Võro instituut ja eesti keele instituut kõrraldasõq 22. rehekuu (oktoobri) pääväl 2020 Võrol konvõrendsi

„Perekunnanimmi köüdüssit tõisi nimmiga“

Kotus: Võro instituut, Tartu 48, Võru

 

Perekunnanimmi periolõminõ tõisist nimmist om häste nätäq neide rahvidõ man, kinka perekunnanimmist kõgõ suurõmb osa om vällä kasunu esänime perrä nimetämisest, nigu näütüses ruutslasõq vai vindläseq. Kõiki Õdagumere piirkunna rahvidõ perekunnanimistü om sõski väega mitund masti. Tan lövvüs keskaost pääle peritävide sugunimmiga Hummogu-Soomõ ja lövvüs kotussit, kon ammõtlikuq perekunnanimeq anti-võeti viil 20. aastasaal. 19. aastasaa alostusõn eesti ja läti talurahvalõ valitsusõ nõutavit priinimmi pandõn sai pruuki olõmanolõvit talo- ja lisanimmi, a sakõstõ tull´ asja kõrraldaval nimeandjal ka vahtsit nimmi vällä mõtõldaq. Tarbõ kõrral valiti nimmi ka piiblist vai maakaardi päält.

 

Seo kandi rahvidõ nimistün lövvüs hulga mõotusi võimu kiilist: vinne, saksa ja roodsi. Soomõt ja Eestit köüt tuu, et nimmi soomõstamisõl ja eestistämisel võetuidõ vahtsidõ perekunnanimmi suur hulk paistus häste silmä. Soomõt ja Lätit köüt tuu, et priinimmi om kimmämbäle vahtsõ kiräviie normõ perrä ümbre kirotõt, Eestin lövvüs rohkõmb egäsugumaidsi kiräpilte.

 

Perekunnanimi pruugi-eiq ollaq viimäne lüli nimeahelan. Seod näütäs häste Eestin tegünü baltisaksa perekunnanimi Wrangell, miä om andnu kotussõnimmi kõgõn maailman, a sammamuudu ka Prangli-kotussõnimmi ja priinimmi Eestin. Prangli kooli kaudu om sündünü esiki tegosõna pranglima ’päästrehkendämisen võistlõma’.

 

Oodami konvõrendsilõ ettekandit, kon teemas om perekunnanimmi peritolu, tüpoloogilinõ võrdlõminõ eri kiili vaihõl; kuis perekunnanimmi järgi om nimmi annõt kotussilõ, kaupulõ vai nättüisile, kuis nimmist om tegünü slängisõnnu ja muud perekunnanimmiga köüdetüt.

 

Kirjapandminõ ja muu kõrraldusõ info

 

Konvõrendsi tüükeeleq ommaq eesti, võro, soomõ ja inglüse. Konvõrentsist ommaq lubanu ossa võttaq mõnõ aastaga peräst valmis saava Eesti perekunnanimeraamadu autoriq.

 

Hinnäst konvõrendsilõ kirja pandaq saa siin. Kirjapandmisõ tähtaig om 15. süküskuu (septembri) 2020. Ku tahati tetäq ettekandõ (20 min kõnõlamisõs ja 10 min küsümistes) sõs pankõ õkva kirjapandmisõ aigu kirja ka ettekandõ edimäne päälkiri (tuud saa ildamba muuta). Ettekandõ tetäq lubanutõlt oodami teese 15. süküskuu pääväs.

 

Osavõtumassu olõ eiq. Süümine ja ku vajja, sõs üümaja Võrol tulõ osavõtjal hindäl kõrraldaq. Kõrraldajaq pakva õnnõ kohvipausõ.

 

Kirja pandnu osavõtjal om võimalik tullaq 22. rehekuul (oktoobri) tellitü bussiga. Buss tulõ Tal´nast kell 8 hummogu ja võtt rahvast pääle ka Tartost. Järgmäne päiv toimus Eesti perekunnanimeraamadu autoritõ ja toimõtajidõ tüüseminar ja sama buss lätt tagasi Tarto ja Tal´na poolõ 23. rehekuu õdaguspoolikul.

 

Järgmäne konvõrendsi ringkiri üten edimädse kavaga saadõtas kirjapandnuilõ rehekuu alostusõn.

Pallõmi rehkendäq, et kõrraldajaq võivaq konvõrendsi är jättä, kui tuud nõud tervüse hoitmisõ olukõrd Eestin.

