Suomeksi
In English

 

Võru Instituudi toimetiste sari ilmub alates 1997. aastast. 2007. aastast on toimetiste väljaandmist muudetud. Väljaanne on saanud alalise vastutava toimetaja, toimetamisse on kaasatud rahvusvaheline kolleegium ja sari on muudetud eelretsenseeritavaks. Väljaanne registreeritakse rahvusvahelistes bibliograafilistes andmebaasides:

Eesti Rahvusraamatukogu digitaalne arhiiv (DIGAR)

Perioodilisus. Edaspidigi on kavas avaldada üks toimetiste põhinumber aastas, ilmumisega oktoobris, ning vastavalt kogunevale materjalile erinumbreid.

Ootame avaldamiseks artikleid, mis on teoreetiliselt ja empiiriliselt hästi põhjendatud. Toimetised on avatud kõigile kaastöödele keele ja kultuuri uurimisega seotud aladelt ega ole piiratud Võru Instituudi konverentsidel esinejatega. Teretulnud on interdistsiplinaarne ja võrdlev vaatenurk.

Põhinumbrite põhirubriigis avaldatakse läänemeresoome ning teiste Euroopa väikeste keelte ja kultuuride uurijate – keele- ja kirjandusteadlaste, folkloristide, arheoloogide, etnoloogide ja ajaloolaste ning sotsiaalteadlaste artikleid.

Esseistika rubriigis avaldame populaarteaduslikke artikleid, arvustusi ja ülevaateid.

Erinumbritena ilmuvad teemakogumikud, monograafiad, konkreetsed uurimused jms.

Toimetiste keel. Võru Instituudi toimetised on algusest peale olnud mitmekeelne väljaanne. Lisaks võru ja eesti keelele ootame artikleid kõikides läänemeresoome keeltes, erandjuhtudel ka muudes keeltes. Iga toimetiste põhinumber on vähemalt kolmkeelne – artikli originaalkeelele lisatakse alati võru- ja ingliskeelne kokkuvõte.

Artiklid retsenseeritakse. Iga artiklit hindab anonüümselt kaks, eriarvamuste korral kolm retsensenti. Toimetaja saadab retsensioonid edasi artikli autorile.

Artiklite saatmise tähtaeg on iga aasta 15. veebruar. Õigeaegselt saabunud artiklid avaldatakse pärast eelretsenseerimist ja toimetamist väljaande sama aasta numbris, mis ilmub oktoobris.

Toimetuskolleegium: Renāte Blumberga (Läti Ajaloo Instituut, Läti Ülikool), Martin Ehala (Tartu Ülikool), Riho Grünthal (Helsingi Ülikool), Hasso Krull (Eesti Humanitaarinstituut, Tallinna Ülikool), Karl Pajusalu (Tartu Ülikool), Péter Pomozi (Eötvös Lorándi Ülikool), Tiit Rosenberg (Tartu Ülikool), Janne Saarikivi (Helsingi Ülikool), Anneli Saro (Tartu Ülikool), Helena Sulkala (Oulu Ülikool), Taive Särg (Eesti Kirjandusmuuseum), Heiki Valk (Tartu Ülikool), Eberhard Winkler (Göttingeni Ülikool)

Toimetaja: Jüvä Sullõv
Toimetuse aadress: Võro Instituut, Tarto huulits 48, 65609 Võro liin, Estonia
tel +372 78 28750, koduleht: https://wi.ee
e-post:juvasul@ut.ee

Jagamine