobi 2-423, Tarto) “Kalõvipoja õdak”.

Võro keele nätäl latsiaian “Sõleke”

 

 

Piä silmän ka Võro Instituudi Näoraamadu lehte https://www.facebook.com/VoroInstituut/ ja Võro Instituudi kodolehte www.wi.ee.

 

 

Täpsämb teedüs:

 

Toomõ Triin

projekti vidäjä

Võro Instituut

Tarto uulits 48, Võro

tel 5348 6982

triin.toom@wi.ee

Jagamine