Ajalugu

1988. aastal, uuel ärkamisajal, loodi võru keele ja kultuuri toetamiseks Võro Keele ja Kultuuri Fond (VKKF), korraldati koosolekuid, seltskondlikke ettevõtmisi ja avaldati ajakirjanduses artikleid kohaliku keele ja kultuuri kohta. Enne seda, 1987. aastal, alustas Võrumaa Hariduskoondis eesotsas Arvi Leoskiga koolilaste võrukeelsete kirjatööde võistlust.
Esimesed võru keele ringitunnid toimusid õpetaja Aino Karendi ja võrukeelse aabitsa kokkupanija Jüvä Sulevi eestvedamisel 1994. aastal Võru I põhikoolis. Ringitunnis kuulati muinasjutte, lauldi ja joonistati. Samal ajal alustati võru keele vabaainetunde ka Antsla keskkoolis: õpetaja Anu Silm ja VKKFi tolleaegne esimees Pulga Jaan õpetasid võru keelt kord nädalas 10. klassile.
Aasta hiljem avati Võru Instituut, mille üheks sihiks saigi võru keele ja kultuuri õpetamise koordineerimine: õpetajate leidmine, nende täiendusõppe korraldamine, võrukeelsete õppematerjalide väljaandmine.

Praegune seis

 

2017/2018. õppeaastal on Vanal Võrumaal 35 üldhariduskooli. Võru keele ja kultuuri tunnid ning mõne muu õppeaine võrukeelsed tunnid toimuvad 15 koolis, võru keele ja kultuuri õpetamisega on seotud üle 22 õpetaja. Võru keele ja kultuuri ning muudes võrukeelsetes tundides osaleb üle 400 lapse.

Enamasti toimub võru keele õpe ringitundides, kuid mõnes koolis on see ka õppekavapõhine valikaine. Võru keele ja kultuuri õpetus jaguneb laias laastus kolmeks: aabitsaõppus, kodulugu ning võru keel ja kirjandus. Enamik koole lõimib tundides nii keelt, kirjandust kui ka kodulugu, samuti võrukeelseid laulumänge ja teatritegevust. Paaris koolis tegutsevad võrukeelsed pärimuskultuuriringid, kus on põhirõhk omakeelsel muusikal.

Viimastel aastatel on kolm Vana Võrumaa kooli söandanud praktiseerida

mõne muu õppeaine võru keeles õpetamist. Nii on näiteks Mõniste Koolis 2013. aasta sügisest osalt võrukeelne tüdrukute ja poiste tööõpetus, muusikaõpetus ja kunstiõpetus. Varstu Keskkoolis on kuue klassi poiste tööõpetus võrukeelne. Võrukeelne võru kirjanduse õpe valikainena 12. klassile toimub Vastseliina Gümnaasiumis alates 2013/14. õppeaastast.

  1. aasta sügisest saavad võru keele ja kultuuri õpet kõik Orava Kooli õpilased 1.–9. klassini.
  2. aasta sügisest on võru keel tunniplaanisisese ainena Põlva Koolis kõigile 3. klassi õpilastele, keda on käesoleval õppeaastal 90.

2017/2018. õppeaastal õpetatakse üheksas Vana Võrumaa koolis (Vastseliina, Orava, Põlva, Haanja, Kuldre, Misso, Mõniste, Pikakannu, Hargla) omakultuuri mitmele klassile, õpperühmale.