 

Kõiki küsümiisiga pallõmi tullaq:

Võro Instituut, Tartu tn 48, 65609 Võru

e-post: wi@wi.ee

tel (+372)782 8750 (Annika Teppo, sekretär)

tel (+372)562 13174 (Evar Saar, onomastika tiidrü)

 

 

 

 

Võron instituutti ja Viron kielen instituutti järjestävät 22. lokakuuta 2020 Võrolla konferenssin

„Sukunimien yhteyksiä muuhun nimistöön“

Paikka: Võru instituut, Tartu 48, Võru, Viro

 

Sukunimien juontuminen muista nimistä näkyy hyvin kansoilla, joilla huomattava osa sukunimistä on kehittynyt patronyymeistä – näin on esimerkiksi ruotsalaisilla ja venäläisillä. Kaikkien Itämeren alueen kansojen sukunimistön rakenne on silti monimuotoinen. Siihen kuuluvat yhtäältä keskiajalta saakka periytyneitten nimien Itä-Suomi, mutta toisaalta myös alueita, joilla viralliset sukunimet otettiin käyttöön vasta 20. vuosisadalla. Kun virolaisilta ja latvialaisilta talonpojilta alettiin 19. vuosisadan alussa vaatia sukunimiä, moni sai sellaisen tilansa nimestä tai lisänimestänsä, mutta myös monelle hallintoviranomaisten piti keksiä aivan uusi nimi. Tarpeen vaatiessa nimi haettiin vaikka kartalta tai Raamatusta.

 

Täkäläisestä nimistöstä löytyy paljon valtakielten venäjän, saksan ja ruotsin vaikutusta. Suomea ja Viroa yhdistää uusien nimien iso osuus nimiä suomalaistettaessa ja virolaistettaessa, Suomea ja Latviaa taas Viroon verrattuna johdonmukainen sukunimien kirjoitusasun nykyaikaistaminen.

 

Sukunimi ei ole aina ollut viimeinen linkki nimistön kehityksen ketjussa. Vaikkapa Virossa syntynyt baltiansaksalainen sukunimi Wrangell edustuu paikannimissä ympäri maailmaa, Virossa sukunimenä ja paikannimenä Prangli, sekä Pranglin koulun kautta myös viron verbissä pranglima ’kilpailla päässälaskemisessa’.

 

Toivomme konferenssiin esitelmiä, joitten aiheena on sukunimien alkuperä, kieltenvälinen typologinen vertailu, ääntäminen ja taivutus. Esitelmien aiheiksi sopivat myös sukunimien mukaan nimitetyt tai sukunimistä muokkautuneet paikkojen, tuotteiden ja ilmiöiden nimet, murre- ja slangi-ilmaukset tai muut sukunimiperäiset ilmiöt.

 

Ilmoittautuminen ja järjestelyt

 

Konferenssin työkielet ovat viro, suomi ja englanti. Esitelmiä ei käännetä. Konferenssiin ovat lupautuneet mukaan muutaman vuoden päästä valmistuvan Virolaisen sukunimikirjan kirjoittajat.

 

Linkki ilmoittautumiseen

 

Ilmoittautumisen määräaika on 15.9.2020. Jos haluatte pitää 30 minuutin mittaisen esitelmän (20 min alustus ja 10 min keskustelulle), merkitsettehän myös esitelmän alustava otsikko (sen voi myöhemmin vaihtaa). Esitelmöitsijöiltä toivomme tiivistelmää 15. syyskuuksi 2020.

 

Osallistuminen on ilmaista. Ateriat ja yöpyminen Võrolla tulee osallistujan itse järjestää, mutta konferenssi tarjoaa kahvitukset.

 

Osallistujiksi ilmoittautuneilla on mahdollisuus saapua konferenssiin tilausbussilla, joka lähtee kello 8 Tallinnasta ja pysähtyy myös Tartossa. 23.10. pidetään Virolaisen sukunimikirjan kirjoittajien ja toimittajien työseminaari, jonka jälkeen, 23.10. iltapäivällä, bussi palaa Tarttoon ja Tallinnaan.

 

Konferenssin seuraava kutsukirje ja alustava aikataulu lähetetään ilmoittautuneille lokakuun alussa.

Pyydämme ottamaan huomioon, että järjestäjät voivat peruuttaa konferenssin, jos Viron kansanterveystilanne sitä vaatii.

 

Kysymykset ja lisätietoja antaa

Võru Instituut, Tartu tn 48, 65609 Võru

sähköposti: wi@wi.ee

puh (+372)782 8750 (Annika Teppo, sihteeri)

puh (+372)562 13174 (Evar Saar, nimistöntutkija)

 

 

 

 

Jagamine