Võru Instituudi  jaoks on väga tähtis tagada võrdse kohtlemise põhimõtete rakendamine nii oma töötajate, klientide kui ka partnerite seas.

Võrdse kohtlemise põhimõte tähendab, et inimesi ei tohi diskrimineerida mingite tunnuste tõttu. Eesti Vabariigi põhiseaduse § 12 ütleb, et kõik on seaduse ees võrdsed. Kedagi ei tohi diskrimineerida rahvuse, rassi, nahavärvuse, soo, keele, päritolu, usutunnistuse, poliitiliste või muude veendumuste, samuti varalise ja sotsiaalse seisundi või muude asjaolude tõttu.

Eesti Vabariigi põhiseaduse saad kätte siit: https://www.riigiteataja.ee/akt/115052015002?leiaKehtiv

 

Lisaks põhiseadusele käsitletakse võrdse kohtlemise küsimust esmajoones soolise võrdõiguslikkuse seaduses ja võrdse kohtlemise seaduses.

Soolise võrdõiguslikkuse all peetakse silmas naiste ja meeste võrdseid õiguseid, kohustusi, võimalusi ja vastutust tööelus, hariduse omandamisel ning teistes ühiskonnaelu valdkondades osalemisel. Naiste ja meeste võrdne kohtlemine on otsese ja kaudse soolise diskrimineerimise puudumine. Otsene sooline diskrimineerimine ehk ebavõrdne kohtlemine on olukord, kus ühte inimest koheldakse tema soo tõttu halvemini kui teist inimest samalaadses olukorras. Kaudne sooline diskrimineerimine on selline ebavõrdne kohtlemine, kui väliselt neutraalne säte või tegevus seab ühest soost isikud ebasoodsamasse olukorda võrreldes teisest soost isikutega, välja arvatud juhul, kui sellel on objektiivselt põhjendatav õigustatud eesmärk.

Soolise võrdõiguslikkuse seaduse saad kätte siit: https://www.riigiteataja.ee/akt/738642?leiaKehtiv

 

Võrdse kohtlemise seadus kaitseb inimest ebavõrdse kohtlemise eest rahvuse (etnilise kuuluvuse), rassi, nahavärvuse, usutunnistuse või veendumuste, vanuse, puude või seksuaalsest sättumuse alusel.

Võrdse kohtlemise seaduse saad kätte siit: https://www.riigiteataja.ee/akt/122102021011?leiaKehtiv

 

Ka Eesti teadlaste eetikakoodeksis on lisaks muule olulisele kirjas ka nõue lähtuda võrdse kohtlemise põhimõttest: https://etag.ee/teadusagentuur/dokumendid/eetikakoodeks2002/

 

Kui tunned, et Sind on tööl, teenuste saamisel, hariduse omandamisel või muudel juhtudel koheldud ebavõrdselt, siis nõustab ja abistab Sind sõltumatu ning erapooletu võrdõigusvolinik https://volinik.ee/index.html.

Jagamine