Suomeksi
In English

Faili vormistamine. Kaastöö tekst tuleb esitada ühe failina (.doc või .rtf formaadis), mille esileht sisaldab andmeid autori kohta: ees- ja perekonnanimi, (õppe)asutus, postiaadress, e-posti aadress, telefon ja lühike (kuni 150 sõna) enesetutvustus.

Teksti vormistamine. Palume kasutada fonti Times New Roman suurusega 12 ning reavahega 1,5. Pealkirjad kirjutada sama fondiga. Keelenäited jms kirjutada kursiivis, tsitaadid asetada jutumärkidesse, muude esiletõstmiste puhul kasutada rasvast kirja, kuid seda ainult tõsise vajaduse korral. Palume allajoonimisi mitte kasutada. Tekst tuleks vormistada ilma sisendusteta, jättes lõikude vahele lihtsalt tühja rea ja kasutades standardmarginaale (all ja üleval 2,54 cm, paremal ja vasakul 3,17 cm). Joonised, kaardid, pildid jms esitada paberversioonis eraldi lehel, märkides nende koha tekstis pealkirjaga eraldi real tekstilõikude vahel ning võimaluse korral ka elektrooniliselt eraldi JPG- või TIF-failidena. Kogu täpsem küljendus ja kujundus jätke palun kogumiku tehnilise kujundaja hooleks.

Viidete vormistus. Palume kasutada tekstisiseseid viiteid, kus on sulgudes märgitud viidatava artikli või raamatu autori perekonnanimi, teose ilmumisaasta ja kooloni järel lehekülg, kui on tegemist teose mingit konkreetset osa esitava viitega, nt (Ariste 1981: 47–50). Artikli lõpus esitatavasse kasutatud kirjanduse loetellu palume lisada võimalikult täpne informatsioon iga viite kohta, märkides ka väljaande sarja, ilmumiskoha, ajakirja numbri, artikli leheküljed ajakirjas jne. Seejuures palume esitada autori perekonna- ja eesnime ning teose ilmumisaasta kõigepealt rasvases kirjas; raamatu või ajakirja pealkiri kirjutage kursiivis ja artiklit sisaldava raamatu või ajakirja ette märkige mõttekriips.

Näiteks:

Ariste, Paul 1981: Keelekontaktid. Eesti keele kontakte teiste keeltega. Emakeele Seltsi Toimetised 14. Tallinn: Valgus.

Ariste, Paul 1979: Keele kreolisatsioon. – Keel ja Kirjandus 7, 403–406.

Elektrooniliste allikate viitamisel lisada aadressile ka selle külastamise aeg. Näiteks:

Kõivupuu, Marju 2003: The transformation of the death cult over time: the example of the burial customs in historic Võrumaa county. – Folklore, Vol. 22. http://www.folklore.ee/folklore/vol22/burial.pdf (15.10.2007).

Joonealuste viidetena võib vormistada artiklit puudutavad kommentaarid (nt Autori märkus).

Eesti- ja ingliskeelne kokkuvõte ning märksõnad. Palume artikli lõppu lisada 200–300-sõnalise kokkuvõtte artikli originaalkeeles (eesti, võru, soome vm läänemeresoome keel) ja inglise keeles ning kuni 10 märksõna inglise keeles. Ingliskeelne kokkuvõte peaks sisaldama kindlasti ka artikli ingliskeelset pealkirja. Märksõnade valikul võib leida abi Eesti üldisest märksõnastikust (http://eum.nlib.ee/).

Artikli pikkus. Artiklite maksimaalne pikkus ei tohiks ületada 4000 sõna (umbes 30 000 tähemärki), esseistika rubriigi artiklitel 2000 sõna. Kui artikkel tuleb sisulistel põhjustel ikkagi pisut pikem, palun konsulteerige toimetajaga.

Jagamine