Väikeisi kiili kokkoputmisõ/Väikeste keelte kontaktid

Pajusalu, Karl, Rahman, Jan (toim.)
Võru: Võro Instituudi Toimõndusõ 14, 2002

 • Kogumikku on võetud 2001 aasta sügisel Pühajärvel peetud konverentsi Väikeisi kiili kokkoputmisõ / Väikeste keelte kontaktid ettekanded. Kogumik jätkab Võro Instituudi toimetuste nr 4, nr 6, nr 10 ja nr 11 temaatikat.

Artiklid

 • Petar Kehayov. “Eesti keel ja makedoonia keel: arenguloolisi paralleele”.
 • Vilja Oja. “Millistele kontaktidele viitab spetsiaalse kasutusega värvisõnavara”.
 • Ulla Palomäki. “Mataltuneet diftongit suomessa ja virossa”.
 • Péter Pomozi. “Võru ja ungari keele vokaalharmoonia ühisjooni – juhus või ajalooline taust”.
 • Eberhard Winkler. “Laensõnakihid Salatsi liivi keeles ja mis sellest järeldub”:
 • Aleksandra Belikova. “Itämerensuomalaisten onomatopoeettisten verbien toinen elämä venäjän luoteismurteissa”.
 • Triin Iva. “Eesti ütiskeele mõotusõq võro keeleh”.
 • Olga Karlova. “Vanhoja karjalaisia henkilönnimiä l(V)-nimimallin kantana”.
 • Ago Künnap. “Väikeste uurali keelte uurimise siht Tartus”.
 • Niina Aasmäe. “Ersa kirjaviisi küsimustest”.
 • Rena’te Blumberga. “Liiviläisten oma kansallinen identiteetti ja kieli”.
 • Külli Eichenbaum, Kadri Koreinik. “Kiil ja põlisus”.
 • Tiiu Grünthal-Robert. “Bretooni identiteedist tänapäeva Prantsusmaal”.
 • Helena Sulkala. “Ühe väikerahva keelehoiakuist”.
 • Helle Metslang, Karl Pajusalu.”Evidensiaalsusest eesti keeles ja Tartu murde na-tunnuselisest kaudsest kõneviisist”.
 • Jüvä Sullõv. “Võro kaudusõ morfofonoloogiast”.
 • Maria-Maren Sepper. “Evidentsiaalsuse väljendamine eesti kirjakeeles ühe sajandi jooksul”.

Jagamine