Vana-Võromaa kultuuripärandil ja loodusressursil baseeruva ettevõtluse uuringu läbiviimine 2013 aastal

Vana-Võromaa omanäolisel kultuuripärandil ja traditsioonilistel oskusvaldkondadel põhinev ettevõtlus on üks piirkonna majanduselu elavdamise võimalus, see on üks ressurss, mida saaks paremini ja läbimõeldumalt piirkonna hüvanguks kasutada.

Tegelikult puudub ülevaade ja teadmine, kui laialdaselt ja teadlikult kohalikud ettevõtted/ettevõtjad kohalikku kultuuripärandit oma tegevuses ja toodetes pruugivad ning milliseid võimalusi selles näevad.

Uuring planeeriti kvalitatiivsena ning valikulisena, seejuures siiski hõlmama erinevaid valdkondi ja eri kante üle Vana Võromaa. Uurimisviisiks valiti suuline vestlus ettevalmistatud küsimustiku (intervjuu kava) põhjal.

Uuringut valmistasid ette ja viisid läbi Külli Eichenbaum ja Jako Jaagu. Ettevõtete kohta info kogumisse kaasati kõik omavalitsused, intervjuu kava sisulisel ettevalmistamisel osales ka Võru Instituudi juures tegutsev Uma programmi juhtgrupp.

Mais-juunis koguti andmeid ettevõtete kohta, kes juba kasutavad oma tegevuses kohalikku kultuuri- või looduspärandit. Augustis ja septembris toimusid intervjuud 20 ettevõtjaga.

Kesksed uuritavad küsimused olid:

  • milliseid kultuuripärandi võimalusi on kasutatud;
  • kas need on olnud edu toovad valikud/investeeringud;
  • kui palju ja milliseid töökohti on sellega seotud;
  • millised on olnud kitsaskohad või takistused pärandiliste ressursside kasutuselevõtul ning milliseid perspektiive nähakse selles valdkonnas edasiseks;
  • milliseid konkreetseid plaane on ettevõtjatel ja millist tuge nad vajaksid.

Uuringu tulemuseks on kirjalik aruanne, milles on analüüsitud küsitluse vastuseid ning antakse lühike ülevaade, kuidas on piirkonna erisusi kasutatud toodetes/teenustes, millised on olnud probleemid kohaliku omapära ressursi rakendamisel, mida on kavandatud edaspidi tootearenduses kasutada ning millistes valdkondades oleks võimalusi tegevust laiendada ja tööhõivet suurendada.

Uuringu aruanne

Uuringu lühikokkuvõte

Jagamine