1. Üldsätted

1.1. Võru Instituut (reg. kood 70004347) lähtub täienduskoolituse korraldamisel kehtivast täiskasvanute koolituse seadusest ning teistest seonduvatest õigusaktidest ja dokumentidest.
1.2. Võru Instituut on teadus- ja arendusasutus, mis korraldab täienduskoolitust mitmekesistamaks võru keele ja kultuuri õpetamist piirkonna koolides ja koolieelsetes lasteasutustes ning parandamaks täiskasvanute võru keele oskust.
1.3. Õppetöö toimub enamasti aadressil Tartu 48, Võru, kuid vajaduse korral ka teistes õppetööks sobivates kohtades.
1.4. Õppetöö toimub koolituspäevadena septembrist juunini. Koolitused toimuvad koolituskalendri alusel. Koolituse mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides, kus üks akadeemiline tund on 45 minutit.
1.5. Koolitused toimuvad grupikoolitusena.
1.6. Võru Instituudi asjaajamis- ja õppekeeled on võru keel ja eesti keel.
1.7. Õpingute alusdokument on õppekava, kus on määratletud:
1.7.1. õppekava nimetus;
1.7.2. õppekavarühm;
1.7.3. õpiväljundid;
1.7.4. õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel;
1.7.5. õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal;
1.7.6. õppe sisu;
1.7.7. õppekeskkonna kirjeldus;
1.7.8. õppematerjalide loend, juhul kui õppekava läbimiseks on ette nähtud õppematerjalid;
1.7.9. lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid;
1.7.10. koolituse juhendaja vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus.

 

  1. Isikuandmete kogumine ja töötlemine

2.1. Võru Instituut kogub õppijate kohta järgmisi andmeid: nimi, e-posti aadress, kontakttelefon ning asuliste koolituste puhul ka isikukood. Isikuandmeid töödeldakse vastavalt isikuandmete kaitse seadusele.

 

  1. Koolitusele registreerumine, koolitusgrupi komplekteerimine ja koolitusel osalemine

3.1. Koolitusele registreerumine

3.1.1. Koolitusele tuleb eelnevalt registreeruda. Registreeruda saab e-posti teel (wi@wi.ee) või telefonitsi (782 8750).
3.1.2. Õppijal on õigus saada täiendavat infot täienduskoolituse kontkaktisikutelt, kelle kontaktid on Võru Instituudi kodulehel täienduskoolitusi tutvustavatel sisulehtedel.

3.2. Koolitusgrupi komplekteerimine

3.2.1. Õppegrupp moodustatakse koolitusele registreerumise järjekorra alusel.
3.2.2. Koolituse alustamiseks koostatakse koolitusel õppijate nimekiri.

3.3. Õppetööst osavõttu kinnitab osaleja oma allkirjaga registreerimislehel.

 

  1. Koolituse lõpetamine ja väljaarvamise kord

4.1. Koolituse lõpetamise tingimused on sätestatud koolituse õppekavas. Koolituse õpiväljundid omandanud ning hindamise läbinud õppijale väljastatakse tunnistus või tõend.
4.2. Koolituse kohta tagasiside saamiseks täidavad koolituse lõpetajad kursuse lõpus ankeetküsimustiku või annavad tagasiside muus vormis.

 

  1. Koolituse eest tasumine

5.1. Õpetajatele mõeldud täienduskoolitused on osalejatele tasuta.

5.2. Juhul kui tegemist on erikoolitusega, lepitakse koolituse tasu eelnevalt kokku täienduskoolitust soovivate inimestega. Sellisel juhul toimub koolituse eest tasumine arve alusel pärast koolituse lõppu. Arve saadetakse e-posti teel. Arve tuleb tasuda arvel märgitud tähtajaks.

5.3. Maksetähtaja ületamisel 45 päeva ja/või hoolimata meiepoolsetest meeldetuletustest, antakse tasumata arve inkassofirmale edasiseks käsitlemiseks.

5.4. Võru Instituudi koolituse eest makstud õppetasu on koolituse eest tasujal õigus näidata tuludeklaratsioonis koolituskuluna vastavalt tulumaksuseadusele §26. Võru Instituut edastab koolitatavate andmed ise elektrooniliselt Maksu- ja Tolliametile, seega ei pea õppija ise dokumente Maksu- ja Tolliametile esitama. Juhul, kui osaleja andmed ei kajastu mingil põhjusel eeltäidetud tuludeklaratsioonil, on õigus pöörduda Võru Instituudi poole.

 

  1. Õppija õigused ja kohustused

6.1. Õppijal on õigus:
6.1.1. valida oma võimetele ja huvidele vastav kursus;
6.1.2. nõuda kvaliteetset koolitust;
6.1.3. saada teavet Võru Instituudi õppekorralduse ja õppekava kohta;
6.1.4. lahkuda omal soovil enne õppeperioodi lõppu;
6.1.5. saada kursuse lõpus kursusel osalemist kinnitav tunnistus või tõend.

6.2. Õppija on kohustatud:
6.2.1. tegutsema hädaolukorras (tulekahju, veeavarii, pommiähvardus jms) vastavalt eeskirjadele ja Võru Instituudi töötajate korraldustele;
6.2.2. hoidma heaperemehelikult tema kasutusse antud õppevahendeid ja Võru Instituudi vara;
6.2.3. käituma vastavalt üldtunnustatud kõlblusnormidele.

 

  1. Lektorite kvalifikatsiooninõuded

7.1. Lektorid peavad omama kõrgemat erialast haridust või olema aktiivselt tegutsenud õpetatavas valdkonnas ning omama vastavasisulist kogemust, mida nad on võimelised tõestama.
7.2. Lektorid peavad oskama võru keelt vähemalt sellisel tasemel, mis võimaldab võrukeelsest kõnest arusaamist.

 

  1. Vaidluste lahendamise kord

8.1. Võru Instituudi ja õppija vahel tekkinud eriarvamused ja vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui tekkinud erimeelsusi ei õnnestu lahendada läbirääkimistega, lahendatakse vaidlus kohtus.

Jagamine