Täienduskoolitusasutuse nimetus:
Võru Instituut

Õppekava nimetus
Võru keele ja kultuuri õpetajate (põhikool ja gümnaasium) täienduskoolitus

Õppekavarühm
Aineõpetajate koolitus (riiklik teadus- ja arendusasutus Võru Instituut tegeleb peamiselt täienduskoolituse korraldamise ja vahendamisega ega paku statsionaarset välja- ja täiendusõpet)

Õppe kogumaht
11 tundi, millest 6 tundi on kontaktõpet ja 5 tundi iseseisvat tööd.

Õppekava koostamise alus
Instituudi direktori 29.09.2015 käskkiri nr 10

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused:
Täienduskoolitusele võivad tulla kõik soovijad, kes töötavad õpetaja vms spetsialistina (nt huvijuht, pikapäevarühma juhendaja) Vana-Võrumaa koolides või kes soovivad võru keele ja kultuuri õpetajana tööd alustada.

E-posti teel saadetakse nõusolek osaleda Võru Instituudi väljakuulutatud koolitusel (wi@wi.ee), teatades ühtlasi õppija nime ja kooli nime, kus õppija töötab.

Õppe eesmärk:
Koolituse lõpuks on õppija omandanud uue meetodi või lähenemisnurga võru keele ja kultuuri õpetamise hõlbustamiseks.

Õpiväljundid:

Koolituse lõpuks õppija:

  1. saab teemast lähtuvalt praktilised teadmised ja oskused, mida võru keele ja kultuuri õpetamisel rakendada;
  2. oskab tutvustada lastele oma kodukandi keelt, kultuuri ja kombeid;
  3. omab teadmisi eri keeleõppemeetoditest (nt keelekümblus);
  4. oskab lõimida oma ainealast tööd võru keele ja kultuuri õppega;
  5. oskab koostada võrukeelseid õppematerjale;
  6. julgustab täiskasvanuid lastega oma kodukandi keelt kõnelema.

Õppe sisu:
Õppe sisu varieerub koolituste ja õppeaastate lõikes, kuid lähtekoht on alati üks: jagatakse uut teavet või tutvustatakse õppemeetodeid, mis aitavad kaasa võru keele ja kultuuri õpetamise edenemisele koolides. Oluline osa võru keele ja kultuuri täiendusõppest toimub individuaalse nõustamise, samuti õppereiside, temaatiliste ettevõtmiste (nt võru kirjanduse päev) jne kaudu. 

Õppemeetodid:
Loeng, grupitöö, seminar, iseseisev töö

Iseseisev töö: 
Õppija saab täiendusõppe toimumise järel koolitaja koostatud kokkuvõtte, kus on kirjas käsitletud teema/valdkonna põhiteosed, -mõisted ja -järeldused.

Õppematerjalide loend:
Õppija saab täiendusõppe toimumise järel koolitaja koostatud kokkuvõtte, kus on kirjas käsitletud teema/valdkonna põhiteosed, -mõisted ja -järeldused.

Kursuse läbimisel väljastatav dokument (tunnistus või tõend):
Kooliaasta lõpus väljastatakse õppijale tõend, mis kajastab tema koolitustest, õppereisidest jms osavõttu ajavahemikus septembrist juunini.

Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus
Miinimumnõuded: oskab võru keelt, omab vähemasti viieaastast töökogemust, on oma valdkonna tunnustatud spetsialist.

 

Jagamine