Ajalugu

1988. aastal, uuel ärkamisajal, loodi võru keele ja kultuuri toetamiseks Võro Keele ja Kultuuri Fond (VKKF), korraldati koosolekuid, seltskondlikke ettevõtmisi ja avaldati ajakirjanduses artikleid kohaliku keele ja kultuuri kohta. Enne seda, 1987. aastal, alustas Võrumaa Hariduskoondis eesotsas Arvi Leoskiga koolilaste võrukeelsete kirjatööde võistlust.
Esimesed võru keele ringitunnid toimusid õpetaja Aino Karendi ja võrukeelse aabitsa kokkupanija Jüvä Sulevi eestvedamisel 1994. aastal Võru I põhikoolis. Ringitunnis kuulati muinasjutte, lauldi ja joonistati. Samal ajal alustati võru keele vabaainetunde ka Antsla keskkoolis: õpetaja Anu Silm ja VKKFi tolleaegne esimees Pulga Jaan õpetasid võru keelt kord nädalas 10. klassile.
Aasta hiljem avati Võru Instituut, mille üheks sihiks saigi võru keele ja kultuuri õpetamise koordineerimine: õpetajate leidmine, nende täiendusõppe korraldamine, võrukeelsete õppematerjalide väljaandmine.

Praegune seis

2021/2022. opiaastagal omma plaaniperätse võro keele ja kultuuri tunni ni mõnõ muu opiainõ võrokiilse tunni Vana Võromaa 10 koolin, võro keele ja kultuuri oppamisõga om köüdet ligi 15 oppajat. Võro keele ja kultuuri ni tõisin võrokiilsiden tunnõn käü 350 opilast.

Inämbüste opitas võro kiilt tsõõritunnin, a mõnõn koolin om taa ka opikavva köüdet valikainõ. Võro keele ja kultuuri oppusõ saa lajalt võttõn jaka kolmõs: aabidsaoppus, kodolugu ni võro kiil ja kirändüs. Suurõmb jago kuule poim tunnõn nii kiilt, kirändüst ku ka kodoluku, nisamatõ võrokiilsit laulumänge ja tiatrit. Üten koolin om võrokiilne perimüstsõõr, kos pandas kõgõ inämb rõhku umakiilsele muusikalõ.

Katõn Vana Võromaa koolin opatas ka mõnd muud opiainõt võro keelen. Nii om näütes Mõnistõ Koolin 2013. aastaga sügüsäst pääle võrokiilne tütrike ja poiskõisi tüüoppus, muusigaoppus ja kunstioppus. Võrokiilne võro kirändüse oppus 12. klassilõ om valikainõna Vahtsõliina Gümnaasiumin jo 2013/14. opiaastast pääle.

  1. aastaga sügüsäst om Põlva Koolin tunniplaanisisetse ainõna võro kiil kolmanda klassi latsilõ (2021/2022. opiaastagal 92 opilast).

2021/2022. opiaastal opatas kuvvõn Vana Võromaa koolin (Põlva Kuul, Põlva Jakobi Kuul, Haani, Mõnistõ, Harglõ, Lüllemäe) umakultuuri mitmalõ klassilõ, opirühmäle. Päält säändsite kuule, kon omma plaaniperätse tunni, tegeldäs uma keele ja kultuuriga tihtsampa viil Osola, Vilustõ, Parksepä, Varstu jt  Vana Võromaa koolen.

 

 

 

Jagamine